Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 20/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminy

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/07
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j. t. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007 r. Nr 220, poz.1600/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości położone na terenie Gminy Kobylanka wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na łamach szczecińskiego wydania „Gazety Wyborczej”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 20/07 z dnia 30.03.2007 r.

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp. Obręb Nr działki Powie- rzchnia ha Nr Księgi Wieczystej Rodzaj i klasa użytku Opis nierucho- mości Przeznaczenie Wysokość czynszu zł/m2
1. Kobylanka 482 (część) 0,0270 86472 Bp-RV działka gruntu usługi, handel (z wyłączeniem apteki) od 2,00 do 3,50 zł
2. Kobylanka 482 (część) 0,0270 86472 Bp-RV działka gruntu apteka od 2,00 do 3,50 zł

Czynsz za dzierżawę gruntów płatny będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego w

okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca.

Ewentualne zmiany stawek czynszu mogą zostać dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 10 lat.

Wykaz wywieszono 30 marca 2007 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:25