Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2019


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 1/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 stycznia 2019r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej 2019-01-14 13:23:49
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2019-01-14 13:24:18
ZARZĄDZENIE Nr 3 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kobylanka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 2019-02-12 10:28:36
ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Kobylanka, w Kobylance, Bielkowie, Reptowie, Niedźwiedziu i Kunowie w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-18 11:45:04
ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2019-02-12 10:30:00
ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 stycznia 2019 r. W sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. 2019-02-12 10:31:06
ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 stycznia 2019 r. W sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Kobylanka. 2019-02-12 10:32:19
ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej 2019-03-05 10:31:23
ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu ujmowania wydatków na zakupy środków trwałych 2019-03-05 10:32:03
Zarządzenie Nr 10/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP 2019-03-12 13:05:13
ZARZĄDZENIE 12/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2019-02-12 10:33:58
ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury 2019-02-12 10:50:51
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków Jednostek Organizacyjnych Gminy Kobylanka na 2019 r. 2019-02-12 10:37:26
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Kobylance na 2019 r. 2019-02-12 10:39:51
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 r. 2019-02-12 10:43:30
ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-03-12 13:06:12
ZARZĄDZENIE Nr 17A/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2019-02-22 14:27:02
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kobylanka. 2019-02-12 10:48:50
ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2019-02-12 10:47:37
ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2019-02-12 10:48:07
ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w 2019 roku 2019-02-19 09:46:22
Zarządzenie Nr 22/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2019-03-01 10:06:35
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury stosowania tekstu łatwego w przekazywanych komunikatach pisanych. 2019-03-01 10:07:22
Zarządzenie Nr 24 /2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach w Urzędzie Gminy Kobylanka 2019-03-01 10:07:59
Zarządzenie Nr 25/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka. 2019-03-15 13:34:42
ZARZĄDZENIE Nr 25A/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-03-12 13:07:25
ZARZĄDZENIE Nr 26/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie powołania zastępcy wójta 2019-03-15 13:35:27
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" 2019-03-15 13:36:14
ZARZADZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 marca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji. 2019-03-13 16:31:45
ZARZĄDZENIE Nr 29 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 marca 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i innych spraw. 2019-03-15 13:38:29
ZARZĄDZENIE Nr 30 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 marca 2019r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Zastępcy Wójta. 2019-03-15 13:39:08
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kobylanka 2019-03-15 13:37:29
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 marca 2019 roku W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. 2019-03-20 14:00:35
ZARZĄDZENIE Nr 33A/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030. 2019-04-09 14:51:49
ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie KOBYLANKA w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2019-03-22 07:57:21
ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-09 10:29:50
Zarządzenie Nr 35 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-12 13:25:37
ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2019-04-12 13:26:15
ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance 2019-04-12 13:27:11
Zarządzenie Nr 38/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-12 13:28:01
ZARZĄDZENIE Nr 39 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-12 13:28:40
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2019-05-09 10:34:30
ZARZĄDZENIE Nr 41/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-09 10:37:00
ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Remont dachu Szkoły Podstawowej w miejscowości Kunowo?. 2019-05-09 10:37:43
ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylance 2022-03-31 13:12:17
ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-15 15:03:04
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażanych w monitory ekranowe. 2019-05-09 10:38:45
ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Kobylanka 2019-05-09 10:39:23
ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kobylanka 2019-05-09 10:39:57
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Gminnej w Kobylance 2019-05-28 09:24:40
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Pracy dla Urzędu Gminy Kobylanka 2019-05-28 09:25:27
ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-28 09:27:01
ZARZĄDZENIE Nr 52/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 2019-06-13 14:29:44
ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2019-05-28 09:28:21
ZARZĄDZENIE Nr 54/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 maja 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy 2019-06-13 14:30:43
ZARZĄDZENIE Nr 55/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kobylanka zarządzonych na dzień 09 czerwca 2019 r. 2019-06-13 14:31:26
ZARZĄDZENIE Nr 56/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych 2019-06-13 14:32:14
ZARZĄDZENIE Nr 57/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-06-13 14:33:37
ZARZĄDZENIE Nr 58/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2019-06-06 10:35:05
ZARZĄDZENIE Nr 59/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-06-13 14:34:32
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kobylance 2019-07-05 13:31:52
ZARZĄDZENIE Nr 61/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-05 13:32:25
ZARZĄDZENIE NR 62/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2019-07-04 13:44:07
ZARZĄDZENIE Nr 63/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Gminie Kobylanka 2019-07-05 13:32:50
ZARZĄDZENIE Nr 64/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2019-07-05 13:30:14
ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2019-07-04 13:44:44
Zarządzenie Nr 66/ 2019 Wójta Gminy w Kobylance z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 2019-07-12 14:55:46
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Kobylanka. 2019-07-12 14:57:16
ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 450001Z od km 0+000,00 do km 0+568,18". 2019-07-12 14:58:04
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wydawania zarządzeń w imieniu Wójta Gminy Kobylanka. 2019-08-21 13:43:20
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 08 lipca 2019 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. 2019-08-21 13:44:09
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie oraz wyznaczenia przewodniczącego Komisji Konkursowej 2019-07-25 13:55:53
ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-08-26 14:44:08
ZARZĄDZENIE Nr 73/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-08-26 14:45:49
ZARZĄDZENIE Nr 74/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-08-26 14:47:24
ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 09 sierpnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2019-08-26 14:48:16
ZARZĄDZENIE Nr 76/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie. 2019-08-26 14:48:55
ZARZĄDZENIE Nr 77 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-26 14:49:31
ZARZĄDZENIE Nr 78/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-08-30 14:45:47
ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2019-08-30 14:46:29
ZARZĄDZENIE Nr 80/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-17 14:00:46
ZARZĄDZENIE Nr 81A /2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 04 września 2019r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych 2019-09-17 14:08:38
ZARZĄDZENIE Nr 81 /2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 04 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2019-09-17 14:08:05
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 04 września 2019 roku W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. 2019-09-17 13:57:38
Zarządzenie Nr 83 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-17 13:56:49
ZARZĄDZENIE NR 84/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 września 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2019-10-01 13:29:24
ZARZĄDZENIE Nr 85/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-01 13:30:28
ZARZĄDZENIE Nr 86/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka" 2019-10-01 13:31:06
ZARZĄDZENIE Nr 87 /2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-17 12:27:43
ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 września 2019r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2019-10-01 13:31:35
ZARZĄDZENIE Nr 89/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-05 13:35:56
ZARZĄDZENIE NR 90/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-11-05 14:40:21
ZARZĄDZENIE NR 91/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2019 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2019-10-21 12:33:33
ZARZĄDZENIE NR 92/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 października 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2019-10-24 10:57:59
ZARZĄDZENIE Nr 93/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-05 14:44:29
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Gminie Kobylanka i jej jednostkach organizacyjnych 2019-11-15 14:26:39
ZARZĄDZENIE Nr 95/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-15 14:27:53
ZARZĄDZENIE Nr 96/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2019-11-08 08:19:23
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie realizacji przez Gminę Kobylanka obowiązków w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2019-12-06 14:34:02
ZARZĄDZENIE Nr 98/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2019-11-28 10:44:02
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 maja 2019r. w sprawie Regulaminu Pracy dla Urzędu Gminy Kobylanka 2019-11-28 10:45:27
ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-28 10:47:04
ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2019-11-20 22:52:40
ZARZĄDZENIE Nr 102 /2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń , plakatów i haseł referendalnych w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Kobylanka przed upływem kadencji 2019-11-28 10:49:03
ZARZĄDZENIE NR 103/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2019-12-06 14:34:53
ZARZĄDZENIE NR 104/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA Z DNIA 29 LISTOPADA 2019 R. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w 2020 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2019-11-29 22:27:23
ZARZĄDZENIE Nr 105/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-12-31 12:55:38
ZARZĄDZENIE Nr 106/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Kobylanka? 2019-12-06 14:35:37
ZARZĄDZENIE Nr 107/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kobylanka przed upływem kadencji 2019-12-17 13:58:10
ZARZĄDZENIE Nr 108/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem socjalny lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kobylanka 2019-12-10 14:36:26
ZARZĄDZENIE Nr 110/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-12-31 12:56:41
Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2019-12-31 10:40:31
ZARZĄDZENIE NR 112/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w podstawie prawnej w zarządzeniu w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2020-01-16 22:04:51
ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2020-01-16 22:08:53
ZARZĄDZENIE NR 114/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2020-01-16 22:06:04
ZARZĄDZENIE Nr 115/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2020-01-16 22:15:06
Zarządzenie Nr 116/2019 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka. 2020-01-16 22:07:10
ZARZĄDZENIE Nr 117/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury 2020-01-24 14:42:06
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Gminie Kobylanka i jej jednostkach organizacyjnych 2020-02-14 14:21:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
14 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
14 sty 2019, godz. 13:23

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
14 sty 2019, godz. 13:23