Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny Radnego

Mieszkańcy

Gminy Kobylanka

Komisja Doraźna Rady Gminy w składzie:

 1. Krzysztof Kleinowski – Przewodniczący Komisji
 2. Lesław Huber
 3. Irena Rybarczyk

przygotowała projekt Kodeksu Etycznego Radnego Gminy Kobylanka, którego treść została zaakceptowana przez radnych na sesji w dniu 23 czerwca 2005 r.

Zgodnie z pkt. 2 Postanowienia końcowego Kodeksu Etycznego Radnego Gminy Kobylanka publikujemy w celu poinformowania mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków, jakich mają prawo oczekiwać od radnych gminy Kobylanka.

Kodeks Etyczny Radnego Gminy Kobylanka

Preambuła

Radni Gminy Kobylanka jako pochodzący z wyboru przedstawiciele władzy lokalnej, mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną wymagającą wzorowych zachowań i postaw, której nadrzędnym celem jest dobro i pomyślność Ojczyzny, wspólnoty samorządowej i każdego mieszkańca gminy z osobna.

Mając powyższe na względzie, za obowiązek swojego honoru i sumienia, przyjmują sformułowane w poniższym kodeksie zasady etycznego działania i zobowiązują się do ich przestrzegania

Postanowienia wstępne

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

 • Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kobylanka
 • Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks etyczny radnych Rady Gminy w Kobylance
 • Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Kobylance
 • Radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy w Kobylance

Zasady etycznego działania

Niniejszy Kodeks wyznacza i promuje postępowanie radnych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i ogólnie przyjętymi normami moralnymi, które oparte są na zasadach: legalizmu, bezstronności, niezawisłości, odpowiedzialności i przejrzystości.

§ 1. Zasada legalizmu

 1. Przy realizacji zadań radny kieruje się przepisami prawa oraz interesem wspólnoty samorządowej.
 2. Działając zgodnie z prawem, radny respektuje ustawowe kompetencje organów gminy.
 3. Radny korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienie te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa.
 4. Radny wydaje sprawiedliwe, uczciwe i bezstronne rozstrzygnięcia, a przy ich podejmowaniu kieruje się literą prawa i interesem publicznym.
 5. Radny dba o przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej.
 6. Radny nie ujawnia informacji poufnych, nie wykorzystuje ich dla jakichkolwiek korzyści ani przeciw komukolwiek, zarówno w trakcie kadencji jak i po jej zakończeniu.

§ 2. Zasada bezstronności

 1. Radny kieruje się przede wszystkim interesem wspólnoty samorządowej i nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym, a w przypadku powstania takiego konfliktu dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
 2. Radny działa bezstronnie i bezinteresownie, powstrzymując się od wszystkich form promowania jakichkolwiek grup interesów.
 3. Radny nie podejmuje prac ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.

§ 3. Zasada niezawisłości

 1. Radny nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości ani żądnych korzyści materialnych bądź majątkowych.
 2. Radny realizuje swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych i zwiększający zaufanie mieszkańców do samorządu.
 3. Radny unika sytuacji, które zagrażają prawidłowemu wypełnieniu funkcji lub negatywnie wpływają na obiektywne podejmowanie decyzji.

§ 4. Zasada odpowiedzialności

 1. W zakresie sprawowanej funkcji radny odpowiedzialny jest przed wspólnotą samorządową.
 2. Radny myśli w kategoriach możliwości a nie problemów. Nie unika podejmowania trudnych decyzji. Jest odpowiedzialny za własną pracę, podejmuje wyzwania i osiąga efekty.
 3. Radny nie zapomina o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności pamiętając, że każdy jest inny, wszyscy są równi i godni szacunku.
 4. Radny ma odwagę przyznania się do własnej pomyłki i błędu, jest gotowy do poniesienia jego konsekwencji lub naprawienia powstałej szkody.
 5. Radny pamięta o tym, że swoim postępowaniem, zarówno w zakresie pełnionej funkcji jak i w życiu prywatnym, daje świadectwo o Radzie i tworzy jej wizerunek.
 6. Radny zobowiązuje się do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia jego funkcji.
 7. Radny respektuje zakazy i ograniczenia związane z pełnieniem funkcji radnego, przewidziane w przepisach prawa.

§ 5. Zasada przejrzystości

 1. Radny udziela zainteresowanym wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych.
 2. Podejmuje inicjatywy i działania zmierzające do jak najlepszego i skutecznego informowania mieszkańców o pracy Rady.
 3. Umożliwia mieszkańcom zgłaszanie swoich problemów poprzez inicjowanie i organizowanie zebrań wiejskich i pełnienie dyżurów radnych.
 4. W kontaktach z mediami rzetelnie i uczciwie informuje o działaniach Rady, pamiętając, że prasa winna służyć prawdzie, a nie zaspokajaniu własnych ambicji lub planów.

Postanowienia końcowe

 1. Radni przyjmują zasady Kodeksu i zobowiązują się do jego przestrzegania poświadczając to własnoręcznym podpisem.
 2. W dniu przyjęcia i podpisania Kodeksu przez radnych, zostanie on upubliczniony w celu poinformowania mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków, jakich mają prawo oczekiwać od radnych gminy Kobylanka.
 3. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Kodeksie może wystąpić grupa przynajmniej 3 radnych.

Powyższy tekst do przestrzegania i realizacji dotychczas przyjęli następujący Radni: Danuta Bęś, Maria Dąbrowska, Zbigniew Drohomirecki, Andrzej Kaszubski, Krzysztof Kleinowski, Janusz Kowaliński, Waldemar Michalski, Alicja Nawrocka, Irena Rybarczyk, Ireneusz Siwiec, Maria Szyndlarewicz, Bronisław Tomoń, Marcin Wojciechowski, Dariusz Zagrodzki.

Kodeksu etycznego nie przyjął do przestrzegania i realizacji radny Lesław Huber.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:55