Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 40/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym


Zarządzenie Nr 40/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 15 kwietnia 2008r

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na :

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jęczydół - Bielkowo, o długości około 2,425km, o szer. jezdni 5,00m na odcinku 0,51km i 4,00m na odcinku 1,91km, oznaczonej ewidencyjnie jako obręby Jęczydół nr działki 25/1 i 28 we wskazanym obszarze oraz obręb Bielkowo nr działki 303 i 304 we wskazanym obszarze.

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 164 z dnia 21.08.2006r poz. 1163 )

zarządza się co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący : p. Tadeusz Lubert

sekretarz komisji : p. Beata Domaradzka

członkowie : p. Zbigniew Sroczyk

§ 2

Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. :

  1. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,

  2. specyfikację istotnych warunków zamówienia,

  3. druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

§ 3

  1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

  1. ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

  2. rozpatrywanie ofert niepodlegających odrzuceniu i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  3. wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2008 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 stycznia 2008.

§ 5

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Kobylanka.

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 6

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. Beata Domaradzka.

§ 7

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach .

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

2


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
25 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 11:09

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 11:09