Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 23/2008 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Reptowo stanowiącej własność gminy Kobylanka


ZARZĄDZENIE Nr 23/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 25 marca 2008r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Reptowo stanowiącej własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz art.34 ust.1 pkt 3 i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm.Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218/ w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/48/99 z dnia 22 kwietnia 1999r. i Nr XII/75/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Kobylanka oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/114/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców lokale mieszkalne wraz z

przynależnymi pomieszczeniami i gruntem niezbędnym do korzystania z zabudowań zgodnie

z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego.

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości

w „Gazecie Wyborczej”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Załącznik do Zarządzenia nr 23/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 25 marca 2008r.

W Y K A Z

nieruchomości gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Lp.

Obręb

Nr

działki

Nr

Kw.

Pow.

w ha

Rodzaj

i symbol

użytku w ha

Nr

posesji

/ulica/

Opis

nieruchomości

Powierzchnia

użytkowa

w m2

Udział w

nieruchom.

wspólnej

Cena

w zł

1.

Reptowo

138

82632

1600

B-RV-0,14

S-RV-0,02

39a

Lokal mieszkalny

nr 1

79,6

3241/10000

52.000

2.

Reptowo

138

82632

1600

B-RV-0,14

S-RV-0,02

39a

Lokal mieszkalny

nr 2

68,8

3356/10000

48.800

3.

Reptowo

138

82632

1600

B-RV-0,14

S-RV-0,02

39a

Lokal mieszkalny

nr 3

86,5

3403/10000

53.600

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 26 marca 2008r. do dnia

15 kwietnia 2008r.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.

najemcą w.w lokali przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu.

W przypadku skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu, najemcy zostanie udzielona bonifikata

w wysokości 80% przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaży.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
25 mar 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 mar 2008, godz. 21:47

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 mar 2008, godz. 21:47