Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 30/07 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylance.

Zarządzenie Nr 30/07

Wójta Gminy w Kobylance

z dnia 9 maja 2007r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylance.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, z 2002. Nr 23 poz220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 146 poz.1055 i Nr 181 poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz.327) – zarządzam co następuje:

§ 1.

Nadaje się Urzędowi Gminy w Kobylance Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiacym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 32/03 z dnia 26 maja 2003r. Wójta Gminy Kobylanka w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Kobylance.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Kaszubski

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/07
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 09 maja 2007 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY W KOBYLANCE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kobylance określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kobylanka,
 2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kobylance,
 3. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kobylanka,
 4. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kobylanka,
 5. Zastępcy wójta – należy przez to rozumieć Z-ca Wójta Gminy Kobylanka,
 6. Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Kobylanka,
 7. Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Kobylanka,
 8. Stanowiskach pracy należy przez to rozumieć samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Kobylanka.

§ 3.

Urząd realizuje zadania i odpowiadające im kompentencje z zakresu administracji publicznej wynikające z zadań własnych gminy, zadań zleconych, zadań przejętych przez gminę w wyniku porozumień z ograniczeń administracji rządowej i samorządowej.

§ 4.

Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu gminy, regulaminu oraz aktów wydanych przez Radę i Wójta.

§ 5.

Siedzibą urzędu jest Kobylanka.

§ 6.

Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Rozdział II KIEROWNICTWO URZĘDU

§ 7.

 1. Kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt Gminy Kobylanka zwany dalej „Wójtem”.
 2. Wójt kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza gminy , skarbnika gminy.
 3. Wójt wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
 5. Do wyłącznej kompetencji wójta należy:
  1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
  2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami urzędu.
  3. Udzielanie upoważnienia dla pracowników urzędu do wykonywania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.
  4. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej.
  5. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
  6. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.
  7. Ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
  8. Wykonywanie uchwał Rady Gminy .
  9. Przedkładanie na Sesję Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał.
  10. Reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej.
  11. Ustalenie regulaminu pracy urzędu.
  12. Załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz postulatów radnych.
  13. Gospodarowanie funduszem płac urzędu.
  14. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu w tym także uprawnień wynikających ze Statutu Gminy.
  15. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
  16. Inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych na terenie gminy.
  17. Koordynowanie opracowywania projektów rozwoju gospodarczego gminy.
  18. Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność pracowników urzędu.

§ 8.

 1. Zastępca wójta wykonuje zadania w zakresie ustalonym przez wójta zarządzeniem.
 2. Zastępca przejmuje kompetencje wójta w czasie jego nieobecności w zakresie pisemnie określonym przez wójta zarządzeniem.

§ 9.

 1. Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem działania.
 2. Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
  1. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. Organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,
  3. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
  4. Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
  5. Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywatelskich,
  6. Zapewnianie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, oświadczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
  7. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
  8. Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
  9. Zgłaszanie inicjatyw dotyczących rozwoju gospodarczego i społecznego gminy.
  10. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, referendów i konsultacji społecznych.
  11. Pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji:
   1. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym,
   2. nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu oraz pomieszczeń , w których przetwarzane są dane osobowe,
   3. podejmowanie odpowiednich działań w celu właściwego zabezpieczenia danych.

§ 10.

 1. Skarbnik Gminy odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań objętych swoim zakresem działania oraz dba o racjonalne wykorzystanie budżetu gminy.
 2. Do zadań Skarbnika Gminy należy:
  1. Opracowywanie projektów budżetu gminy.
  2. Planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń innych opłat).
  3. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
  4. Inwestowanie środków pieniężnych gminy zgodnie z wytycznymi Rady Gminy.
  5. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
  6. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji wójtowi i Radzie Gminy.
  7. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy.
  8. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie.
  9. Prowadzenie ewidencji kredytów budżetowych.
  10. Współdziałanie z właściwymi Urzędami Skarbowymi w zakresie planowania i wykrywania dochodów budżetowych.
  11. Nadzór, kontrola i prowadzenie księgowości finansowej szkół.
  12. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ,a w szególności:
   1. organizacja sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu gminy,
   2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów,
   3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości.

Rozdział III Struktura organizacyjna urzędu

W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu akt używają symboli:

 1. Referat finansowy:
  1. skarbnik gminy .................................................................................. FN
  2. stanowisko pracy ds.księgowości budżetowej (dwa stanowiska) ...... FN
  3. stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat .............................. WP
  4. stanowisko pracy ds.księgowości podatkowej, windykacji .............. FN
  5. stanowisko pracy ds.wynagrodzeń, kadr, oświaty ............................ FN, SZ, Kd
 2. Samodzielne stanowisko ds.obsługi Rady Gminy, zaopatrzenia, ochrony zdrowia, kultury,sportu ............................... RG,Z,OZ,Kl
 3. Samodzielne stanowisko ds.obywatelskich i społecznych, ewidencji działalności gospodarczej .............................. SO, DG
 4. Samodzielne ds.organizacyjno-administracyjnych ........................... OR
 5. Samodzielne stanowisko ds.inwestycji komunalnych gminy............ IKR
 6. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, funduszy zewnętrznych, promocji ............................................................................................... IKR,PR
 7. Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej ......................................................................................... OŚ, GK
 8. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym, rolnictwa .......................................................................................... GKR
 9. Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego, warunków zabudowy ..................................................................... GKR, PP
 10. Samodzielne stanowisko ds. Biuletynu Informacji Publicznej, obsługi informatycznej .................................................................. BIP
 11. Samodzielne stanowisko ds.obronnych, obrony cywilnej i ochrony p.poż ..................................................................................... OC i OP
 12. Pełnomocnik ds.informacji niejawnych .............................................. IN
 13. Samodzielne stanowisko ds.obsługi Gminnego Centrum Informacji... GCI
 14. Komendant Straży Gminnej ................................................................ SG

Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 12.

 1. W urzędzie tworzy się ,, pion ochrony,,.
 2. W skład pionu ochrony wchodzą:
  1. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
  2. kierownik kancelarii tajnej, którego funkcję pełni pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds.obywatelskich.
 3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio wójtowi.
 4. Do zadań pełnomocnika ds.ochrony informacji niejawnych należy w szcególności:
  1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
  2. przygotowanie planu ochrony informacji i jego realizacja,
  3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  4. współpraca ze słlużbami ochrony państwa i bieżące informowanie wójta o przebiegu tej współpracy.
 5. Kierownik kancelarii tajnej odpowiada w szczególności za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów niejawnych.

§ 13.

 1. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy urzędu należy w szczególności:
  1. Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowanie projektów decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do kompetencji wójta.
  2. Opracowywanie propozycji do programów gospodarczych, budżetu i planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej.
  4. Opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy.
  5. Rozpatrywanie wniosków i interpelacji, radnych,posłów i senatorów oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi.
  6. Rozpatrywanie wniosków i skarg obywateli oraz reagowanie na krytykę prasową.
  7. Współdziałanie z organami samorządu mieszkańców i jednostkami organizacyjnymi gminy.
  8. Sporządzanie sprawozdań GUS, analiz i bieżącej informacji o realizacji powierzonych im zadań.
  9. Prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej, ochrony p.poż., ochrony mienia w zakresie ustalonym przepisami.
  10. Prowadzenie kontroli w zakresie ustalonym przez zarząd, wójta w jednostkach organizacyjnych gminy.
  11. Nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie właściwości merytorycznej stanowiska pracy.
  12. Zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejewnych.
  13. Przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
  14. Wykonywanie określonych przez wójta zadań związanych z organizacją wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, referendów oraz konsultacji i zebrań wiejskich.
  15. Prowadzenie zbiorów przepisów prawnych w tym również resortowych oraz wydawnictw pomocniczych dotyczących zakresu działania.
  16. Kontrola merytoryczna faktur i rachunków z zakresu prowadzonych spraw.
  17. Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu zamówień składanych przez gminę oraz zadań zleconych i powierzonych.
 2. Referat finansowy i jego wewnętrzne stanowiska pracy realizują zadania w zakresie:
  1. Prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie wydatków i dochodów gminy.
  2. Współdziałanie w zakresie opracowywania projektu budżetu gminy i sprawozdania z wykonania budżetu.
  3. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
  4. Rozliczanie podatku VAT.
  5. Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości i analiz w zakresie prowadzonych spraw.
  6. Prowadzenie egzekucji należności budżetowych.
  7. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań.
  8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych.
  9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  10. Rozliczanie inwentaryzacji
  11. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
  12. Współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy - rozliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
  13. Współdziałanie w zakresie opracowania projektu budżetu.
  14. Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych.
  15. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia pracowników samorządowych, nauczycieli.
 3. Do samodzielnego stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych należą sprawy:
  1. Wdrażanie uchwał Rady Gminy oraz nadzór nad ich wykonaniem.
  2. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków składanych do urzędu.
  3. Prowadzenie archiwum zakładowego urzędu.
  4. Powadzenie zbioru przepisów gminnych.
  5. Prowadzenie ewidencji oraz wdrażanie zarządzeń wewnętrznych wójta.
  6. Prowadzenie kancelarii urzędu ( przyjmowanie korespondencji z poczty, rejestrowanie korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, odnoszenie korespondencji na pocztę).
  7. Wydawanie zaświdczeń i prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń
  8. Prowadzenie listy obecności i kart ewidencyjnych pracy pracowników urzędu.
  9. Przekazywanie oznakowanej korespondencji na poszczególne stanowiska pracy.
  10. Obsługa centrali telefonicznej i faxu.
  11. Załatwianie spraw pieczęci urzędu i pracowników ( zamawianie i prowadzenie ewidencji)
 4. Do samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy, zaopatrzenia, ochrony zdrowia kultury, sportu należą sprawy:
  1. Obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczna Rady Gminy i jej organów.
  2. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników ludowych i ławników Sądów Powszechnych.
  3. Prowadzenie rejestru klubów radnych.
  4. Obsługa kancelaryjno-techniczna komisji Rady Gminy.
  5. Zapewnienie prawidłowego obiegu i wykonania według właściwości merytorycznej uchwał Rady Gminy.
  6. Prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznej.
  7. Organizowanie współpracy z sołtysami.
  8. Koordynowanie działalności w zakresie turystyki, i sportu w gminie
  9. Upowszechnianie kultury fizycznej.
  10. Współdziałanie z instytucjami kultury – biblioteka, GOK.
  11. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury.
  12. Ochrona zdrowia - współudział w organizowaniu placówek ochrony zdrowia i współdziałanie z nimi.
  13. Prowadzenie spraw związanych z transportem gminnym.
 5. Do samodzielnego stanowiska pracy ds.obywatelskich i społecznych oraz ewidencji działalności gospodarczej należą sprawy:

  W zakresie spraw obywatelskich i społecznych:

  1. Prowadzenie ewidencji ludności.
  2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.
  3. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja kart alfabetycznych do KOM-ów.
  4. Wprowadzanie do ewidencji ludności bieżących zmian osobowych i adresowych mieszkańców gminy.
  5. Prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.
  6. Współpraca z organami policji, WKU, Sądu w zakresie spraw ewidencji ludności.
  7. Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie ewidencji i kntroli ruchu ludności.
  8. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych.
  9. Sporządzanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
  10. Prowadzenie spraw wojskowych:
  11. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów:
   1. o zgromadzeniach,
   2. o zbiórkach publicznych
  12. Współdziałanie z organami ścigania i sprawiedliwości.

  W zakresie ewidencji działalności gospodarczej, pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

  1. Dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Prowadzenie rejestru działalności gospodarczej.
  3. Inicjowanie czasu pracy placówek handlowych i usługowych.
  4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
  5. Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 6. Do samodzielnego stanowiska pracy ds. inwestycji gminy.
  1. Planowanie budowy, modernizacji i utrzymania zadań w zakresie infrastruktury komunalnej gminy obejmującej:
   1. kanalizację,
   2. gazyfikację,
   3. drogownictwo,
   4. komunikację,
   5. elektryfikację.
  2. Planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej, komunalnej i oświatowej.
  3. Nadzór nad merytorycznym przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji.
  4. Zlecenie opracowań projektowych i założeń techniczno-ekonomicznych dla obiektów urządzeń komunalnych gminy.
  5. Nadzór nad wykonywaniem remontów gminnych.
  6. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie.
  7. Planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
  8. Obsługa techniczno-biurowa komisji przetargowej przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
  9. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
  10. Stosowanie określonych trybów zamówień publicznych.
  11. Prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem zamówieniach publicznych.
  12. Przygotowywanie ogłoszeń o przetargach i organizowanie przetargów w zakresie zamówień publicznych.
 7. Do samodzielnego stanowiska ds. inwestycji i funduszy strukturalnych, promocji należy:
  1. Przygotowywanie projektów do funduszy strukturalnych.
  2. Przygotowywanie ogłoszeń o przetargach i organizowanie przetargów w zakresie zamówień publicznych.
  3. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
  4. Stosowanie określonych trybów zamówień publicznych.
  5. Prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem zamówień publicznych.
  6. Obsługa techniczno-biurowa komisji przetargowej przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
  7. Realizacja decyzji na usunięcie drzew na działkach gminnych.
  8. Monitoring, kontrola i rozliczenie projektów.
  9. Planowanie budowy, modernizacji i utrzymania zadań w zakresie infrastruktury komunalnej gminy obejmującej kanalizację, gazyfikację, drogownictwo, komunikację, elektryfikację.
  10. Planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej, komunalnej i oświatowej.
  11. Nadzór nad merytorycznym przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji.
  12. Zlecenie opracowań projektowych i założeń techniczno-ekonomicznych dla obiektów urządzeń komunalnych gminy.
  13. Planowanie i nadzorowanie prac wykonawczych w ramach prac interwencyjnych.
  14. Promocji Gminy - kreowanie wizerunku gminy i jej promocja na zewnątrz.
 8. Do samodzielnego stanowiska ds. planowania przestrzennego, warunków zabudowy należy:
  1. Przygotowywanie dokumentacji bez analizy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji dla celu publicznego.
  2. Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
  3. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym i zatwierdzeniem planów miejscowych.
  4. Przygotowanie postanowień opiniujących projekty podziału nieruchomości.
  5. Prowadzenie spraw dotyczących budowy obwodnicy
  6. Prowadzenie i aktualizacja map, ewidencji dróg gminnych.
  7. Prowadzenie ewidencji decyzji pozwoleń na budowę.
 9. Do samodzielnego stanowiska informatyka i zadań Biuletynu Informacji Publicznej należy:
  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej ( Dz.U Nr 112, poz.1198) – Biuletyn Informacji Publicznej.
  2. Administrowanie lokalną siecią komputerową.
  3. Nadzorowanie eksploatacji funkcjonujących systemów informatycznych
  4. Wdrażanie nowych systemów informacyjnych.
  5. Ochrona systemów i sieci informatycznych dotyczących informacji niejawnych i współpraca w tym zakresie z pełnomocnikiem do spraw informacji niejawnych.
  6. Wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Do samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony środowiska,gospodarki komunalnej należą sprawy:
  1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska.
  2. Nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego .
  3. Realizacja zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku.
  4. Organizacja i nadzór nad utrzymaniem dróg gminnych w okresie zimowym.
  5. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnymi budynkami mieszkalnymi.
  6. Prowadzenie spraw w zakresie dzierżaw nieruchomości gminnych.
  7. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów oraz podział gminy na sołectwa i nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom .
  8. Wykonywanie zadań związanych z ochroną zwierząt, zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
  9. Prowadzenie ewidencji kół łowieckich.
 11. Do samodzielnego stanowiska pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, rolnictwa należą sprawy:
  1. Przygotowanie i ogłaszanie przetargów na wykonanie wyceny nieruchomości gminy.
  2. Przygotowanie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy.
  3. Przygotowanie do sprzedaży w drodze przetargów działek, domów, lokali mieszkalnych i użytkowych.
  4. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do komunalizacji mienia na rzecz gminy.
  5. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejęciem i wykupem gruntów od osób fizycznych niezbędnych pod rozbudowę urzadzeń komunalnych.
  6. Praca w komisjach przetargowych.
  7. Współdziałanie z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa.
  8. Realizacja zadań związanych z ustawą o zapobieganiu narkomanii – prowadzenie kontroli upraw maku.
  9. Wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin uprawnych.
  10. Przygotowywanie i nadzorowanie powszechnych spisów rolnych.
  11. Prowadzenie akt dotyczących własności gospodarstw rolnych.
  12. Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oraz decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
 12. Do samodzielnego stanowiska pracy ds. spraw obronnych , obrony cywilnej i ochrony p.poż. należą sprawy:
  1. Utrzymanie w stałej aktualności dokumentów stalego dyżuru dla potrzeb Wójta Gminy.
  2. Szkolenie członków stałego dyżuru.
  3. Prowadzenie spraw akcji kurierskiej.
  4. Opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale innych stanowisk pracy planu obrony cywilnej.
  5. Kierowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń z kadrą urzędu , zakładów pracy i formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej obrony.
  6. Realizacja zadań i organizacja systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach.
  7. Prowadzenie magazynu ze sprzętem obrony cywilnej.W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
   1. Opiniowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej.
   2. Prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych.
   3. Nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych.
   4. Wydawanie miesięcznych kart drogowych i kart pracy motopomp i rozliczanie za zużycie paliwa.
 13. Do samodzielnego stanowiska Gminnego Centrum Informacji należy:
  1. Udostępnianie informacji istniejącej w sieci dotyczących pracy:
   1. szukanie ofert pracy,
   2. udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji,
   3. wyszukiwanie ofert telepracy.
  2. Udzielanie informacji w zakresie poszukiwania : szkół średnich, wyższych, kursów i edukacji przez Internet.
  3. Poszukiwanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
  4. Udzielanie informacji na temat: kredytów bankowych, banków, oprocentowania, kursy walut, adresów urzędów.
  5. Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, przygotowaniu oferty pracy, CV, podania o pracę itp.
  6. Udzielanie pomocy osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą:
  7. przy wypełnianiu wniosku o zarejestrowanie działalności,
  8. uzyskaniu nr NIP, Regon, zarejestrowanie działalności gospodarczej w ZUS,
  9. udostępnienie aktualnych przepisów prawa miejscowego i ustaw ( dostępnych w internecie).
  10. Udzielanie pomocy dla małych firm np. przy wypełnianiu raportów i deklaracji do ZUS-u oraz przesyłanie ich przekazem elektronicznym.
  11. Udostępnianie sprzętu komputerowego w GCI w celu korzystania z internetu, redagowania pism, drukowania, skanowania, korzystania z programów komputerowych.
  12. Umieszczanie informacji w sieci internetowej ( e-mail, strony www, fax.).
  13. Obsługa poczty internetowej dla małych i średnich firm ( wysyłanie i odbieranie e-maili, faxów).
  14. Umieszczanie ogłoszeń w serwisach oferujących usługi, poszukiwania pracy i pracowników.
  15. Pomoc przy realizacji niektórych zadań gminy:
   1. promocja gminy,
   2. z zakresu pomocy społecznej,
   3. z zakresu drogownictwa,
   4. społeczna działalność dobroczynna, działania socjalne na rzecz dzieci, opieka socjalna,
   5. edukacja ekologiczna i ochrona środowiska,
   6. powadzenie klubów zainteresowań,
   7. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
   8. wspólne działania na rzecz rozwoju lokalnego,
   9. inne działania wymienione w ustawie o samorządzie gminnym.
  16. Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji.
 14. Do zadań Komendanta Straży Gminnej w Kobylance.
  1. Realizowanie zadań przewidzianych przepisami ustawy o strażach gminnych, innymi ustawami oraz przepisami prawa miejscowego.
  2. Ochrana spokoju i porządku w miejscach publicznych.
  3. Kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno – porządkowego, a w szczególności:
   • wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych oraz tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości,
   • posiadania umów i dowodów opłat dotyczących usuwania odpadów,
   • usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
   • oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
   • kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych,
   • kontrola utrzymania czystości, porządku i przestrzegania prawa na drogach publicznych,
   • kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe zgodnie z § 19 i § 20 Uchwały Nr XXX/153/97 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie,
   • kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.
  4. Ujawnianie wykroczeń i przekazywanie informacji organom ścigania.
  5. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem.
  6. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
  7. Współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
  8. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy poprzez asystowanie przy czynnościach służbowych pracownikom administracji samorządowej w uzasadnionych przypadkach.
  9. Podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków mieszkańców.

§ 14.

W Urzędzie Gminy zatrudnieni są pracownicy obsługi tacy jak : sprzątaczka , palacz konserwator , kierowcy w zależności od potrzeb w celu zapewnienia właściwej obsługi budynku urzędu oraz funkcji transportowych .

Rozdział IV Zasady podpisywania pism

§ 15

 1. Wójt podpisuje :
  1. zarządzenia, regulaminy,
  2. pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz,
  3. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem gminy,
  4. decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników urzędu,
  5. pełnomocnictwa do reprezentowania gminy przed sądami i organami administracji publicznej,
  6. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  7. pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,
  8. inne pisma, jeśli ich podpisanie wójt zastrzegł dla siebie.
 2. Zastępca wójta, sekretarz, skarbnik podpisują:
  1. decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwienia których zostali upoważnieni przez wójta,
  2. pisma pozostające w zakresie ich zadań , nie zastrzeżone do podpisu wójta,
  3. pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej zakresu zadań dla referatu lub stanowisk.
 3. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują podpisem umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

§ 16.

Zasady obiegu i kontroli dokumentów księgowych określa ,,instrukcja obiegu i kontroli dokumentów,, wydana przez wójta na wniosek skarbnika gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego.

Rozdział V Upoważnienia i pełnomocnictwa

§ 17.

Stanowisko pracy ds.organizacyjno-administracyjnych prowadzi rejestr upoważnień i pełnomocnictw w którym rejestruje się:

 1. upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej udzielone przez Radę Gminy.
 2. Upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydane przez wójta pracownikom urzędu.
 3. Upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy do składania jednoosobowo oświadczeń woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.
 4. Pełnomocnictwa udzielone przez wójta do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.
 5. Pełnomocnictwa udzielone przez wójta kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.
 6. Pełnomocnictwa udzielone przez wójta zastępcy lub sekretarzowi do prowadzenia spraw gminy w jego imieniu w zakresie ustalonym przez wójta.
 7. Pełnomocnictwa udzielone przez Wójta do reprezentowania gminy albo Urzędu Gminy w postepowaniu sądowym i administracyjnym .

Rozdział VI Przyjmowanie i załatwianie skarg oraz indywidualnych spraw obywateli

§ 18.

Skargi oraz indywidualne sprawy obywateli rozpatrywane są w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów ordynacji podatkowej.

§ 19.

 1. Organizację, zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie regulują przepisy instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.
 2. Sprawy wniesione do urzędu przez obywateli są klasyfikowane, ewidencjonowane i archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

§ 20.

 1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym dniu tygodnia w określonych godzinach.
 2. Informacja o terminach przyjmowania interesantów wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Rozdział VII Zasady organizacji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

§ 21.

 1. Kontrolę wenętrzną w urzędzie sprawują: wójt, zastępca wójta, sekretarz, skarbnik.
 2. Osoby wymienione w ust.1 są zobowiązane w ramach powierzonych im zadań i kompetencji do sprawowania kontroli w stosunku do podległych im pracowników w zakresie prawidłowości wykonywania przez tych pracowników przypisanych im czynności.
 3. Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez wójta upoważnień:
  1. zastępca wójta,
  2. sekretarz,
  3. skarbnik.

Rozdział VIII

§ 22.

Interpretacja postanowień Regulaminu oraz udzielanie związanych z nim wyjaśnień należy do wójta gminy.

§ 23.

Zmiany w Regulaminie dokonywane mogą być w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik11 30-07 (PDF, 56.12Kb) 2007-09-20 11:28:04 48
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:28

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:28