Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 116/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy


ZARZĄDZENIE NR 116/08

 Wójta Gminy Kobylanka

 z dnia 15 grudnia 2008 r.

 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 7, art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 31, poz. 266 z poźn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXVII/185/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/148/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2008-2013, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 15 grudnia 2008r. ustalam miesięczną stawkę czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka, w wysokości 5,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

2. Stawka, o której mowa w pkt 1, ulega obniżeniu lub zwiększeniu według zasad określonych w uchwale Rady Gminy Kobylanka Nr XXVII/185/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/148/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2008-2013, ustalenia zasad polityki czynszowej, oraz § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wprowadza się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

1) Brak urządzeń wodociągowych - 25 %

2) Brak urządzeń kanalizacyjnych. - 25 %

3) Brak wydzielonej kuchni. -20 %

4) Lokal usytuowany na poddaszu. - 10 %

5) Brak wc w lokalu. - 20 %

6) Brak co - 20 %

7) Brak łazienki - 20 %

8) Budynek wybudowany przed 1980 rokiem - 25 %

2. Przez wc rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego miejsca instalację wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki.

3. Przez łazienkę rozumie się wydzielone w lokalu pomieszczenie wyposażone w instalację wodno - kanalizacyjną, umożliwiające podłączenie wanny lub brodzika.

4. Przez centralne ogrzewanie rozumie się instalację co w lokalu mieszkalnym.

5. Obniżenie stawki bazowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich czynników wymienionych w §2, pkt.1 niniejszego zarządzenia i §9, pkt.1 uchwały Nr XXIII/150/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka.

Obniżenie stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej nie może przekroczyć 80% tej stawki.

§ 3

Waloryzacja czynszu następować będzie corocznie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy w Kobylance.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 94/08 z dnia 23 września 2008 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2008 r.

 Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
16 gru 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
16 gru 2008, godz. 21:47

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
16 gru 2008, godz. 21:47