Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 26/2007 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie modernizacji i zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych roku 2007

ZARZĄDZENIE Nr 26/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 26 kwietna 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie modernizacji i zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych roku 2007

Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz uchwały Nr XLVII/304/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kobylanka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym, zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 2. W otwartych konkursach ofert wskazanych w ust. 1 mogą uczestniczyć:
  • organizacje pozarządowe,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
   • zwane dalej Podmiotami, które:
   • przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
   • prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia,
   • posiadają wykwalifikowaną kadrę do realizacji niniejszych zadań,
   • posiadają doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.
 3. Na wsparcie realizacji zadań wskazanych w ust. 1 Gmina Kobylanka przeznaczyła dotacje w łącznej wysokości 240 000,00 zł

§ 2.

Zatwierdza się:

 1. druk ogłoszenia otwartych konkursów ofert, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlegający umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Gminy.
 2. „Kartę oceny oferty” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Oferty w konkursach wskazanych w § 1 powinny zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/304/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 26 października 2006 r. /wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania należącego do zadań własnych przez podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku/.

§ 4.

Przy zawieraniu umów z podmiotami wybranymi w konkursie oraz przy rozliczaniu realizacji zadań będzie stosowany wzór umowy załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/304 /06 Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobylanka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i wzorów sprawozdań załącznik Nr 3 i Nr 4 do uchwały Nr XLVII/304 /06 Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r.

§ 5.

 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursów wskazanych w § 1, której skład określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Konkursy, o których mowa w § 1, zostaną rozstrzygnięte z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy Kobylanka protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 26/2007
Wójta Gminy
Kobylanka
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

WÓJT GMINY KOBYLANKA
Z A P R A S Z A

do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2007 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka w zakresie modernizacji i zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych

W konkursach uczestniczyć mogą: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego– zwane dalej Podmiotami.

Podmioty przystępujące do konkursów otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz z formularzem oferty na realizację zadania publicznego. Ww. dokumenty oraz wszelkie informacje na temat konkursów oferenci mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 w pokojach nr 14 oraz ze strony internetowej www.kobylanka.pl i Biuletynu Informacji Publicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Kobylance pok. Nr 11 /sekretariat Urzędu Gminy/ w terminie do 28 maj 2007 r. do godz. 11.00.

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest złożenie w terminie oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych. Wykaz zadań objętych konkursami, na które przewidziano dofinansowanie, ilustruje umieszczona na końcu ogłoszenia tabela. Konkursy zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które odbędzie się 28 maja 2007 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Prace Komisji nad oceną ofert mogą obserwować przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

 1. możliwość realizacji zadania przez Podmiot,
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 4. pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych

Wyniki konkursów podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kobylanka. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursów i ich wynikach na piśmie w terminie 7 dni. Oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg i protestów.

Wójt Gminy Kobylanka:

 1. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert
 2. zakłada możliwość zawarcia (na wybrane – wskazane w tabeli zadania) umowy o powierzenie zadania publicznego na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

  W przypadku podpisania ww. umowy wysokość kwoty na realizację zadania będzie corocznie aneksowana po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Gminy w Kobylance oraz po uprzednim przedłożeniu przez podmioty harmonogramu oraz kalkulacji kosztów realizacji zadania w roku następnym. W przypadku, gdy Rada Gminy nie przeznaczy środków na realizację danego zadania, Wójt Gminy rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zaangażowanym Podmiotom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia,

 3. zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania.
 4. w przypadku nie przyjęcia przez Radę Gminy w Kobylance budżetu Gminy na 2007 r. w kształcie przedłożonym przez Wójta Gminy, zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umów na realizację zadań, na które nie będzie zabezpieczenia finansowego w budżecie. Oferentom nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 26/2007
Wójta Gminy
Kobylanka
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

KARTA OCENY OFERTY

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać projekt – 130

Zagadnienia oraz maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania Uzyskana liczba punktów
Czy rozwiązania proponowane przez wnioskodawcę charakteryzują się pomysłowością i innowacyjnością? 15 pkt
Czy dotychczasowe doświadczenie oferenta gwarantuje możliwość oraz rzetelność realizacji zleconego zadania? 25 pkt
Czy koszty podane w kalkulacji są celowe i realne? 20 pkt
Czy wnioskodawca angażuje własne środki finansowe lub czy pozyskał środki na realizację zadania z innych funduszy? 25 pkt
Czy wnioskodawca posiada własne zasoby ludzkie i rzeczowe, z których może korzystać przy realizacji zadania? 25 pkt
Czy przedsięwzięcia planowane przy realizacji zadania mają znaczenie dla promocji Gminy? 10 pkt
Jakie znaczenie dla Gminy ma rozwiązanie proponowane przez wnioskodawcę i jakie są przewidywane efekty jego realizacji? 10 pkt

Liczba uzyskanych punktów

Podpisy Członków Komisji Konkursowej Kobylanka .,.................................

1. ..............................................................

2. ..............................................................

3. ..............................................................

4. ...............................................................

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 26/2007
Wójta Gminy
Kobylanka
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Jolanta Kazberuk - Przewodniczący - Sekretarz Urzędu Gminy
 2. Romana Karpińska - Członek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Joanna Baszak - Członek - Podinspektor UG
 4. Franciszek Przywara - Członek - Inspektor UG
 5. Bronisław Tomoń - Członek - Przewodniczący Komisji Ds. Społecznych Rady Gminy

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 26/2007
Wójta Gminy
Kobylanka
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1.

 1. Do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2007 r. z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowych przez:
  1. organizacje pozarządowe,
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją.
 2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
 3. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w drodze głosowania jawnego, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos kierującego pracami Komisji.
 4. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji dotyczących tego konkursu, w którym ofertę realizacji zadania publicznego złożył Podmiot, którego ten Członek Komisji jest członkiem lub pracownikiem.
 5. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 2.

 1. Posiedzenie Komisji rozstrzygające konkurs odbędzie się 23 lutego 2007 roku o godz. 9.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12.
 2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:
  1. możliwość realizacji zadania przez Podmiot,
  2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 3.

 1. Komisja przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
  2. ustala, które oferty są prawidłowo wypełnione i zgodne z przepisami ustaw stanowiących podstawę prawną niniejszego zarządzenia. Ponadto ustala czy oferty złożono na odpowiednich drukach,
  3. odrzuca oferty, które nie są zgodne z przepisami i wybiera najkorzystniejsze oferty na realizację poszczególnych zadań albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
 2. W przypadku gdy na poszczególne zadanie konkursowe złożona zostanie tylko jedna oferta, Komisja może przyjąć tę ofertę, jeżeli spełnia ona wymogi określone w ust. 1 pkt 2.
 3. Komisja może wybrać kilka ofert na realizację danego zadania i zaproponować odpowiedni podział kwoty dotacji przewidzianej dla danego zadania.

§ 4.

 1. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  1. oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
  2. imiona i nazwiska członków Komisji,
  3. liczbę zgłoszonych ofert,
  4. wskazanie ofert zgodnych i niezgodnych z przepisami wskazanymi w § 3,
  5. wskazanie najkorzystniejszych ofert na poszczególne zadania, na realizację których przyznane zostaną dotacje. W uzasadnieniu wyboru oferty Komisja ustosunkuje się do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w ustawach wskazanych w § 3 oraz w ogłoszeniu otwartych konkursów ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  6. wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  7. podpisy członków Komisji.
 2. Protokół z posiedzenia Komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kobylanka.

§ 5.

Po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy, Komisja w terminie 14 dni pisemnie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:26

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:26