Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 19/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka


ZARZĄDZENIE Nr 19/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 20 lutego 2009r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm.Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220, poz. 1412/ - zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości wykazane w załączniku do zarządzenia .

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w „Gazecie Wyborczej”.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej KaszubskiZałącznik do Zarządzenia nr 19/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 20 lutego 2009r.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Lp

Obręb

Nr dziaki

Nr Kw

Pow. w ha

Rodzaj i symbol użytku

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania

Cena netto w zł

1.

Kobylanka

490

86480

0,0401

Bp

działka gruntu

Brak miejscowego

planu zagospodarowania*

Sposób zagospodarowania -

poprawa warunków zagospo-

darowania nieruchomości

przyległej

50.000,00

2.

Morzyczyn

373/11

56668

0,0273

RV- 0,0255

RVI-0,0018

działka gruntu

j.w.

34.000,00

3.

Morzyczyn

373/8

56668

0,0280

RV

działka gruntu

j.w.

39.000,00

*zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji.

Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Kobylanka.

Cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług Vat według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 20 lutego 2009r. do dnia 12 marca2009r.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
20 lut 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 lut 2009, godz. 10:31

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 lut 2009, godz. 12:37