Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 71/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu ?Drogi życia przywiodły nas do Reptowa? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZARZĄDZENIE NR 71/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu „Drogi życia przywiodły nas do Reptowa” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), zarządza się co następuje:

§1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Liliannie Janeczek - Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie do:

  1. reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu „Drogi życia przywiodły nas do Reptowa” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX, Działanie 9.5, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym złożenia dokumentacji konkursowej w odpowiedzi na konkurs otwarty, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie;

  2. zatwierdzenia oraz realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym udział wkładu własnego wynosi 0 zł;

  3. zawarcia umowy o dofinansowanie projektu konkursowego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz do podpisania aneksów do tej umowy;

  4. wykonywania wszelkich czynności wynikających z realizacji projektu, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu oraz jego rozliczeniem, w tym do podejmowania wszelkich decyzji finansowych związanych z realizacją projektu oraz zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań.

§2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania lub w dniu rozwiązania stosunku pracy z pełnomocnikiem.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
05 sie 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
05 sie 2008, godz. 09:43

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
05 sie 2008, godz. 09:43