Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębach Reptowo i Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębach Reptowo i Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.nr 261 poz.2603 j.t.z 2004r.z późniejszymi zmianami):

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży przetargowej nieruchomości wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w „Gazecie Wyborczej”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 29 marca 2007r.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

Lp. Obręb Nr działki Nr Kw. Pow. w m2 Rodzaj i symbol użytku m2 Opis nierumości Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena netto w zł
1. Reptowo 159/12 86491 720 RVI-321
RVIz-399
działka gruntu Brak miejscowego planu zagospodarowania.Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717 z późn.zm). w przypadku braku miej- scowego planu zagospoda- rowania warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Kobylanka. 35.000,-
2. Reptowo 160/11
160/12
86491 1142 Bp działka gruntu j.w. 46.000,-
3. Reptowo 160/14
160/15
86491 1063 Bp działka gruntu j.w. 43.000,-
4. Reptowo 160/17
160/18
86491 1056 Bp działka gruntu j.w. 43.000,-
5. Reptowo 160/20
160/21
86491 1239 Bp działka gruntu j.w. 46.000,-
6. Kobylanka 212 56647 665 RV działka gruntu j.w. 40.000,-

Cena sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabycia ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług Vat według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 30 marca 2007r. do dnia 20 kwietnia 2007r.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:24