Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 71/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Morzyczyn i Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka.


ZARZĄDZENIE Nr 71/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 17 lipca 2009r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Morzyczyn i Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.nr 261 poz.2603 j.t.z 2004r.z późniejszymi zmianami):

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży przetargowej nieruchomości wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w „Gazecie Wyborczej”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

 


Załącznik do Zarządzenia nr 71/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 17 lipca 2009r.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

Lp.

Obręb

Nr

działki

Nr

Kw.

Pow.

w m2

Rodzaj

i symbol

użytku

[m2]

Opis

nierucho-

mości

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Cena

netto

w zł

1.

Morzyczyn

1487/3

98670

961

RVI

działka

gruntu

Brak miejscowego planu

zagospodarowania.Zgodnie

z art.4 ust.2 ustawy z dnia

27 marca 2003r. o planowa

niu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. Nr

80,poz.717 z późn.zm).

w przypadku braku miej-

scowego planu zagospoda-

rowania warunki zabudowy

ustala się w drodze decyzji.

Organem właściwym do

wydania takiej decyzji jest

Wójt Gminy Kobylanka.

86.000,00

2.

Morzyczyn

1487/32

98676

752

RVI

działka

gruntu

j.w.

76.000,00

3.

Morzyczyn

1487/34

98678

713

RVI

działka

gruntu

j.w.

73.000,00

4.

Morzyczyn

1487/36

98680

723

RVI

działka

gruntu

j.w.

74.000,00

5.

Morzyczyn

1487/38

98682

760

RVI

działka

gruntu

j.w.

76.000,00

6.

Kobylanka

907/3

SZ1T/00098385/8

803

RVI

działka

gruntu

j.w.

94.000,00

7.

Kobylanka

907/4

SZ1T/00098385/8

810

RVI

działka

gruntu

j.w.

95.000,00

8.

Kobylanka

907/9

SZ1T/00098385/8

1079

RVI-921

Lz-RVI-158

działka

gruntu

j.w.

123.000,00

Cena sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług Vat według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 17 lipca 2009r. do dnia 6 sierpnia 2009r. Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
20 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 lip 2009, godz. 13:01

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 lip 2009, godz. 13:02