Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 72/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka.

ZARZĄDZENIE   Nr 72/2007
 Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 28 września 2007r.

w sprawie wykazania  nieruchomości   przeznaczonych do  sprzedaży  położonych   w obrębie Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.nr 261 poz.2603 j.t.z 2004r.z późniejszymi zmianami):


§  1. Przeznaczam do sprzedaży  przetargowej  nieruchomości wykazane w załączniku do
        niniejszego zarządzenia.         

 
§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  sprzedającego.
       Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w
       „Gazecie Wyborczej”.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                  Wójt Gminy Kobylanka
 
                                                                                                      Andrzej Kaszubski                                                                                                          Załącznik do Zarządzenia nr 72/2007
                                                                                                                               Wójta Gminy  Kobylanka 
                                                                                                                                z dnia 28 września 2007r.
                                                                        
 W  Y  K  A  Z

          nieruchomości gruntowych   gminy  Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży przetargowej


Lp. Obręb Nr działki Nr Kw. Pow. w ha Rodzaj i symbol użytku w ha Opis nieru- mości Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena netto w zł
1. Kobylanka 907/1 98385 0,0809 RVI -0,0809 działka gruntu Brak miejscowego planu zagospodarowania.Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717 z późn.zm). w przypadku braku miej- scowego planu zagospoda- rowania warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Kobylanka. 88.000,00
2. Kobylanka 907/2 98385 0,0804 RVI-0,0804 działka gruntu j.w. 88.000,00
3. Kobylanka 907/3 98385 0,0803 RVI-0,0803 działka gruntu j.w. 87.000,00
4. Kobylanka 907/4 98385 0,0810 RVI-0,0810 działka gruntu j.w. 88.000,00
5. Kobylanka 907/5 98385 0,0837 RVI-0,0837 działka gruntu j.w. 91.000,00
6. Kobylanka 907/6 98385 0,0938 RVI-0,0938 działka gruntu j.w. 100.000,00
7. Kobylanka 907/7 98385 0,1010 RVI-0,1010 działka gruntu j.w. 106.000,00
8. Kobylanka 907/8 98385 0,0802 RVI-0,0547 LzRVI-0,0255 działka gruntu j.w. 87.000,00
9. Kobylanka 907/9 98385 0,1079 RVI-0,0921 LzRVI-0,0158 działka gruntu j.w. 112.000,00
10. Kobylanka 907/10 98385 0,0810 RVI-0,0810 działka gruntu j.w. 88.000,00
11. Kobylanka 907/11 98385 0,0833 RVI-0,0833 działka gruntu j.w. 90.000,00
12. Kobylanka 907/12 98385 0,0903 RVI-0,0903 działka gruntu j.w. 96.000,00
13. Kobylanka 907/13 98385 0,0975 RVI-0,0975 działka gruntu j.w. 103.000,0
14. Kobylanka 907/14 98385 0,0995 RVI-0,0995 działka gruntu j.w. 105.000,00
15. Kobylanka 907/15 98385 0,0855 RVI-0,0855 działka gruntu j.w. 92.000,00
16. Kobylanka 907/16 98385 0,0856 RVI-0,0856 działka gruntu j.w. 92.000,00
17. Kobylanka 907/17 98385 0,0891 RVI-0,0891 działka gruntu j.w. 95.000,00


Cena sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabycia ustala się w wysokości ceny uzyskanej
w wyniku przetargu. Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług
Vat według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 1 października 2007r. do dnia 22 października 2007r.
Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
30 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
30 wrz 2007, godz. 19:58

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
30 wrz 2007, godz. 20:24