Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 14 / 2008 w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Kobylance


ZARZĄDZENIE NR 14 / 2008

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Kobylance.

Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r.Nr 130, poz.1190 z późn. zm. ) - zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko Komandanta Straży Gminnej w Kobylance powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Andrzej Kaszubski - Wójt Gminy - przewodniczący,

2) Jolanta Kazberuk - Sekretarz Gminy - członek,

3) Daniel Urbańczyk - Skarbnik Gminy - członek,

§ 2. Komisja Konkursowa działa w oparciu o Regulamin konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Kobylance, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kobylanka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Załącznik

do Zarzadzenia Nr 14 / 2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 18 lutego2008 r.

R E G U L A M I N

Konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko

Komendanta Straży Gminnej w Kobylance

§ 1. 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Kobylance.

2. Do udziału w konkursie dopuszcza się osoby, które zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych, posiadają:

 • obywatelstwo polskie,

 • korzystają z pełni prwa publicznych,

 • ukończyły 21 lat,

 • cieszą się nienaganną opinią,

 • są sprawne pod względem fizycznym i psychicznym,

 • nie były karane sądownie,

 • mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

3. wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,

 • co najmniej 2 - letni staż pracy,

 • znajomość ustawy o strażach gminnych wraz z przepisami pokrewnymi, oraz o samorządzie gminnym,

 • posiadanie świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych ( miejskich ) zrealizowanego przez Sekcję ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z wynikiem pozytywnym,

 • opracowanie i prezentacja koncepcji pracy Straży Gminnej.

4. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Kobylance.

Rozdział I

Tryb postępowania konkursowego

§ 2. 1. Powołanie komisji konkursowej.

2. Ogłoszenie o konkursie.

3. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

4. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.

5. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne.

6. Przyjęcie form selekcji końcowej kandydatów na które mogą składać się:

a) prezentacja koncepcji pracy Straży Gminnej,

b) rozmowa kwalifikacyjna.

7. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego konkursu.

8. Podjęcie decyzji o powołaniu na stanowisko.

9. Ogłoszenie wyniku konkursu.

Rozdział II

Zasady ogłoszenia konkursu

§ 3. 1. Konkurs ogłasza Wójt Gminy.

2. Ogłoszenie konkursu powinno określać:

a) nazwę instytucji,

b) termin i miejsce złożenia przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych,

c) wymagane kwalifikacje kandydata,

d) zakres zadań wykonywanych na stanowisku,

e) wykaz wymaganych dokumentów.

3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Kobylance opracowuje i przekazuje do ogłoszenia pracownik ds. kadr w uzgodnieniu z sekretarzem gminy.

4. Ogłoszenie obligatoryjnie umieszcza się, na co najmniej 14 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzedzie Gminy w Kobylance.

Rozdział III

Powołanie Komisji Konkursowej

§ 4. 1. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy.

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić:

a) wójt gminy,

b) sekretarz gminy,

c) kierownicy urzędu gminy,

d) członkowie Rady Gminy,

e) pracownik ds. kadr

3. Komisja działa do czsu zakończenia procedury przeprowadzenia konkursu.

Rozdział IV

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 5. 1. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów następuje po oficjalnym ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Kobylance.

2. Na dokumenty składają się:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm. )”,

c) kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje ( oryginały do okazania ),

d) kserokopia książeczki wojskowej ( oryginał do okazania ),

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

f) opinia psychologa i orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Komendanta Straży Gminnej,

g) kserokopia dowodu osobistego jako potwierdzenie obywatelstwa polskiego,

h) kserokopia świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych ( miejskich ) - ( oryginał do okazania ),

i) koncepcja pracy Straży Gminnej.

3. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza procedurą konkursową.

Rozdział V

Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 6. 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów aplikacyjnych, określonego w ogłoszeniu o konkursie, komisja konkursowa porządkuje, spisuje w porządku alfabetycznym i analizuje oferty poszczególnych kandydatów.

2. Analiza dokumentów polega na porównaniu danych zawartych w aplikacjach z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

3. Wynikiem analizy jest sporzadzenie listy kandydatów, którzy spełniają warunki formalne i mogą być zatrudnione na stanowisku Komandanta Straży Gminnej.

Rozdział VI

Ogłoszenie listy kandydatów spełniajacych wymogi formalne

§ 7.1. Sporządzoną w porządku alfabetycznym listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne pracownik ds. kadr umieszcza w BIP.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Lista pozostaje w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznego wyniku naboru.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem , określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

Rozdział VII

Selekcja końcowa kandydatów

§ 8 1. Na selekcję końcową mogą składać się formy:

a) prezentacja koncepcji pracy Straży Gminnej,

b) rozmowa kwalifikacyjna.

3. Każde pytanie ma odpowiednią skalę punktową.

4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

5. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b) posiadaną wiedzę na temat samorządu oraz stanowiska,

c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata.

6. Rozmowę kwalifikacyjna przeprowadza komisja konkursowa.

7. Każdy członek komisji konkursowej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

Rozdział VIII

   • Ogłoszenie wyników

§ 9. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji, komisja konkursowa wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z prezentacji lub rozmowy kwalifikacyjnej w zależności jaka forma została przyjęta.

Rozdział IX

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze

§ 10. 1. Po zakończeniu procedury konkursowej sekretarz komisji sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

a) określenie stanowiska , na które był prowadzony konkurs, liczbę kandydatów

oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów,

uszeregowanych według stopnia spełnienie przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu

o konkursie.

b) informację o zastosowanych metodach i technikach konkursu, uzasadnienie danego wyboru.

Rozdział X

Informacja o wynikach konkursu

§ 11. 1. Informację o wynikach konkursu upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia kandydata lub zakończenia procedury konkursowej, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:

 1. nazwę i adres instytucji,

 2. określenie stanowiska,

 3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

 4. uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku konkursu upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby zatrudnionej w drodze konkursu ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia zatrudnienia, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego konkursu. Przepisy pkt.1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział XI

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 12. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie konkursu, dołącza się do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie konkursu zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwrócone na wniosek osoby zainteresowanej.

4. Przewodniczący komisji informuje wójta o przebiegu prac komisji wskazując kandydata, który uzyskał największa liczbę punktów.

5. Wójt podejmuje decyzje o akceptacji lub braku akceptacji wskazanego przez komisje kandydata.

6. W przypadku akceptacji pracownik ds. kadr przeprowadza rozmowę z kandydatem i przedstawia mu warunki zatrudnienia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
22 lut 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
22 lut 2008, godz. 09:36

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
22 lut 2008, godz. 09:37