Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo.

Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo.


Numer ogłoszenia: 341160 - 2009; data zamieszczenia: 01.10.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo. Kwota kredytu - 1.128.000,00 PLN, Okres kredytowania - od dnia podpisanej umowy kredytowej do dnia 31.12.2020 r.; Okres karencji - do dnia 30.03.2011 r.; Harmonogram spłat: spłata rat kapitałowych w okresach kwartalnych, począwszy od dnia 31.03.2011 r. do dnia 31.12.2020 r.; Kredyt płatny w 40 ratach; Spłata odsetek: odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane za okresy 3-miesięczne od kwoty aktualnego zadłużenia; Oprocentowanie w dniu podpisania umowy nie większe niż 7,00%; Prowizja jednorazowa z tytułu udzielenia kredytu nie większa niż 2,00% kwoty kredytu; zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową; wykorzystanie kredytu nastąpi w terminie do dnia 26.09.2010 r. Wartość zamówienia ustalono na 573.306,00 PLN. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia - Daniel Urbańczyk..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 14.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.24 ustawy. O udzielenie zamówienia mogą się jedynie ubiegać wykonawcy, którzy nie pozostają w stosunku zależności lub dominacji z innymi oferentami lub osobami biorącymi udział w postępowaniu po stronie zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 1991 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i o funduszach powierniczych (Dz.U. Nr 58, poz. 239 z późniejszymi zmianami)..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Weryfikacja wskazanych powyżej warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń składanych przez wykonawcę zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie następujących dokumentów: zaświadczenia stosownych organów skarbowych i ubezpieczeniowych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka - pokój nr 18 lub drogą elektroniczną (daniel_urbanczyk@kobylanka.pl)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2009 godzina 12:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.pdf 2009-10-02 09:21:19 102,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf 2009-10-02 09:21:01 801,5KB 221 razy
2 dlug_publiczny_na_30062009.pdf 2009-10-02 09:40:27 70,7KB 205 razy
3 informacja_o_przebiegu_wykonania_budzetu_za_I_polrocze_2009.pdf 2009-10-02 09:40:27 2,0MB 326 razy
4 Opinie_RIO.pdf 2009-10-02 09:40:27 11,3MB 162 razy
5 Prognoza_lacznej_kwoty_dlugu_publicznego_2009-2021.pdf 2009-10-02 09:40:27 299,6KB 186 razy
6 Regon_Gmina_Kobylanka.pdf 2009-10-02 09:40:27 771,8KB 177 razy
7 Sprawozdania_RB_2007_-_2008.zip 2009-10-02 09:40:27 1,3MB 183 razy
8 Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_2007-czesc_liczbowa_DOCHODY.pdf 2009-10-02 09:40:27 122,6KB 192 razy
9 Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_2007-czesc_objasniajaca.pdf 2009-10-02 09:40:27 742,0KB 255 razy
10 sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_2008-cesc_objasniajaca.pdf 2009-10-02 09:40:27 870,7KB 320 razy
11 sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_czesc_liczbowa_2008.pdf 2009-10-02 09:40:27 191,5KB 189 razy
12 Uchwala_246_w_sprawie_dlugoterminowego_zobowiazania_finansowego.pdf 2009-10-02 09:40:27 154,5KB 200 razy
13 Uchwala_w_sprawie_uchwalenia_budzetu_na_rok_2009-zalaczniki.pdf 2009-10-02 09:40:27 568,0KB 208 razy
14 uchwala_w_sprawie_uchwalenia_budzetu_na_rok_2009.pdf 2009-10-02 09:40:27 88,9KB 187 razy
15 Wykaz_instytucji_powiazanych_kapitalowo_i_organizacyjnie.pdf 2009-10-02 09:40:27 231,4KB 490 razy
16 zalacznik_6_do_uchwaly_245-poz21.pdf 2009-10-02 09:40:27 268,7KB 193 razy
17 Zaswiadczenie_o_wyborze_wojta_uchwala_o_powolaniu_skarbnika.pdf 2009-10-02 09:40:27 706,1KB 182 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27S_Ip2009.pdf 2009-10-05 13:26:27 636,3KB
2 28S_Ip2009.pdf 2009-10-05 13:31:01 1,0MB
3 Fn.3054-2-1-2009.pdf 2009-10-05 13:32:47 339,3KB
4 informacja_o_stanie_mienia_2008.pdf 2009-10-05 13:32:58 153,7KB
5 N_Ip2009.pdf 2009-10-05 13:33:12 277,6KB
6 NDS_Ip2009.pdf 2009-10-05 13:35:29 185,0KB
7 NIP_Gminy.pdf 2009-10-05 13:37:16 619,1KB
8 SIWZ_Kredyt_bankowy_na_finansowanie_Budowy_sieci_gazyfikacj.doc 2009-10-05 13:37:58 23KB
9 Z_Ip2009.pdf 2009-10-05 13:38:39 310,0KB
10 zaswiadczenie_o_slubowaniu_Wojta.pdf 2009-10-05 13:39:06 492,0KB
11 Fn.3054-2-2-2009.pdf 2009-10-06 11:18:25 209,4KB
12 inf_fin_kred_dlterm_2009.pdf 2009-10-07 15:03:08 304,6KB
13 Fn.3054-2-2-2009.pdf 2009-10-12 13:08:42 209,4KB
14 Fn.3054-2-3-2009.pdf 2009-10-14 10:21:46 184,8KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2009-10-14 22:50:23 63,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 02-10-2009 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Urbańczyk 01-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 14-10-2009 22:50