Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 5/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylance

ZARZĄDZENIE NR 5/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 19 stycznia 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylance

Na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.
 2. Inwentaryzację przeprowadzi komisja w następującym składzie osobowym:
  1. Irena Staniszewska - Przewodnicząca,
  2. Anna Nędza - Członek,
  3. Adam Hendzel - Członek,
  4. Sławomir Jurczyszyn - Członek.
 3. Ustalam termin przeprowadzenia inwentaryzacji od dnia 22 stycznia 2007 r. do dnia 28 lutego 2007 r.
 4. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury, według stanu na dzień przekazania obowiązków przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance.

§ 2.

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

 • środki trwałe,
 • środki trwałe w używaniu,
 • środki pieniężne,
 • środki trwałe w budowie,
 • druki ścisłego zarachowania,
 • zbiory biblioteczne.

§ 3.

 1. Składniki majątku wymienione w §2 tiret 1 i 2, należy spisać na arkuszach spisu z natury.
 2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w §2 tiret 3, należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu kontroli kasy oraz poprzez weryfikację środków na rachunku bankowym.
 3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w §2 tiret 4 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
 4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w §2 tiret 5, należy przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.
 5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w §2 tiret 6, należy przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.

§ 4.

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w Referacie Księgowości, w terminie do dnia 22 stycznia 2007 r.

§ 5.

Zobowiązuję komisję do:

 1. .przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych, a w przypadku braku osoby odpowiedzialnej do spisania odpowiedniego protokołu,
 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
 3. dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
 4. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo-księgowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 6.

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:17

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:17