Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na lata 2010 - 2012 w zakresie spraw społecznych oraz kultury fizycznej i turystyki


ZARZĄDZENIE Nr 115/2009

Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 02 grudnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na lata 2010 - 2012 w zakresie spraw społecznych oraz kultury fizycznej i turystyki


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 115, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz.2207 ) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka w zakresie spraw społecznych oraz kultury fizycznej i turystyki, określone szczegółowo w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. W otwartych konkursach ofert wskazanych w ust. 1 mogą uczestniczyć:

a) organizacje pozarządowe,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i w związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzone działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub inne przez nie nadzorowane

- zwane dalej Podmiotami.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać następujące warunki:

a) przedstawić ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

b) prowadzić statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia,

c) posiadać wykwalifikowaną kadrę do realizacji niniejszych zadań,

d) posiadać doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.

4. Na wsparcie realizacji zadań wskazanych w ust. 1 Gmina Kobylanka zamierza przeznaczyć dotacje w wysokości:

a) w roku 2010 - 171 000 zł

b) w roku 2011 - 171 000 zł

c) w roku 2012 - 171 000 zł.

§ 2. Zatwierdza się:

1) druk ogłoszenia otwartych konkursów ofert, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, podlegający opublikowaniu w dzienniku lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka przy ul. Szkolnej 12 oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Gminy.

2)„Kartę oceny oferty” stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Oferty w konkursach wskazanych w § 1 powinny zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 4. Przy zawieraniu umów z podmiotami wybranymi w konkursie oraz przy rozliczaniu realizacji zadań będą stosowane wzory umów i sprawozdań wynikające z:Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., o którym mowa w § 3

§ 5. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursów wskazanych w § 1, której skład określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konkursy, o których mowa w § 1, zostaną rozstrzygnięte z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy Kobylanka protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
z1 (PDF, 104.81Kb) 2009-12-07 13:54:47 98
z2 (PDF, 70.35Kb) 2009-12-07 13:54:47 13
z3 (PDF, 69.30Kb) 2009-12-07 13:54:47 10
z4 (PDF, 49.94Kb) 2009-12-07 13:54:47 36
z5 (PDF, 65.39Kb) 2009-12-07 13:54:47 81
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
07 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
07 gru 2009, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
07 gru 2009, godz. 13:54