Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 45/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Zieleniewo stanowiących własność gminy Kobylanka.


ZARZĄDZENIE Nr 45/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 11 maja 2009r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Zieleniewo stanowiących własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.nr 261 poz.2603 j.t.z 2004r. z późniejszymi zmianami):

§1.Przeznaczam do sprzedaży przetargowej nieruchomości wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w „Gazecie Wyborczej”.

§3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Załącznik do Zarządzenia nr 45/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 11 maja 2009r.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

Lp.

Obręb

Nr

działki

Nr

Kw.

Pow.

W ha

Rodzaj

i symbol

użytku

Opis

nieru-

mości

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Cena

netto

w zł

1.

Zieleniewo

49/3

781

0,0838

RV

działka

gruntu

Brak miejscowego planu

zagospodarowania.Zgodnie

z art.4 ust.2 ustawy z dnia

27 marca 2003r. o planowa

niu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. Nr

80,poz.717 z późn.zm).

w przypadku braku miej-

scowego planu zagospoda-

rowania warunki zabudowy

ustala się w drodze decyzji.

Organem właściwym do

wydania takiej decyzji jest

Wójt Gminy Kobylanka.

108.000,00

2.

Zieleniewo

49/4

781

0,0857

RV

działka

gruntu

j.w.

112.000,00

3.

Zieleniewo

49/5

781

0,0861

RV

działka

gruntu

j.w.

113.000,00

4.

Zieleniewo

49/6

781

0,0939

RV

działka

gruntu

j.w.

120.000,00

5.

Zieleniewo

49/7

781

0,0852

RV

działka

gruntu

j.w.

109.000,00

6.

Zieleniewo

49/8

781

0,0933

RV

działka

gruntu

j.w.

111.000,00

7.

Zieleniewo

49/9

781

0,1001

RV

działka

gruntu

j.w.

117.000,00

8.

Zieleniewo

49/10

781

0,0995

RV

działka

gruntu

j.w.

123.000,00

9.

Zieleniewo

49/12

781

0,1505

RVI

działka

gruntu

j.w.

159.000,00

10.

Zieleniewo

49/13

781

0,1227

RVI

działka

gruntu

j.w.

145.000,00

11.

Zieleniewo

49/14

781

0,1122

RVI

działka

gruntu

j.w.

133.000,00

Cena sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabycia ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług Vat według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 12 maja 2009r. do dnia 01 czerwca 2009r. Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
11 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
11 maj 2009, godz. 14:31

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
11 maj 2009, godz. 14:32