Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 36/2009 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 kwietnia 2009r.


ZARZĄDZENIE Nr 36/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 1 kwietnia 2009r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami) /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220, poz. 1412/ - zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość położoną na terenie Gminy Kobylanka, w udziale 642/1000 wykazaną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na łamach „Gazety Wyborczej”.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 36/2009 Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 1 kwietnia 2009r.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy

Lp.

Obręb

Nr

działki

Nr

Kw.

Pow.

w ha

Rodzaj

i symbol

użytku w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Stawka czynszu

zł/m2

1.

Kobylanka

386

(udział 642/1000)

93993

0,02

B-RV

działka

gruntu

apteka

od 2,00 do 3zł /m2

Czynsz za dzierżawę gruntów płatny będzie na podstawie faktur Vat wystawionych przez Wydzierżawiającego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca.

Ewentualne zmiany stawek czynszu mogą zostać dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat.


Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 2 kwietnia 2009r. do dnia  22 kwietnia 2009r. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
03 kwi 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
03 kwi 2009, godz. 07:46

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
03 kwi 2009, godz. 10:35