Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2008 w sprawie wprowadzenia w życie zasad szkolenia pracowników w dziedzinie bhp


ZARZĄDZENIE NR 12 / 2008

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 28 stycznia 2008 r

w sprawie wprowadzenia w życie zasad szkolenia pracowników w dziedzinie bhp

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 191 z późn.zm.) oraz art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm) i rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U z 2004 Nr 180 poz.1860 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Ustalam i wprowadzam w życie szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Gminy w Kobylance.

§ 2. Zakres niniejszego szkolenia dotyczy :

- pracowników,

- pracowników przenoszonych : ze stanowiska na stanowisko,

- uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu,

- studentów odbywających praktykę studencką,

- osoby wykonujące pracę społecznie użyteczną w związku z kara ograniczenia

wolności

§ 3. W razie wykonywania pracy na terenie Urzędu Gminy przez pracownika innego pracodawcy - pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie sporządzając informację dla pracowników innych pracodawców o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia na terenie Urzędu Gminy w Kobylance - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr. 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Szkolenie zapewnia uczestnikom ;

1. Zaznajomienie z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,

2. Poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3.Nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

§ 5. 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawcę lub na zlecenie pracodawcy przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

2. Szkolenie jest prowadzone jako :

a) szkolenie wstępne ogólne zwane dalej „ instruktażem ogólnym”,

b) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „ instruktażem stanowiskowym”

c) szkolenie okresowe.

3. Programy szkolenia wstępnego opracowane zostały w oparciu o programy ramowe i stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia natomiast programy szkolenia okresowego opracowuje organizator szkolenia, któremu Urząd Gminy w Kobylance zleci jego przeprowadzenie.

§ 6. 1. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik ds. bhp i p.poż.

2 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika

§ 7. 1. Czas trwania szkolenia wstępnego - instruktażu ogólnego prowadzonego przez pracownika ds. bhp i p.poż trwa minimum 3 godziny lekcyjne.

2. Czas trwania szkolenia wstępnego - instruktażu stanowiskowego prowadzonego przez bezpośredniego przełożonego trwa minimum :

- dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym 8 godzin lekcyjnych,

- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych 2 godziny lekcyjne

§ 8. 1. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się z częstotliwością raz na 3 lata,

2. Szkolenie okresowe pracowników kierujących innymi pracownikami, pracowników inżynieryjno - technicznych i pracodawcy przeprowadza się z częstotliwością raz na 5 lat,

3. Szkolenie pracowników administracyjno - biurowych przeprowadza się z częstotliwością nie rzadziej niż raz na 6 lat.

§ 9. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, a fakt odbycia szkolenia okresowego potwierdzony jest zaświadczeniem wydanym przez organizatora szkolenia.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 12/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 28 stycznia 2008 r.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 12/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 28 stycznia 2008 r.

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW INNYCH PRACODAWCÓW

O ZAGROŻENIACH DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS

PRACY NA TERNIE URZĘDU GMINY W KOBYLANCE

1. Miejsce pracy i zakres wykonywanych robót .................................................................

.............................................................................................................................................

2. Rodzaje zagrożeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi w procesie pracy

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Proponowany sposób zabezpieczenia miej pracy............................................................

.............................................................................................................................................

4. Niezbędne środki ochrony osobistej potrzebne do bezpiecznego wykonania robót

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Ustalony sposób komunikowania się wszystkich pracowników koordynacja działań .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nazwisko i imię poinformowanej osoby informację przekazał:

1 .............................................................

2 .............................................................

3 ..............................................................

4 ............................................................

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 12/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 28 stycznia 2008 r.

PROGRAM INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO PRZEPROWADZANEGO PRZEZ

SPECJALISTĘ DS. BHP i P. POŻAROWYCH.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników rozpoczynających pracę.

lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*

1

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

0,6

2

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych i organizacji społecznych w zakresie bhp w oparciu o przepisy zawarte w kodeksie pracy, rozporządzeniach i regulaminie pracy w odniesieniu do stanowiska pracy na którym dany pracownik będzie pracował.

3

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp w oparciu o dział X KP i rozporządzenia wykonawcze do KP w odniesieniu do stanowiska na którym dany pracownik będzie pracował.

4

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy a także w terenie podczas wykonywania swych obowiązków służbowych w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

0,5

5

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze oraz procedury obowiązujące w tym zakresie w stosunku do stanowiska pracy instruowanego.

6

Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym w oparciu o dokumentację techniczno - ruchową i instrukcje bhp

0,4

7

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego i obowiązujących zasad wprowadzonych w tutejszym urzędzie

0,5

8

Porządek i czystość w miejscu pracy oraz jego wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy

9

Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w tutejszym urzędzie w stosunku do stanowiska pracy instruowanego

10

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego wprowadzoną w życie w tutejszym urzędzie

1

11

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja pierwszej pomocy

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 12/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 28 stycznia 2008 r.

PROGRAM INSTRUKTAŻU DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH PRZEPROWADZANY PRZEZ BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO INSTRUOWANEGO PRACOWNIKA

lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Przygotowanie pracownika do wykonywanych czynności lub określonej pracy na stanowisku pracy z uwzględnieniem elementów mających wpływ na bezpieczeństwo pracownika i innych osób ze szczególnym uwzględnieniem : oświetlenia ogólnego i stanowiskowego, ogrzewania, wentylacji urządzeń technicznych i ochronnych a w przypadku prac poza siedzibą urzędu z uwzględnieniem wszystkich warunków tego miejsca pracy a także warunków atmosferycznych

2

2

Omówienie elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bhp jak np. pozycja przy pracy, oświetlenie, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia ręczne i narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym oraz maszyny i urządzenia oraz pojazdy mechaniczne, które pracownik obsługuje i posiada uprawnienia do ich obsługi wydawane przez uprawnione instytucje.

3

Zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy na którym zatrudniony jest instruowany pracownik oraz zagrożeń wynikających z pracy w narażeniu na te czynniki, a także zapoznanie z ryzykiem zawodowym i pouczenie o sposobach ochrony przed ewentualnym skutkami w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy, resortowe i obowiązujące w Urzędzie .Zapoznanie pracownika o sposobach zachowania w przypadku powstania wypadku przy pracy

4

Przygotowanie i wyposażenie stanowiska pracy do wykonywania określonych zadań na stanowisku pracy instruowanego.

5

Pokaz przez bezpośredniego przełożonego sposobu wykonania pracy zgodnie z zasadami sztuki obowiązującymi w zawodzi, a także zgodnie z wymogami bhp w przedmiotowej sprawie ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

6

Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą bezpośredniego przełożonego

7

Samodzielna praca pracownika pod kontrolą i nadzorem instruktora - bezpośredniego przełożonego

4

8

Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

1

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 12/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 28 stycznia 2008 r.

PROGRAM INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH PRZEPROWADZONY PRZEZ BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO INSTRUOWANEGO PRACOWNIKA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Przygotowania pracownika do wykonywania określonej pracy a w szczególności miejsca wykonywania pracy oraz warunków mających wpływ na bezpieczeństwo jej wykonania takich jak : oświetlenie ogólne i miejscowe, wentylacja, urządzenia techniczne i ochronne

2

2

Omówienie elementów stanowiska roboczego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji stanowiska, pozycji przy pracy a także wyposażenia i rozmieszczenia jego poszczególnych elementów w pomieszczeniu pracy instruowanego.

3

Omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń jakie mogą stwarzać te czynniki oraz wyniki oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii

4

Pokaz sposobu wykonania pracy w oparciu o obowiązujące przepisy bhp w przedmiotowej sprawie ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej obsługi urządzeń ( komputer, drukarka, Fax. inne) tak by nie ulec wypadkowi i nie zniszczyć urządzeń.

5

Samodzielna praca instruowanego pod kierownictwem przełożonego

6

Omówienie i ocena przebiegu wykonania pracy przez pracownika z elementami szkolenia umożliwiającymi samodzielną pracę instruowanego pracownika.

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Frąckiewicz

Data wytworzenia:
16 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
16 maj 2008, godz. 12:18

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
16 maj 2008, godz. 12:18