Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 112/08 w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą.


Zarządzenie Nr 112/08

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą.

Działając na podstawie art. 237 Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 24, poz. 141 z póżn. zm./ oraz przepisów § 9 i 10 Uchwały Nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej /M.P.Nr 14, poz. 109, zm. z 1991 r. Nr 28, poz. 201/ ustala się co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy

 • zasady gospodarowania odzieżą - zał. nr 1,

 • normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego - zał. nr 2,

 • normy środków higieny osobistej - zał. nr 3.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy w Kobylance z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Kaszubski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 112/08

Wójta Gminy

z dnia 24.11.2008 r.

ZASADY GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM
ORAZ ŚRODKAMI OCHRON INDYWIDUALNYCH

 1. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej zwanej dalej „środkami ochron indywidualnych” obejmuje odzież ochrony nóg, głowy, twarzy, oczu, dróg oddechowych, słuchu, ochrony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz ochrony izolujące cały organizm.

Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochron indywidualnych są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanową własność Urzędu Gminy i jednostek podległych.

 1. Środki ochron indywidualnych mają na celu zabezpieczenie pracownika przed

działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników występujących

w czasie pracy.

 1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze powinny być używane

przez pracowników w miejscu pracy zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Zakład pracy nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony

indywidualnej przewidzianych dla danego stanowiska oraz jest zobowiązany

przeszkolić go w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami.

 1. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych,

a odzież i obuwie robocze do czasu utraty cech użytkowych w stopniu

uniemożliwiającym dokonanie naprawy.

 1. Zakład pracy przydziela niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież

roboczą osobom wykonującym krótkotrwałe prace w czasie których może ulec

zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także ze względu na bezpieczeństwo.

 1. W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego,

zakład pracy wypłaca mu ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej

na podstawie tabeli norm przydziału i aktualnych cen detalicznych.

 1. Okres używalności wydawanych poszczególnych przedmiotów i obuwia liczy się

od dnia wydania ich pracownikowi.

 1. Tabele norm przydziału nie mogą dotyczyć pracowników zatrudnionych przy pracy

biurowej.

10. Jeżeli zakład pracy nie ma możliwości zorganizowania prania i naprawy odzieży

roboczej wydanej do stałego indywidualnego użytkowania, to za pranie jej wypłaca

ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonych kosztów tych czynności i środków

pieniężnych.

11. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia

roboczego, zakład pracy jest zobowiązany wydać pracownikowi inne środki ochrony

indywidualnej, odzież i obuwie robocze przewidziane w tabeli norm. Jeżeli utrata lub

zniszczenie tych przedmiotów nastąpiło z winy pracownika, jest on zobowiązany

uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych

przedmiotów.

12. W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany zwrócić pobraną

odzież lub równowartość pieniężną tych przedmiotów z uwzględnieniem stopnia ich

zużycia.

 1. Odzież i obuwie robocze przechodzą na własność pracownika lub członka rodziny

w razie:

 • przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,

 • śmierci pracownika.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 112/08

Wójta Gminy

z dnia 24.11.2008 r.

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

Lp.

STANOWISKO PRACY

ZAKRS WYPOSAŻENIA:

R-odzież obuwie robocze

O-ochrony indywidualnej

H - higieny

Przewidywany okres używalności w m-ch w okresach zimowych/OZ/ do zużycia

1.

2.

3.

4.

1.

KIEROWCA AUTOBUSU

 1. R - ubranie robocze lub fartuch

 2. R - trzewiki skór. - gum.

 3. O - rękawice ochronne

 4. H - ręcznik

18 m-cy

24 m-ce

do zużycia

1 szt./12 m-cy

2.

SPRZĄTACZKA,

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 1. R - fartuch

 2. R - obuwie profilaktyczne

 3. O - rękawice gumowe

 4. R - chustka lub beret

 5. H - ręcznik

 6. R - kamizelka ciepłochronna

 7. R - obuwie gumowe

24 m-ce

12 m-ce

do zużycia

12 m-cy

1 szt. na 12 m-cy

4 okresy zimowe

24 m-ce

3.

OPIEKUN PRZY DOWOZIE DZIECI DO SZKÓŁ

 1. R - fartuch

 2. O - kamizelka pomarańczowa

 3. H - ręcznik

18 m-cy

24 m-ce

1 szt./12 m-cy

4.

5.

KONSERWATOR

PRACOWNICY

KOMUNALNI

 1. R - ubranie drelichowe

 2. R - trzewiki spody gumowe

 3. R - koszula flanelowa

 4. O - rękawice

 5. O - okulary

 6. R - kamizelka ciepłochronna lub kurtka zimowa

 7. R - czapka drelichowa lub beret

1. R - ubranie drelichowe

2.R - trzewiki przemysłowe

3. R-obuwie gumowe

4.R - koszula flanelowa

5. R-gumofilce

6.O - rękawice

7.R - kurtka ocieplana

8. R - czapka

9.Kamizelka

Ochronna /odblaskowa/

12 m-cy

18 m-cy

12 m-cy

d.z.

d.z.

3 okresy zimowe

24 m-ce

d.z.

24 m-cy

12 m-cy

36 m-cy

12 m-cy

36 m-cy

d.z.

36 m-cy

36 m-ce

d.z.

6.

PRACOWNICY
PRAC PUBLICZNYCH

 1. R -obuwie gumowe

 2. R- obuwie

 3. R- kurtka p. deszczowa

 4. R- fartuch

24 m-ce

12 m-cy

24 m-ce

12 m-ce

7.

PODINSPEKTOR, INSPEKTOR CZĘSTO PRACUJĄCY

W TERENIE

 1. R - obuwie gumowe

 2. R - kurtka p./deszczowa

d.z

d.z.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 112/08

Wójta Gminy

z dnia 24.11.2008 r.

NORMY ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

Lp.

Określenie stanowiska

Ilość

mydła na

kwartał

Ilość

pasty lub

proszku

na kwartał

Ilość

herbaty na

kwartał

1.

Kierowca,

konserwator,

sprzątaczka,

robotnik gospodarczy, pracownicy komunalni

300 g

600 g

100 g

2.

Pracownicy biurowi

100 g

-

100 g

3.

Pracownicy prac publicznych

-

-

Woda mineralna 6 szt/1,5 l na 1 m-c

Pracowniom wymienionym w tabeli norm przydziału środków poz. 1 i 2 przysługuje ręcznik w ilości 1 szt. / 12 miesięcy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Baszak

Data wytworzenia:
02 gru 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
02 gru 2008, godz. 21:12

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
02 gru 2008, godz. 21:12