Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 124/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy. 2020-01-09 09:47:39
ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2020 roku. 2020-01-09 09:48:18
Zarządzenie Nr 3/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2021-04-26 09:29:23
ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2020-02-05 11:41:16
Zarządzenie Nr 5/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad odpłatności za umieszczenie reklam na budynkach i obiektach użyteczności publicznej stanowiących mienie Gminy Kobylanka 2020-02-05 11:40:23
ZARZĄDZENIE Nr 6B/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2020-02-21 14:40:00
ZARZĄDZENIE Nr 6A/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-02-21 14:39:05
ZARZĄDZENIE NR 6 /2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie kontroli zarządczej na 2020 r. 2020-02-14 14:24:24
ZARZADZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-02-13 10:27:12
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020r. 2020-02-14 14:19:57
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Jednostek Organizacyjnych Gminy Kobylanka na 2020 r. 2020-02-14 14:22:26
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Kobylance na 2020r. 2020-02-14 14:23:30
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu dzierżawnego na terenie Gminy Kobylanka 2020-02-24 15:13:49
ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z publicznych toalet znajdujących się na terenie Promenady nad jeziorem Miedwie 2020-02-14 14:25:09
ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kobylanka w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2020-02-27 15:08:36
ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy 2020-03-02 13:45:15
ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-11 15:24:48
ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2020-03-02 13:46:05
ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-10 11:23:48
ZARZĄDZENIE Nr 18 /2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-30 16:15:11
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. 2020-03-11 15:26:01
ZARZĄDZENIE Nr 20/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-23 22:23:57
ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 marca 2020 r. 2020-03-16 12:33:31
ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2020-03-17 14:13:31
ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2020-04-29 11:54:31
ZARZĄDZENIE Nr 24/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 marca 2020 r. 2020-03-24 13:47:22
ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Kobylanka 2020-03-26 15:50:01
ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-04-01 18:57:37
ZARZĄDZENIE Nr 27/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka?. 2020-04-16 12:53:06
ZARZĄDZENIE Nr 28/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-04-16 12:53:52
ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka" 2020-04-16 12:51:50
ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2020-04-28 10:23:50
ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-05-06 12:40:08
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania z opróżnianiem aparatów wrzutowych toalet wraz z odprowadzaniem bilonu do banku 2020-05-06 12:41:22
ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2020 r. 2020-04-28 10:21:03
ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Kobylanka. 2020-05-04 12:10:22
ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-05-14 13:47:50
ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy 2020-05-14 13:48:35
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2020-05-14 13:49:11
ZARZĄDZENIE Nr 38/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance 2020-05-26 14:32:50
ZARZĄDZENIE Nr 39/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2020-05-26 14:33:14
ZARZĄDZENIE Nr 40/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przełączeniami w m. Zieleniewo ul. Wakacyjna" 2020-05-18 12:40:29
ZARZĄDZENIE Nr 41B/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-06-26 14:08:36
ZARZĄDZENIE Nr 41A/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28.05. 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-06-26 14:07:58
ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-06-16 13:18:40
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2020-06-16 13:20:14
ZARZĄDZENIE Nr 43/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Campingu nr 104 ?Miedwie? przy plaży w Zieleniewie 2020-06-16 13:22:45
ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za parkowanie na płatnym parkingu gminnym przy plaży w Zieleniewie 2020-06-16 13:23:34
ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 13:24:26
ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola niepublicznego objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz z niepełnosprawnością w stopniu lekkim 2020-06-16 13:25:14
ZARZĄDZENIE NR 47/2020 Wójta Gminy Kobylanka ? Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-26 14:04:46
ZARZĄDZENIE Nr 48/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-26 14:05:41
Zarządzenie Nr 49 /2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-26 14:06:21
ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Kobylanka. 2020-06-26 14:07:11
ZARZĄDZENIE Nr 51/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,"Przebudowa dróg wewnętrznych - Osiedle Północne w miejscowości Morzyczyn". 2020-06-26 14:10:00
ZARZĄDZENIE Nr 52/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,"Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Kobylanka" 2020-06-30 14:42:22
ZARZĄDZENIE Nr 53/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-15 15:12:27
ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-15 15:13:19
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do wyłonienia pracownika na stanowisko robotnika gospodarczego do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Morzyczynie oraz określenia trybu pracy komisji rekrutacyjnej. 2020-07-15 15:14:04
Zarządzenie Nr 56 /2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. 2020-07-15 15:14:36
ZARZĄDZENIE Nr 57/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-05 15:35:36
ZARZĄDZENIE NR 58/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Kobylanka w roku 2020. 2020-08-05 15:36:30
ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja mola w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie" 2020-08-05 15:37:12
ZARZĄDZENIE Nr 60/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 lipca 2020 r w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2020-07-21 12:43:19
ZARZĄDZENIE Nr 61/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-05 15:37:48
ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-07 13:34:04
ZARZĄDZENIE NR 63/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów ? członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2020-08-07 13:34:39
ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-18 14:56:51
Zarządzenie Nr 65 /2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 15:05:30
ZARZĄDZENIE nr 66 /2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Kobylanka 2020-08-13 15:06:18
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. 2020-08-31 14:24:28
ZARZĄDZENIE Nr 68/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-31 14:39:14
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz procedury wynajmowania i użyczania tych obiektów. 2020-08-20 15:15:26
ZARZĄDZENIE Nr 70/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2020-08-24 14:50:31
ZARZĄDZENIE NR 71/2020 Wójta Gminy Kobylanka ? Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-09-02 15:21:35
ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych oraz pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej należących do Gminy Kobylanka 2020-08-31 14:25:47
ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19 dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2020-08-31 14:26:36
ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-09-03 15:12:43
ZARZĄDZENIE Nr 75 /2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID ? 19 w Urzędzie Gminy Kobylanka 2020-09-03 15:10:35
ZARZĄDZENIE NR 76/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej zakładowym archiwum Urzędu Gminy 2020-09-09 12:59:15
ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka" 2020-09-09 12:59:52
ZARZĄDZENIE Nr 78/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kobylanka. 2020-09-16 15:05:35
ZARZĄDZENIE Nr 79/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja mola w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie" 2020-09-09 13:00:28
ZARZĄDZENIE NR 80/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2020-09-10 14:21:57
ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 września 2020 roku w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2020-09-15 13:27:41
ZARZĄDZENIE Nr 82/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2020-09-10 14:22:25
ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-10-02 12:45:23
ZARZĄDZENIE Nr 84/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Nadzór inwestorski i przygotowanie inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. ?Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo-Niedźwiedź?. 2020-09-25 14:30:54
ZARZĄDZENIE Nr 85/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy 2020-09-30 16:59:23
ZARZĄDZENIE Nr 86/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-10-07 12:31:32
ZARZĄDZENIE Nr 87/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-10-13 13:49:20
ZARZĄDZENIE Nr 88/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 października 2020 r w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2020-10-13 13:50:06
ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 października 2020 r w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2020-10-13 13:50:36
ZARZĄDZENIE Nr 90/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka na 2021 r. ? 2022 r. 2020-10-19 08:27:01
ZARZĄDZENIE NR 91/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-12-03 23:24:05
ZARZĄDZENIE Nr 92/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2020-10-23 14:42:24
ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-11-02 14:04:09
ZARZĄDZENIE Nr 94/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 450013Z w miejscowości Motaniec - budowa chodnika - etap I". 2020-11-04 10:16:22
ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń wynikających z ustawy ? Prawo ochrony środowiska. 2020-11-02 14:25:23
ZARZĄDZENIE Nr 96/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-11-09 10:38:13
ZARZĄDZENIE Nr 97/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska 2020-11-02 14:25:46
ZARZĄDZENIE NR 98/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2020-11-23 08:33:51
ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-11-23 08:33:00
ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-01-04 15:10:07
ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługę społeczną pn. "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kobylance" 2020-11-30 18:30:56
ZARZĄDZENIE Nr 102/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Nadzór inwestorski i przygotowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" 2020-12-03 23:26:04
ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo-Niedźwiedź" 2020-12-03 23:27:28
ZARZĄDZENIE Nr 104/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 grudnia 2020 r. W sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-01-04 15:12:35
ZARZĄDZENIE Nr 105/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 grudnia 2020 r. W sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kobylanka. 2021-01-04 15:13:05
ZARZĄDZENIE Nr 106/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-12-10 18:25:37
ZARZĄDZENIE Nr 107/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w 2021 roku 2020-12-10 18:26:34
ZARZĄDZENIE Nr 108/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2020-12-17 11:56:39
ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-01-04 15:08:59
ZARZĄDZENIE Nr 110/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance 2021-01-04 15:05:22
ZARZĄDZENIE Nr 111/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-01-12 15:14:03
ZARZĄDZENIE Nr 112/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-04-26 09:30:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113/2020 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. 2021-01-12 15:15:44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
09 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
09 sty 2020, godz. 09:47

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
09 sty 2020, godz. 09:47