Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 43/2008 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Morzyczyn stanowiącej własność gminy Kobylanka


ZARZĄDZENIE Nr 43/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Morzyczyn stanowiącej własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218/ i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm.Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218/

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość wykazaną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w „Gazecie Wyborczej”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej KaszubskiZałącznik do Zarządzenia nr 43/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 24 kwietnia 2008r.


W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

Lp.

Obręb

Nr

działki

Nr

Kw.

Pow.

w ha

Rodzaj

i symbol

użytku

Opis

nieru-

mości

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Cena

netto

w zł

1.

Morzyczyn

379

73869

0,0693

RV

działka

gruntu

Brak miejscowego planu

zagospodarowania.Zgodnie

z art.4 ust.2 ustawy z dnia

27 marca 2003r. o planowa

niu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. Nr

80,poz.717 z późn.zm).

w przypadku braku miej-

scowego planu zagospoda-

rowania warunki zabudowy

ustala się w drodze decyzji.

Organem właściwym do

wydania takiej decyzji jest

Wójt Gminy Kobylanka.

72.000,00

Cena sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabycia ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług  Vat według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 25 kwietnia 2008r. do dnia 16 maja 2008r.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
25 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 08:20

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 10:09