Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/150/08 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka


UCHWAŁA Nr XXIII/150/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy w Kobylance uchwala, co następuje:

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

2) członkach wspólnoty samorządowej - należy przez to rozumieć mieszkańców gminy.

3) miesięcznym dochodzie - należy przez to rozumieć sumę wszystkich dochodów brutto członków gospodarstwa domowego, prowadzonego wspólnie z osobą ubiegającą się o przydział lokalu, osiągniętych w okresie trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

4) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5) kryteriach dochodowych - należy przez to rozumieć:

a) pozostawanie w niedostatku - udokumentowany średni miesięczny dochód brutto z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu socjalnego przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:

- 75% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,

- 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych,

b) niskie dochody - udokumentowany średni miesięczny dochód brutto z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego i zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:

- 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,

- 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych,

6) powierzchni mieszkalnej - należy przez to rozumieć powierzchnię pokoi.

§ 3. W zasobie mieszkaniowym wyróżnia się następujące rodzaje lokali:

1) mieszkalne;

2) socjalne;

3) zamienne;

4) lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Rozdział II.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego

§ 4. 1. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego składa wypełniony wniosek o przydział mieszkania do Wójta Gminy Kobylanka w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy w Kobylance.

2. Do wniosku załącza się dokumenty:

1) potwierdzające spełnienie kryteriów zawarcia umowy najmu, o których mowa w § 6 i § 7,

2) potwierdzające spełnienie kryteriów posiadania prawa pierwszeństwa zawarcia umowy najmu, o których mowa w § 11 i § 12.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, złożone po 30 listopada danego roku będą rozpatrywane razem z wnioskami złożonymi w roku następnym.

5. Wnioski zawierające braki, nieuzupełnione w oznaczonym terminie podlegają zwrotowi bez rozpatrzenia.

6. Ustalenie osób, spełniających kryteria zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego następuje w formie wykazów rocznych.

§ 5. 1. Wnioski osób ubiegających się o ujęcie na wykazie będą opiniowane przez komisję mieszkaniową powołaną przez Wójta spośród osób gwarantujących społeczną kontrolę, stanowiącą organ opiniodawczy i doradczy. Regulamin pracy Komisji określa Wójt.

2. Wójt Gminy po rozpatrzeniu złożonych wniosków, do końca każdego roku sporządza i podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kobylance, projekty rocznych wykazów osób:

a) uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,

b) uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

3. W pierwszej kolejności na wykazach umieszczane są osoby wymienione odpowiednio w § 11 i § 12 uchwały. Następnie kolejność umieszczania osób na wykazach ustalana jest według wysokości dochodów - pierwszeństwo mają osoby, które osiągają najniższe dochody.

4. Zastrzeżenia do projektu listy wnioskodawcy powinni składać na piśmie w terminie 14 dni od daty wywieszenia do publicznej wiadomości.

5. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń wnioskodawców Wójt tworzy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do umieszczenia na liście oczekujących na lokale na dany rok. Lista zostaje podana do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 31 stycznia.

6. Zawieranie umów z osobami umieszczonymi na wykazach odbywa się zgodnie z możliwościami lokalowymi Gminy Kobylanka.

7. Wnioskodawcy objęci wykazem przed zawarciem umowy zobowiązani są do ponownego udokumentowania faktu spełnienia kryterium przydziału lokalu określonego niniejszą uchwałą oraz informowania o każdej zmianie, która wpłynęłaby na decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego.

8. Wskazanie lokalu następuje wg kolejności osób umieszczonych na wykazie, przy uwzględnieniu lokalu odpowiedniego do struktury rodziny wnioskodawcy.

9. Realizacja list polega na złożeniu wnioskodawcy kolejno dwóch propozycji lokali mieszkalnych. W przypadku nieprzyjęcia przez osoby umieszczone na wykazie żadnej z dwóch różnych ofert lokali mieszkalnych, Wójt może skreślić te osoby z wykazu. Wykreśleniu podlegają także osoby, które we własnym zakresie zaspokoiły swoje potrzeby mieszkaniowe.

Rozdział III.

Przesłanki najmu lokali mieszkalnych i socjalnych oraz zastosowania obniżek czynszu

§ 6. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba, której miesięczne dochody brutto w gospodarstwie domowym za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekroczyły 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

§ 7. Najemcą lokalu socjalnego może zostać osoba, której miesięczne dochody brutto z gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy nie przekraczają 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 8. Najemcą lokalu nie może zostać osoba, która:

1) zbyła (w tym również w drodze darowizny) lub przekazała swój lokal albo budynek mieszkalny do używania;

2) dokonała dobrowolnej zamiany warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o stanie technicznym lub powierzchni użytkowej, uprawniający do starania się o pomoc gminy;

3) jest właścicielem lub współwłaścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego.

§ 9. 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu określa się w następujący sposób:

1) dla lokali oddanych w najem na czas nieoznaczony:

a) dla osób samotnych, których dochód miesięczny nie przekracza 150% najniższej emerytury - 50% wysokości czynszu;

b) dla rodzin, których dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 100% najniższej emerytury - 25% wysokości czynszu;

2) dla lokali socjalnych oddanych w najem:

a) dla osoby samotnej, której dochód miesięczny nie przekracza 75% najniższej emerytury - 50% wysokości czynszu

b) dla rodzin, w których dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 50% najniższej emerytury - 25% wysokości czynszu.

2. Do końca każdego roku kalendarzowego najemca składa do Urzędu Gminy Kobylanka dokumenty umożliwiające weryfikację, czy w kolejnym roku kalendarzowym będzie mu przysługiwać obniżka czynszu. W przypadku niezłożenia dokumentów w tym terminie, przyjmuje się, że od kolejnego roku kalendarzowego obniżka czynszu nie przysługuje. Jeżeli najemca złoży dokumenty po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obniżka czynszu przysługuje mu od dnia wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Kobylanka.

Rozdział IV.

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 10. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy rozumie się:

1. zamieszkiwanie w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5,0 m2 powierzchni mieszkalnej,

2. zamieszkiwanie w lokalu, w którym brak jest instalacji sanitarnej, wodnej, lub elektrycznej,

Rozdział V.

Pierwszeństwo zawierania umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych

§ 11. 1. Ustala się następujące kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego:

1) umieszczenie na wykazach przydziału mieszkań w latach poprzednich,

2) opuszczenie przez osobę domu dziecka (placówki opiekuńczo-wychowawczej) w związku z uzyskaniem pełnoletności, a do którego trafiła z terenu gminy Kobylanka,

3) pozbawienie lokalu w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

4) uzyskanie w trybie odrębnych przepisów pozwolenia na przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,

5) niepełnosprawność ruchowa, z zastrzeżeniem ust. 3,

6) bezdomność,

7) opuszczenie zakładu karnego lub innej tego typu placówki, bez możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania,

8) posiadanie stałego zamieszkiwania na terenie gminy przynajmniej na 5 lat przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy najmu,

9) wystąpienie warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy.

2. Zawarcie umowy z osobami spełniającymi warunek określony w ust. 1 pkt 4 następuje po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia do użytkowania lokalu.

3. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przysługuje pod warunkiem przekazania dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji gminy w zamian za lokal lepiej dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej ze względu na jego położenie (w budynku, w terenie) lub wyposażenie.

4. Określony w ust. 1 pkt 8 warunek nie dotyczy mieszkańców pozbawionych stałego meldunku (przez utratę lokalu mieszkalnego), posiadających prawo do lokalu socjalnego i wywiązujących się z opłat związanych z najmem ww. lokalu przez okres 2 lat.

§ 12. 1. Ustala się następujące kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego:

1) posiadanie uprawnień do lokalu socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,

2) pozostawanie w niedostatku.

2. Do lokali socjalnych stosuje się odpowiednio § 11 ust. 1.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się maksymalnie na okres dwóch lat.

Rozdział VI.

Lokale zamienne

§ 13. Gmina Kobylanka zobowiązana jest do zawierania umów najmu lokali zamiennych w przypadkach:

1. przeznaczenia budynku lub lokalu do modernizacji lub remontu;

2. rozbiórki budynku;

3. uznania dotychczasowego lokalu za lokal niemieszkalny;

4. zmiany funkcji lokalu lub budynku;

5. innych niż wymienione w punktach 1-4, w przypadku konieczności opróżnienia budynków ze względu na planowane lub realizowane inwestycje, w tym inwestycje celu publicznego;

6. katastrofy budowlanej, klęski żywiołowej, pożaru itp.

§ 14. Lokal zamienny może być przydzielony w przypadku, gdy dotychczas zajmowany lokal uznaje się za niemieszkalny, jeżeli stan techniczny nie wynika z niewłaściwego użytkowania, a dotychczas zajmowany lokal ma zostać na stałe przekwalifikowany bądź wyłączony z eksploatacji.

§ 15. W przypadku katastrofy budowlanej, bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, pożaru, klęski żywiołowej zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego następuje poza kolejnością.

Rozdział VII

Zasady dokonywania zamiany lokali mieszkalnych oraz wyrażania zgody na udostępnianie tych lokali przez najemców osobom trzecim

§ 16. Gmina może dokonywać zamiany lokali mieszkalnych na zasadach wynikających z niniejszego rozdziału pod warunkiem spełnienia przez najemców lokali kryteriów dochodowych określonych w § 2 pkt 5.

§ 17. 1. Najemcy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Gminy, mogą dokonywać zamian między sobą wynajętych im przez Gminę lokali mieszkalnych.

2. Odmowa udzielenia zgody na zamianę lokali między kontrahentami następuje w przypadku gdy zmiana jest sprzeczna z § 16 lub jeżeli:

1) zamiana spowoduje istotne pogorszenie warunków mieszkaniowych osób zajmujących część lokalu nieobjętą zamianą;

2) realizacja zamiany naruszałaby zasady racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylanka, a w szczególności w sytuacji, gdy w lokalu objętym w wyniku dobrowolnej zamiany zaistniałoby przegęszczenie poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę;

3) osoby wnioskujące o zamianę nie spełniają kryterium dochodowego;

4) występują zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Kobylanka.

§ 18. Gmina może wystąpić do najemcy o dokonanie zamiany lokalu na inny lokal w przypadku gdy:

1) najemca nie przestrzega warunków umowy najmu a w szczególności:

a) zalega z zapłata czynszu przez okres dwóch miesięcy,

b) dokonuje dewastacji lokalu.

2) w wyniku zamiany uzyska się co najmniej jeden pokój lub samodzielny lokal.

§ 19. Na wniosek najemcy Gmina może dokonać zamiany na inny lokal o mniejszej powierzchni użytkowej w przypadku gdy:

1) dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje jego najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię użytkową;

2) najemca ubiega się o zamianę na lokal o niższym standardzie.

§ 20. Gmina może, na wniosek najemcy, dokonać zamiany lokalu na inny równorzędny położony w tym samym budynku, w którym zamieszkuje najemca.

§ 21. Zamiana może być dokonana także w sytuacji, kiedy lokal pozostający w mieszkaniowym zasobie Gminy obciążony jest zaległościami. W takim przypadku osoba, która zadeklaruje spłatę zadłużenia powstałego na koncie lokalu może ubiegać się o zamianę. Dokonanie tego typu zamiany następuje po uprzednim zawarciu umowy o przejęciu długu określającej zasady spłaty długu z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż spłata jest jednorazowa i nie podlega rozłożeniu na raty ani umorzeniu.

§ 22. 1. W uzasadnionych przypadkach Gmina może wyrazić zgodę na podnajem całego lokalu przez najemcę. Nie dotyczy to lokalu socjalnego.

2. Zgoda na podnajem lokalu następuje na wniosek najemcy. Gmina może wydać zgodę w przypadku gdy najemca czasowo opuszcza lokal z powodu:

1) podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania;

2) podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;

3) leczenia;

4) przebywania w zakładzie karnym.

3. Podnajem lokalu następuje na czas oznaczony i może on trwać nie dłużej niż umowa najmu danego lokalu.

4. Zgody na podnajem lokalu nie udziela się, jeżeli:

1) budynek w którym zamieszkuje najemca został przeznaczony do rozbiórki;

2) najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu;

3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku najmu;

4) zawarcie umowy podnajmu lokalu spowoduje przegęszczenie poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę;

5) istnieje prawdopodobieństwo, że podnajemcy nie będzie stać na uiszczanie bieżących opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

Rozdział VIII.

Zasady wynajmowania lokali o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2

§ 23. 1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia przekracza 80 m2, poprzedzone jest nieograniczonym przetargiem, którego celem jest ustalenie najwyższej stawki czynszu.

2. Sposób przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego określa Wójt Gminy Kobylanka stosując odpowiednio przepisy dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Rozdział IX.

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 24. 1. W lokalu opuszczonym przez najemcę mogą pozostać i ubiegać się o zawarcie umowy najmu osoby wymienione w art. 691 Kodeksu cywilnego nie mające prawa do innego lokalu, jeżeli dotychczasowy najemca:

1) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego,

2) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym - w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych - nastąpiłoby zagęszczenie poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę.

2. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do czasu uregulowania stosunku najmu lub wydania lokalu zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania.

Rozdział X.

Inne przypadki zawarcia umowy najmu

§ 25. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych interesem Gminy związanych z jej rozwojem, Gmina może zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych z osobami fizycznymi ze względu na charakter pracy wykonywanej przez te osoby na czas trwania stosunku pracy, po wydzieleniu przez Radę Gminy lokali mieszkalnych na ten cel.

Rozdział XI .

Postanowienia końcowe

§ 26. Gmina zawrze umowę najmu z osobami, które uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na adaptację lokalu niemieszkalnego na mieszkalny w budynku stanowiącym zasób Gminy Kobylanka oraz uzyskały uprzednią zgodę Gminy.

§ 27. 1. Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny są skreślane z listy osób zakwalifikowanych, jeżeli nie wyrażą zgody na przyjęcie proponowanego lokalu.

2. W przypadkach uzasadnionych mogą odmówić przyjęcia lokalu tylko jeden raz.

3. Odmowa przyjęcia lokalu socjalnego jest równoznaczna z wykreśleniem z wykazu.

§ 28. 1. Osoby objęte rocznymi wykazami osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu sporządzonymi według dotychczasowych przepisów zachowują prawo do ubiegania się o zawarcie umowy.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnienie kryterium przydziału lokalu określonego niniejszą uchwałą, które musi zostać udokumentowane przed zawarciem umowy najmu.

§ 29. Traci moc uchwała nr VIII/47/95 rady Gminy w Kobylance z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kobylanka.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 24-09-2008 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 11-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2008 10:39