Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 30/2009 w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Kobylanka

 
ZARZĄDZENIE NR 30/2009
WÓJTA GMINY KOBYLANKA
z dnia 23.03.2009 roku

w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLVI/294/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kobylanka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
zarządzam, co następuje:

§ 1
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o „należności cywilnoprawnej”, należy przez to rozumieć należność, do której nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ani ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 2
Pracownik Urzędu Gminy, prowadzący analityczną ewidencję księgową dokonuje systematycznej kontroli terminowości regulowania należności cywilnoprawnych.

§ 3
1.    Jeżeli dłużnik nie zapłacił w terminie należności cywilnoprawnej, pracownik zobowiązany do prowadzenia ewidencji sporządza wezwanie do zapłaty.
2.    Wezwanie do zapłaty sporządza się, jeżeli wysokość wymagalnej należności do zapłaty przekroczyła kwotę podwójnej najniższej wysokości opłaty sądowej od pozwu, jednak najpóźniej na rok przed upływem terminu przedawnienia.
3.    Wezwanie do zapłaty sporządza sie w dwóch egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje dłużnik, a drugi pozostaje w aktach.


§ 4
1.    Wezwanie do zapłaty dostarcza się za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką listową za potwierdzeniem odbioru lub osobiście za pokwitowaniem.
2.    Wezwanie powinno zawierać :
1)    oznaczenie dłużnika;
2)    kwotę należności głównej oraz informację o obowiązku zapłacenia odsetek;
3)    siedmiodniowy termin do zapłaty należności;
4)    numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność, oraz informację o możliwości zapłaty w kasie Urzędu Gminy;
5)    informację o możliwości skierowania sprawy na drogę sądową po upływie 7 dni od daty doręczenia wezwania.
3.    Wezwanie podpisywane jest przez Wójta Gminy Kobylanka lub osobę przez niego upoważnioną.
4.    Potwierdzenie odbioru dołącza się do akt sprawy.

§ 5
1.    Termin do zapłaty należności liczy się od dnia faktycznego otrzymania wezwania lub od ostatniego dnia, w którym dłużnik miał możliwość zapoznania się z wezwaniem.
2.    Po bezskutecznym upływie terminu do zapłaty określonego w wezwaniu pracownik zobowiązany do egzekwowania należności kieruje pozew do sądu.

§ 6
Po wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty lub wyroku zasądzającego i uzyskaniu klauzuli wykonalności pracownik odpowiedzialny za windykację kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

§ 7
1.    Przed przeprowadzeniem windykacji oraz na każdym jej etapie, pracownik prowadzący sprawę rozważa, czy nie zachodzą przesłanki do umorzenia dochodzonej należności zgodnie z § 2 uchwały Nr XLVI/294/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kobylanka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.2.    Jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 1, pracownik przekazuje odpowiednią informację Wójtowi, który postępuje zgodnie z § 2 i  3 uchwały Rady Gminy.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                    Wójt Gminy Kobylanka
                           Andrzej KaszubskiMetadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
06 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 sty 2010, godz. 12:27

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 sty 2010, godz. 12:28