Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE 2/2008 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 w zakresie spraw nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


ZARZĄDZENIE Nr 2/2008
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 08 stycznia 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 w zakresie spraw nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/304/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kobylanka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym, § 1 Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz.1891 z póżn. zm. ) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Kobylanka, w zakresie spraw nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

2. W otwartym konkursie ofert wskazanych w ust. 1 mogą uczestniczyć:

a) organizacje pozarządowe,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i w związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub inne przez nie nadzorowane zwane dalej Podmiotami, które:

- przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

- prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem, zadania będące przedmiotem zlecenia,

- posiadają wykwalifikowaną kadrę do realizacji niniejszych zadań,

- posiadają doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.

3. Na wsparcie realizacji zadań wskazanych w ust. 1, Gmina Kobylanka przeznaczyła dotacje w łącznej wysokości 30.000,00 zł

§ 2. Zatwierdza się:

  1. druk ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlegający opublikowaniu w dzienniku lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Gminy.

  2. "Kartę oceny oferty", stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Oferty w konkursie wskazanym w § 1, powinny zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) - w przypadku konkursów na realizację zadań, wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. Przy zawarciu umowy z podmiotem wybranym w konkursie oraz przy rozliczaniu realizacji zadań będą stosowane wzory umów i sprawozdań wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., o którym mowa w § 3 pkt 1 - w przypadku zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 5. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu wskazanym w § 1, której skład określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konkurs, o którym mowa w § 1, zostanie rozstrzygnięty z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy Kobylanka protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2zal1 (PDF, 21.83Kb) 2008-01-14 10:34:03 66
2zal2 (PDF, 17.83Kb) 2008-01-14 10:34:03 17
2zal2-tabela (PDF, 75.41Kb) 2008-01-14 10:34:03 17
2zal3 (PDF, 15.46Kb) 2008-01-14 10:34:03 98
2zal4 (PDF, 21.36Kb) 2008-01-14 10:34:03 64
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Frąckiewicz

Data wytworzenia:
14 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
14 sty 2008, godz. 10:34

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
14 sty 2008, godz. 10:34