Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 67/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67/07
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j. t. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007 r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz. 468/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość położoną na terenie Gminy Kobylanka, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na łamach szczecińskiego wydania „Gazety Wyborczej”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 67/07 z dnia 18.09.2007 r.

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp. Obręb Nr działki Pow.(ha) Nr Kw. Rodzaj i klasa użytku Opis nieruchomości Przeznaczenie Wysokość czynszu(zł/m²)
1. Reptowo 149/3 (część) 5,54 86494 RVI – 2,70 ha, ŁIV – 2,15 ha, PsV – 0,52 ha, W – 0,17 ha działka gruntu zgodne z charakterem użytku 0,01

Czynsz za dzierżawę gruntów płatny będzie płatny w dwóch ratach – pierwsza w terminie do 30 czerwca każdego roku, druga w terminie do dnia 30 września każdego roku. Ewentualne zmiany stawek czynszu mogą zostać dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Wykaz wywieszono 18 września 2007 r.
Wykaz zdjęto ........................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:30

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:30