Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 46/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na BUDOWĘ ZESPOŁU OGÓLNODOSTĘPNYCH BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W MIEJSCOWOŚCI REPTOWO GMINA KOBYLANKA


Zarządzenie Nr 46/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 11 maja 2009r

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

BUDOWĘ

ZESPOŁU OGÓLNODOSTĘPNYCH BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI REPTOWO GMINA KOBYLANKA

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 164 z dnia 21.08.2006r poz. 1163 )

zarządza się co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący : p. Tadeusz Lubert

Sekretarz komisji : p. Beata Domaradzka

Członkowie : p. Zbigniew Sroczyk

§ 2

Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. :

  1. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,

  2. specyfikację istotnych warunków zamówienia,

  3. druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

§ 3

  1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

  1. ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

  2. rozpatrywanie ofert niepodlegających odrzuceniu i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

d) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

e) przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektu odpowiedzi na protest,

f) sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg. druków ZP

§ 4

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2008 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 stycznia 2008r w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka.

§ 5

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Kobylanka.

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 6

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. Beata Domaradzka.

§ 7

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach .

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kobylanka, dn. 11.05.2009r 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
27 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
27 maj 2009, godz. 09:35

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
27 maj 2009, godz. 09:35