Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Morzyczyn stanowiących własność gminy Kobylanka.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 25 maja 2007r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Morzyczyn stanowiących własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.nr 261 poz.2603 j.t.z 2004r.z późniejszymi zmianami):

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży przetargowej nieruchomości wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 1.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w „Gazecie Wyborczej”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski

Załącznik do Zarządzenia nr 37/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 25.05.2007r.

7r.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

Lp. Obręb Nr działki Nr Kw. Pow. w m2 Rodzaj i symbol użytku Opis nierumości Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena netto w zł
1. Morzyczyn 1487/2 98669 1217 RVI działka gruntu Brak miejscowego planu zagospodarowania.Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717 z późn.zm). w przypadku braku miej- scowego planu zagospoda- rowania warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Kobylanka. 113.000,-
2. Morzyczyn 1487/3 98670 961 RVI działka gruntu j.w. 93.000,-
3. Morzyczyn 1487/4 98671 790 RVI działka gruntu j.w. 86.000,-
4. Morzyczyn 1487/5 98672 1525 RVI działka gruntu j.w. 135.000,-
5. Morzyczyn 1487/6 98673 1446 RVI działka gruntu j.w. 130.000,-
6. Morzyczyn 1487/7 98674 1325 RVI działka gruntu j.w. 120.000,-
7. Morzyczyn 1487/9 98677 886 RVI działka gruntu j.w. 95.000,-
8. Morzyczyn 1487/11 98679 842 RVI działka gruntu j.w. 91.000,-
9. Morzyczyn 1487/13 98681 856 RVI działka gruntu j.w. 93.000,-
10. Morzyczyn 1487/15 98683 866 RVI działka gruntu j.w. 94.000,-
11. Morzyczyn 1487/16 98684 1072 RVI działka gruntu j.w. 111.000,-
12. Morzyczyn 1487/17 98685 1079 RVI działka gruntu j.w. 112.000,-
13. Morzyczyn 1487/18 98686 1212 RVI działka gruntu j.w. 123.000,-
14. Morzyczyn 1487/19 98687 1161 RVI działka gruntu j.w. 119.000,-
15. Morzyczyn 1487/20 98688 1513 RVI działka gruntu j.w. 147.000,-

Cena sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabycia ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług Vat według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 28 maja 2007r. do dnia 18 czerwca 2007r.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:27