Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 111 /08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka z dnia 15 listopada 2007r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 111 /08

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 24 listopada 2008r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka z dnia 15 listopada 2007r.

Działając na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2002r. Nr 153, poz.1271; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, 2004r.Nr 116 poz.1203; z 2002r. Nr 214 poz.1806; z 2005r. Dz.U. Nr Nr 172, poz.1441; z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz.128; z 2005r.Dz.U. Nr175, poz.1457; z 2006r. Dz.U. Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218) - zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 87/07 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylanka , zm. Nr 89/08 z dnia 17 września 2008r.- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 13 pkt. 12 otrzymuje brzmienie:

  ,,12. Do samodzielnego stanowiska pracy ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych oraz gospodarki komunalnej i ochrony ppoż. należy:

1. W zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej:

1/ prowadzenie działalności planistycznej i organizacyjnej,

2/ prowadzenie działalności szkoleniowej i upowszechniającej w zakresie problematyki obrony i ochrony ludności,

3/ przygotowywanie ludności do uczestniczenia w powszechnej samoobronie,

4/ współdziałanie sił OC w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków

5/ organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,

6/ zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ujęć wody do działania w warunków specjalnych,

2. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1/ opracowywanie i aktualizacja dokumentów w ramach zarządzania kryzysowego, planowania obronnego i obrony cywilnej,

2/ opracowywanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru UG zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Wójta,

3/ prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem (z urzędu i na wniosek) osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

6/ opracowywanie i aktualizacja dokumentacji (planu) akcji kurierskiej Gminy,

7/ planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy,

8/ nadzorowanie utrzymania i konserwacji rezerw mobilizacyjnych (jeżeli wystąpią na terenie Gminy),

9/ organizacja zastępczych miejsc szpitalnych oraz opracowywanie planu przygotowania

i wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa ,

10/ sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,

11/ wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej w okresie pokoju, mobilizacji i w czasie wojny, a ponadto w zakresie zarządzania kryzysowego spraw związanych z:

a/ ochroną ludności, zadaniami w zakresie ochrony zabytków, aspektami obronnymi

w zagospodarowaniu przestrzennym, spraw związanych z pełnieniem służby zastępczej,

militaryzacją, spraw związanych ze szczególną ochroną obiektów, przygotowanie systemu

kierowania i łączności oraz stanowisk kierowania.

b/ udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom terytorialnym i siłom sojuszniczym związanych z czasowym (stałym) pobytem wojsk.

3. W zakresie gospodarki komunalnej:

  1. Organizowanie obsługi technicznej i sanitarno-estetycznej dróg, ulic, placów.

  2. Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy.

  1. Organizacja i nadzór nad utrzymaniem dróg gminnych w okresie zimowym.

4) Prowadzenie i rozpatrywanie spraw dotyczących:

a) zarządzaniu nieruchomościami zabudowanymi,

b) wymiaru czynszu i innych opłat za lokale użytkowe i mieszkalne będące własnością gminy.

5) Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi.

6) Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi.

4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) Opiniowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na cele ochrony

przeciwpożarowej.

2) Prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych.

  1. Nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych.”

  1. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
27 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
27 sty 2009, godz. 10:15

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
27 sty 2009, godz. 10:16