Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn, a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół

 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn, a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół.

Numer ogłoszenia: 392796 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn, a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn, a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 80 ha w tym 2 kompleksy leśne około 20 ha łącznie i graniczy z obszarem Natura 2000..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.22.20.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W związku z tym, że koszty postępowania o zamówienie publiczne są nieznaczne Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy - prawo zamówień publicznych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) wykonali w ciągu ostatnich dwóch lat minimum jedno zamówienie o podobnym charakterze, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6) Oświadczenie wykonawcy, według wzory, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: - o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój nr 3.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2009-11-13 07:35:29 60,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf 2009-11-13 07:35:29 360,1KB 157 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2009-11-30 14:01:22 1,3MB
2 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-01-06 14:56:42 127,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 13-11-2009 07:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Olszewska 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 06-01-2010 14:56