Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 52/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminy

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52/07
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 18 lipca 2007 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j. t. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007 r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz. 468/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości położone na terenie Gminy Kobylanka wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 1.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na łamach szczecińskiego wydania „Gazety Wyborczej”.

§ 1.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 52/07 z dnia 18.07.2007 r.

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp. Obręb Nr działki Pow. (ha) Nr Kw. Rodzaj i klasa użytku Opis nieruchomości Przeznaczenie Wysokość czynszu (zł/m²)
1. Cisewo 54/4 0,34 58787 RVI-0,34 działka gruntu zgodne z charakterem użytku 0,10
2. Kunowo 158 (część) 0,12 58796 RV-0,12 j.w. j.w. 0,10
4. Niedźwiedź 40 (część) 2,19 93599 ŁIV-1,42, ŁV-0,77 j.w. j.w. 0,01
5. Niedźwiedź 24/2 1,52 93599 RV-1,52 j.w. j.w. 0,01
6. Niedźwiedź 51 2,67 93599 RV-1,68, ŁIV-0,99 j.w. j.w. 0,01
7. Niedźwiedź 24/1 1,02 93599 ŁVI-0,98, W-ŁVI-0,04 j.w. j.w. 0,01
8. Reptowo 149/3 (część) 1,06 86494 RVI-1,06 j.w. j.w. 0,01
9. Reptowo 32 (część) 1,19 46743 RVI-1,19 j.w. j.w. 0,01
10. Reptowo 38/1 0,30 46743 RVI-0,16, ŁIV-0,14 j.w. j.w. 0,10
11. Reptowo 38/2 (część) 2,43 46743 RVI-0,91, ŁIV-1,52 j.w. j.w. 0,01
12. Reptowo 416/2 (część) 1,08 46743 RV-1,08 j.w. j.w. 0,01
13. Reptowo 416/2 (część) 1,01 46743 PsIV-0,70, RV-0,31 j.w. j.w. 0,01
14. Reptowo 33/1 2,28 46743 ŁIV-0,91, ŁV-0,10, PsVI-0,74, N-0,53 j.w. j.w. 0,01
15. Reptowo 416/2 (część) 0,20 46743 RV-0,20 j.w. j.w. 0,10
16. Reptowo 32 (część) 2,69 46743 ŁIV-1,83, Ls-0,67, N-0,19 j.w. j.w. 0,01

Czynsz za dzierżawę gruntów płatny będzie płatny w dwóch ratach – pierwsza w terminie do 30 czerwca każdego roku, druga w terminie do dnia 30 września każdego roku. Ewentualne zmiany stawek czynszu mogą zostać dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 3 lat, z wyłączeniem pozycji nr 3, 17 i 18, dla których zostaną zawarte umowy dwuletnie.

Wykaz wywieszono 18 lipca 2007 r.

Wykaz zdjęto ........................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:28

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:29