Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 100/09 w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Kobylanka.


Zarządzenie Nr 100/09

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 8 pażdziernika 2009r.

w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Kobylanka.

Na podstawie art.33 ust3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz. 1198 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.1. Ustalić szczegółowe zasady dostępu do informacji publicznej w urzędzie Gminy Kobylanka.

§ 2. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników do udostępniania na wniosek klienta Urzędu Gminy Kobylanka każdej informacji publicznej w rozumieniu art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112,poz. 1198 ze zm.)zwanej dalej informacją w zakresie spraw przez nich prowadzonych lub podległe im komórki z zastrzeżeniem przepisów ust.2

2. Nie udostępnia się informacji publicznej w przypadku :

 1. Jeśli żądana informacja figuruje w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. Jeśli udostępnienie jej naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy
  o ochronie danych osobowych ,przepisy w postępowaniu administracyjnym ,cywilnym, karnym oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności tajemnicy skarbowej, statystycznej,

 3. Jeśli udostępnienie jej narusza prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, chyba że osoby te zrezygnują z przysługującego im prawa do ochrony.

§3. 1. Udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Kobylanka następuje w drodze :

 1. Ogłoszenia informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. Udostępnienia na wniosek bądź bez wniosku w formie ustnej lub pisemnej,

 3. Wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

 4. Wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt.3 ustawy , oraz udostępniania materiałów dokumentujących te posiedzenia.

§4. 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek klienta, może być złożony ustnie lub pisemnie , z tym że wniosek złożony ustnie dotyczy tylko takiej informacji , która może być udostępniona niezwłocznie.

 1. Wniosek o udostępnienie informacji winien zawierać :

 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy, podpis oraz adres w przypadku osób fizycznych,
  a w przypadku osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej nazwę oraz siedzibę,

 2. Przedmiot żądanej informacji,

 3. Wskazanie sposobu udostępniania - ustnie czy w sposób utrwalony , o którym mowa
  w §5 ust.3,

3.Wzór pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.

4.Wniosek pisemny kierowany jest do Referatu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji w celu zarejestrowania go w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, oraz przygotowania informacji udostępnienia jej wnioskodawcy w sposób wskazany we wniosku.

§5. 1. Informacja jest udostępniana bezpłatnie.

 1. Opłatę można pobrać jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca żąda utrwalenia udostępnionej informacji.

 2. Za utrwalenie udostępnionej informacji można żądać poniesionych kosztów.

Kalkulacja kosztów będzie dokonana w oparciu o poniższe ceny :

 1. Koszt kserokopii w formacie :

A4 : 0,20 zł za stronę

A3 : 0,40 zł za stronę

 1. Koszt wydruku komputerowego :

A4: 0,40 zł za stronę

A3: 0,60 zł za stronę

 1. Zapis na dyskietce : 2zł

 2. Zapis na płycie CD -ROM : 2zł

4. Opłaty, o których mowa w ust.3 należy wpłacić przelewem na rachunek urzędu.

5. O obowiązku poniesienia opłaty ,jej wysokości i sposobie uiszczenia wnioskodawca jest informowany przez pracownika udostępniającego dokumenty w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

§6. 1. Informacje udostępnia się bez zbędnej zwłoki , nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art.15 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 1. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ciągu 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, osoby o których mowa w §4 zarządzenia obowiązane są najpóźniej w ostatnim dniu upływającego terminu powiadomić wnioskodawcę o :

 1. Powodach opóźnienia,

 2. Wskazać nowy termin w jakim informacja zostanie udostępniona , nie później niż dwa miesiące licząc od dnia złożenia wniosku.

§7. 1. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie wskazanej we wniosku, osoby o których mowa w §4 zarządzenia zobowiązane są powiadomić pisemnie wnioskodawcę o :

 1. Przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji ,zgodnie z żądaniem ,

 2. Wskazać w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie oraz gdy udostępniona , wiąże się z koniecznością poniesienia opłat, których mowa w § 5 ust.3 należy podać również wysokość tych opłat,

 3. Pouczyć o konieczności złożenia nowego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub
  w formie wskazanej powiadomieniu pod rygorem umorzenia postępowania.

§8. Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji Wójta Gminy na zasadach określonych w art.16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

§9. Nadzór nad realizacją powierzam Sekretarzowi Gminy.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski

Załącznik

do zarządzenia Nr100/09

Wójta Gminy Kobylanka

Dane Wnioskodawcy

1.Imię i nazwisko, PESEL

………………………………………………………

2.nazwa firmy, REGON

……………………………………………………..

3.Numer telefonu

…………………………………………………………

Adres wnioskodawcy(siedziby firmy)

1.Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Do Wójta Gminy Kobylanka

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz .U. Nr 112,poz. 1198 z późn.zm.) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób i forma udostępnienia informacji publicznej :

 • Postać elektroniczna ( CD-ROM, dyskietka, e-mail)………………………………………………………

 • Wydruk komputerowy

 • Kserokopia

 • Do wglądu w urzędzie

Informacje dodatkowe :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Forma przekazania informacji :

 • Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ……………………………………………………………………………

 • Przesłanie informacji poczta pod adres …………………………………………………………………………………………………

 • Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

…………………………………………. ……………………………………………..

Miejscowość , data podpis wnioskodawcy

Urząd zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art.15 ustawy
o dostępie do informacji publicznej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
12 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
12 paź 2009, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
12 paź 2009, godz. 14:00