Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 50/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Budowa budynków komunaln


Zarządzenie Nr 50/2007

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 4 lipca 2007r

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na :

Budowa budynków komunalnych

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 164 z dnia 21.08.2006r poz. 1163 )

zarządza się co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący : p. Jolanta Kazberuk

sekretarz komisji : p. Beata Domaradzka

członkowie : p. Zbigniew Sroczyk

p. Marcin Lewicki

§ 2

Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. :

 1. ogłoszenie o przetargu ograniczonym,

 2. zaproszenie do składania ofert,

 3. specyfikację istotnych warunków zamówienia,

 4. druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

§ 3

 1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

 1. ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ustalenie listy firm, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,

 2. zawiadomienie wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach pierwszego etapu,

 3. wybór firm, które otrzymały największe ilości punktów za udział w etapie kwalifikacyjnym i zaproszenie ich do składania ofert,

 4. przesłanie zaproszenia wraz ze SIWZ do wybranych wykonawców,

 5. ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

 6. rozpatrywanie ofert niepodlegających odrzuceniu i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 7. wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Kobylanka.

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 6

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. Beata Domaradzka.

§ 7

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach .

§ 8

Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kobylanka, dn. 04.07.2007r .....................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
03 gru 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
03 gru 2007, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
03 gru 2007, godz. 10:24