Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 22/2008 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka


ZARZĄDZENIE Nr 22/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 25 marca2008r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218/ i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm.Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218/

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości wykazane w załączniku do

zarządzenia .

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego.

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości

w „Gazecie Wyborczej”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Załącznik do Zarządzenia nr 22/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 25 marca 2008r.


W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Lp

Obręb

Nr dziaki

Nr Kw

Pow. w ha

Rodzaj i symbol użytku

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania

Cenna netto w zł

1.

Bielkowo

311

brak

0,08

dr

działka gruntu

Brak miejscowego

planu zagospodarowania*

Sposób zagospodarowania -

poprawa warunków zagospo-

darowania nieruchomości

przyległej

1.200,00

2.

Bielkowo

312

brak

0,06

dr

działka gruntu

j.w.

800,00

3.

Kobylanka

303

93602

0,0503

RV

działka gruntu

j.w.

35.500,00

4.

Kobylanka

472/6

56684

0,1335

RVIz

działka gruntu

j.w.

77.000,00

5.

Kobylanka

907/19

SZ1T/00098385/8

0,0279

RVI

działka gruntu

j.w.

17.000,00

*zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717

z późn. zm.)w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji.

Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Kobylanka.

Cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług Vat według stawki obowiązującej

na dzień sprzedaży.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 26 marca 2008r. do dnia 15 kwietnia 2008r.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
25 mar 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 mar 2008, godz. 21:46

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 mar 2008, godz. 21:46