Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 3/09 w sprawie pobierania i wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe


ZARZĄDZENIE NR 3/09

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 14 stycznia 2009 r.

w sprawie pobierania i wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Nr 153, poz.1271; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111) - zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ustalam miesięczną stawkę czynszu najmu lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Kobylanka dla umów już zawartych w wysokości:

a) działalność rzemieślnicza, usługowa i handlowa - 8,00 zł za 1 m?

b) działalność kulturalno - handlowa w świetlicach:

- handlowa - 3,00 zł za 1 m?

- kulturalna - 2,00 zł za 1 m?

c) garaże - 2,00 zł za 1 m?

d) hangary - 10,00 zł za 1 m?

  1. W przypadku nowo zawieranych umów na czas oznaczony do 3 lat wysokość czynszu określa umowa.

§ 2. Stawki czynszu za lokale użytkowe ustalone niniejszym zarządzeniem obowiązują od 1 marca 2009 r.

§ 3. Waloryzacja czynszu następować będzie corocznie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy w Kobylance.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 66/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie pobierania i wysokości stawek czynszu najmu na lokale użytkowe.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
27 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
27 sty 2009, godz. 10:17

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
27 sty 2009, godz. 10:19