Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 20/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka


ZARZĄDZENIE Nr 20/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 20 lutego 2009r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami) /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220, poz. 1412/ - zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości położone na terenie Gminy Kobylanka wykazane w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na łamach „Gazety Wyborczej”.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 20/2009 Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 20 lutego 2009r.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy

Lp.

Obręb

Nr

działki

Nr

Kw.

Pow.

w ha

Rodzaj

i symbol

użytku w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Stawka czynszu

1.

Morzyczyn

454/46

22796

0,0015

dr

działka

gruntu

polepszenie warunków zagospodarowania

3zł /m2

2.

Niedźwiedź

41/1

93599

3,3600

RV - 2,30

ŁIV - 0,65

PsV - 0,41

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

3.

Niedźwiedź

40 (część)

93599

2,5900

RV - 2,59

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

4.

Reptowo

42/1

46743

1,9700

RVI - 0,88

ŁIV - 1,09

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,01 zł/m2

5.

Reptowo

44/1

86497

0,5000

RVI - 0,25

ŁIV - 0,25

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,10 zł/m2 *

6.

Reptowo

45/1

86496

0,3000

RVI

działka

gruntu

zgodny z

charakterem użytku

0,10 zł/m2 *

*W przypadku wydzierżawienia gruntów o łącznej powierzchni powyżej 1 ha stawka czynszu będzie wynosiła 0,01 zł//m2

Czynsz za dzierżawę gruntów płatny będzie w dwóch ratach - pierwsza w terminie do 30 czerwca każdego roku, druga w terminie do dnia 30 września każdego roku.

Ewentualne zmiany stawek czynszu mogą zostać dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Wykaz wywieszono ………….……….

Wykaz zdjęto .…….……………

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

nr 20/2009 Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 20 lutego 2009r.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy

Lp.

Obręb

Nr

działki

Nr

Kw.

Pow.

w ha

Rodzaj

i symbol

użytku w ha

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

Sposób

zagospodarowania

1.

Kobylanka

221

60218

0,0737

Bi

Nieczynny

Zbiornik p.poż.

brak planu

miejscowego

zgodny z

charakterem użytku

Czynsz będzie uiszczany przez dzierżawcę w postaci świadczenia polegającego na uprzątnięciu nieruchomości w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy oraz bieżącym utrzymaniu terenu w należytym porządku. Szczegółowe warunki utrzymania nieruchomości zostaną określone w umowie.

Wykaz wywieszono ………….……….

Wykaz zdjęto .…….……………


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
20 lut 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 lut 2009, godz. 10:32

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 lut 2009, godz. 12:36