Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 101/09 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych i prywatnych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy.


Zarządzenie Nr 101/09

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 8 października 2009r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych i prywatnych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy.

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zarządza się , co następuje

§1. Wprowadza się jednolite zasady korzystania z telefonów komórkowych używanych do celów służbowych, a będących własnością pracodawcy, obowiązujące wszystkich pracowników Urzędu Gminy Kobylanka.

§2. Zobowiązuje się stanowisko ds. kadr do prowadzenia wszelkich spraw związanych
z zawieraniem, kontrolą umów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych, ustalaniem bądź zmianą taryf, pakietu usług dodatkowych ,itp.

§3. 1.Korzystanie z telefonów komórkowych do celów służbowych odbywa się na podstawie umowy użyczenia służbowego telefonu komórkowego.

2.Umowa, której mowa w ust.1 określa warunki i zasady korzystania ze służbowego telefonu komórkowego , a w szczególności :

 1. Kwotę limitu rozmów pokrywanych całości przez urząd gminy,

 2. Czas trwania umowy,

 3. Zobowiązanie pracownika do pokrycia kwoty o jaką przekroczony zostanie limit
  o którym mowa w§3. Ust.2 pkt.1.

3.Zasady pokrycia przekroczenia limitu określa §6 niniejszego zarządzenia.

§4. Umowę o której mowa w §2 sporządza samodzielne stanowisko ds. kadr Urzędu Gminy w trzech egzemplarzach, przy czym:

 • pierwszy egzemplarz - otrzymuje pracownik

 • drugi egzemplarz - stanowisko ds. kadr

 • trzeci egzemplarz - referat finansowy,

§5. 1.Służbowy telefon komórkowy mogą otrzymać pracownicy Urzędu gminy zajmujący
w szczególności stanowiska, których tryb i charakter pracy wymaga stałych i częstych kontaktów służbowych z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi.

 1. Stanowisko ds. kadr prowadzi wykaz stanowisk pracy korzystających
  z telefonów służbowych wraz z przyznanymi limitami.

 2. Pracownik Urzędu Gminy może otrzymać służbowy telefon komórkowy wyłącznie
  na pisemny umotywowany wniosek skierowany do Wójta Gminy zatwierdzony przez Sekretarza Gminy.

 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownik Urzędu gminy zawiera umowę, której mowa w §3 oraz otrzymuje komórkowy aparat telefoniczny wraz z aktywną kartą.

 4. W chwili otrzymania telefonu stanowisko ds. kadr sporządza protokół przekazania służbowego telefonu komórkowego wraz z aktywną kartą.

§6. 1. W przypadku przekroczenia limitu określonego w umowie referat finansowy powiadamia, o tym fakcie, niezwłocznie po otrzymaniu zestawienia od operatora sieci, pracownika i sekretarza gminy.

2. Pracownik zobowiązany jest do wpłaty kwoty przekroczenia limitu(brutto) w kasie Urzędu Gminy w terminie 14 dni o dnia otrzymania pisemnej informacji o tym fakcie.

§7. 1. W przypadku utraty prawa do korzystania telefonu komórkowego pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu telefonu wraz z akcesoriami.

 1. Utrata prawa do korzystania z telefonu komórkowego następuje m.in. w przypadku :

 • Rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem,

 • Choroby pracownika powyżej miesiąca ( po uzgodnieniu z Sekretarzem Gminy)

 • Udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego powyżej 2 tygodni.

§8. 1. Pracownik jest odpowiedzialny za utrzymanie telefonu należytym stanie bez prawa przekazywania go osobom trzecim.

2.Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony telefon akcesoria
oraz pokrywa koszty naprawy wynikłe z jego winy.

§9. Wójt może wyrazić zgodę na używanie prywatnego telefonu komórkowego do celów służbowych dokonując ryczałtowego zakupu karty telefonicznej do wykorzystania przez pracownika na rozmowy służbowe na podstawie umowy używania prywatnego telefonu komórkowego.

§10. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
12 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
12 paź 2009, godz. 13:59

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
12 paź 2009, godz. 13:59