Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr 3/2007 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007 w zakresie spraw społecznych oraz kultury fizycznej i turystyki

ZARZĄDZENIE Nr 3/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 17 stycznia 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007 w zakresie spraw społecznych oraz kultury fizycznej i turystyki

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337, art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/304/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kobylanka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym, § 1 Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz.1891 z póżn. zm. ) zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka w zakresie spraw społecznych oraz kultury fizycznej i turystyki.
 2. W otwartych konkursach ofert wskazanych w ust. 1 mogą uczestniczyć:
  1. organizacje pozarządowe,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i w związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzone działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub inne przez nie nadzorowane zwane dalej Podmiotami, które:
   • przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
   • prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia,
   • posiadają wykwalifikowaną kadrę do realizacji niniejszych zadań,
   • posiadają doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.
 3. Na wsparcie realizacji zadań wskazanych w ust. 1 Gmina Kobylanka przeznaczyła dotacje w łącznej wysokości 114.000,00 zł

§ 2.

Zatwierdza się:

 1. druk ogłoszenia otwartych konkursów ofert, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlegający opublikowaniu w dzienniku lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Gminy.
 2. "Kartę oceny oferty" stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Oferty w konkursach wskazanych w § 1 powinny zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) - w przypadku konkursów na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4.

Przy zawieraniu umów z podmiotami wybranymi w konkursie oraz przy rozliczaniu realizacji zadań będą stosowane wzory umów i sprawozdań wynikające z:

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., o którym mowa w § 3 pkt 1 - w przypadku zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 5.

 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursów wskazanych w § 1, której skład określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Konkursy, o których mowa w § 1, zostaną rozstrzygnięte z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy Kobylanka protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej KaszubskiZałącznik nr 1
do zarządzenia Nr 3/2007
Wójta Gminy
Kobylanka
z dnia 17 stycznia 2007 r.WÓJT GMINY KOBYLANKA
Z A P R A S Z A

do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2007 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka w zakresie spraw społecznych oraz kultury fizycznej i turystki

W konkursach uczestniczyć mogą: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane - zwane dalej Podmiotami.

Podmioty przystępujące do konkursów otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz z formularzem oferty na realizację zadania publicznego (pobierz formularz: PDF, ODT). Ww. dokumenty oraz wszelkie informacje na temat konkursów oferenci mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 w pokojach nr 14 oraz ze strony internetowej www.kobylanka.pl i Biuletynu Informacji Publicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Kobylance pok. Nr 11 /sekretariat Urzędu Gminy/ w terminie do 22 lutego 2007 r. do godz. 14.30.

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest złożenie w terminie oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych. Wykaz zadań objętych konkursami, na które przewidziano dofinansowanie, ilustruje umieszczona na końcu ogłoszenia tabela.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które odbędzie się 23 lutego 2007 r. o godz. 9.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Prace Komisji nad oceną ofert mogą obserwować przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

 1. możliwość realizacji zadania przez Podmiot,
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania .

Wyniki konkursów podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kobylanka. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursów i ich wynikach na piśmie w terminie 7 dni. Oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg i protestów.

Wójt Gminy Kobylanka:

 1. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
 2. zakłada możliwość zawarcia (na wybrane - wskazane w tabeli zadania) umowy o powierzenie zadania publicznego na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

  W przypadku podpisania ww. umowy wysokość kwoty na realizację zadania będzie corocznie aneksowana po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Gminy w Kobylance oraz po uprzednim przedłożeniu przez podmioty harmonogramu oraz kalkulacji kosztów realizacji zadania w roku następnym. W przypadku, gdy Rada Gminy nie przeznaczy środków na realizację danego zadania, Wójt Gminy rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zaangażowanym Podmiotom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia,

 3. dopuszcza możliwość wybrania kilku ofert na realizację danego zadania i w związku z tym odpowiedni podział kwoty dotacji przewidzianej na to zadanie,
 4. zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania.
 5. w przypadku nie przyjęcia przez Radę Gminy w Kobylance budżetu Gminy na 2007 r. w kształcie przedłożonym przez Wójta Gminy, zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umów na realizację zadań, na które nie będzie zabezpieczenia finansowego w budżecie. Oferentom nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski

RODZAJ ZADANIA Wysokość środków publicznych przeznaczo- nych na realizację zadania w 2007 r. Termin realizacji zadania Warunki realizacji zadania orazszczegółowy opis rodzaju zadania Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2006 r., ze szczególnym uwzględnieniem ich kosztów oraz wysokości dotacji przekazanych podmiotom
ZADANIA ZLECANE W OPARCIU O USTAWĘ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(formularz oferty - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207)
1. Realizacja programu "STOKROTKA" zapewniającego możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych oraz działalność zespołów interdyscyplinar-nych. 75.000,00 zł 01.03.2007 r. - 28.02.2010 r. Realizacja zadania w kolejnych latach obowiązywania umowy uzależniona będzie od zapewnienia środków w budżecie Gminy.
 1. Realizacja Programu powinna obejmować w szczególności następujące działania:
  • organizację zajęć pozalekcyjnych w 3 szkołach podstawowych (Kobylanka, Reptowo, Kunowo) i 1 gimnazjum(Reptowo) w wymiarze 4 godz. dziennie (od pn. do pt.) oraz 4 świetlicach wiejskich (Morzyzczyn, Motaniec, Bielkowo, Niedźwiedź) w wymiarze 4 godz. 3 razy w tygodniu,
 2. Wskazanie Koordynatora Programu (załączenie CV).
 3. Zapewnienie realizacji zadania przede wszystkim w okresie trwania zajęć szkolnych.
 4. Doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.5.Deklaracja podejmowania działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadania m. in. z programów unijnych.
Kontynuacja realizacji w wybranych szkołach (Reptowo, Kunowo, Kobylanka) oraz świetlicach wiejskich (Morzyczyn, Bielkowo) programu "Świetlice środowiskowe "STOKROTKA" poprzez prowadzenie w nich pozalekcyjnych zajęć. Na podstawie umowy zadanie to w 2006 r. realizowała Zachodnio-Pomorska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Szczecinie, która otrzymała dotację w wysokości 106.000,00 zł
2.Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Kobylanka w oparciu o bazę sportową w miejscowości Niedźwiedź 19.500,00 zł 2007 rok
 1. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 2. Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.
 3. Przedstawienie oferty wykonania wodrębnionego zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Prowadzenie statutowej działalności obejmującej swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.5. Posiadanie wykwalifikowanej kadry do realizacji niniejszego zadania.
Gmina Kobylanka na realizację tego zadania w 2006 r. przeznaczyła dotację w wysokości 16.666,66 zł.W wyniku rozstrzygniętego konkursu gmina zawarła umowę z Gminnym Zespołem Sportowym "ZNICZ" w Niedźwiedziu.
3.Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Kobylanka w oparciu o bazę sportową w miejscowości Reptowo 19.500,00 zł 2007 rok
 1. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 2. Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.
 3. Przedstawienie oferty wykonania wodrębnionego zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Prowadzenie statutowej działalności obejmującej swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.5. Posiadanie wykwalifikowanej kadry do realizacji niniejszego zadania.
Gmina Kobylanka na realizację tego zadania w 2006 r. przeznaczyła dotację w wysokości 16.666,66 zł.W wyniku rozstrzygniętego konkursu gmina zawarła umowę z Klub Sportowym "WICHER" w Reptowie.
4. Organizacja gminnych obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka wraz ze sportowymi zawodami konnymi w skokach przez przeszkody w oparciu o obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Reptowo 3.000,00 zł 2007 rok Gmina Kobylanka na realizację tego zadania w 2006 r. przyznała dotację w wysokości 3.000,00 zł.W wyniku rozstrzygniętego konkursu gmina zawarła umowę ze Sportowym Klubem Jeździeckim TAXUS w Reptowie
5. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów żeglarskich w gminie Kobylanka nad Jeziorem Miedwie 2.000,00 zł 2007 rok Gmina Kobylanka na realizację tego zadania w 2006 r. przyznała dotację w wysokości 2.000,00 zł.W wyniku rozstrzygniętego konkursu gmina zawarła umowę z Stowarzyszeniem 'MIEDWIE".


Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 3/2007
Wójta Gminy
Kobylanka
z dnia 17 stycznia 2007 r.KARTA OCENY OFERTY

WnioskodawcaNazwa zadaniaMaksymalna liczba punktów, którą może uzyskać projekt - 130


Zagadnienia oraz maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania Uzyskana liczba punktów
Czy rozwiązania proponowane przez wnioskodawcę charakteryzują się pomysłowością i innowacyjnością?
15 pkt
Czy dotychczasowe doświadczenie oferenta gwarantuje możliwość oraz rzetelność realizacji zleconego zadania?
25 pkt
Czy koszty podane w kalkulacji są celowe i realne?
20 pkt
Czy wnioskodawca angażuje własne środki finansowe lub czy pozyskał środki na realizację zadania z innych funduszy?
25 pkt
Czy wnioskodawca posiada własne zasoby ludzkie i rzeczowe, z których może korzystać przy realizacji zadania?
25 pkt
Czy przedsięwzięcia planowane przy realizacji zadania mają znaczenie dla promocji Gminy?
10 pkt
Jakie znaczenie dla Gminy ma rozwiązanie proponowane przez wnioskodawcę i jakie są przewidywane efekty jego realizacji?
10 pkt
Liczba uzyskanych punktówKobylanka .,.................................

Podpisy Członków Komisji Konkursowej
1. ..............................................................
2. ..............................................................
3. ..............................................................
4. ...............................................................

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 3/2007
Wójta Gminy
Kobylanka
z dnia 17 stycznia 2007 r.SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Jolanta Kazberuk - Przewodniczący - Sekretarz Urzędu Gminy
 2. Romana Karpińska - Członek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Joanna Baszak - Członek - Podinspektor UG
 4. Franciszek Przywara - Członek - Inspektor UG
 5. Bronisław Tomoń - Członek - Przewodniczący Komisji Ds. Społecznych Rady Gminy

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 3/2007
Wójta Gminy
Kobylanka
z dnia 17 stycznia 2007 r.REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1.

 1. Do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2007 r. zadań z zakresu spraw społecznych oraz kultury fizycznej i turystyki przez:
  1. organizacje pozarządowe,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
   • stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
   • stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
   • gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

   Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją.

 2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
 3. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w drodze głosowania jawnego, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos kierującego pracami Komisji.
 4. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji dotyczących tego konkursu, w którym ofertę realizacji zadania publicznego złożył Podmiot, którego ten Członek Komisji jest członkiem lub pracownikiem.
 5. Prace komisji nad oceną ofert mogą obserwować przedstawiciele podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania.
 6. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 2.

 1. Posiedzenie Komisji rozstrzygające konkurs odbędzie się 23 lutego 2007 roku o godz. 9.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12.
 2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:
  1. możliwość realizacji zadania przez Podmiot,
  2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 3.

 1. Komisja przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
  2. ustala, które oferty są prawidłowo wypełnione i zgodne z przepisami ustaw stanowiących podstawę prawną niniejszego zarządzenia. Ponadto ustala czy oferty złożono na odpowiednich drukach,
  3. odrzuca oferty, które nie są zgodne z przepisami i wybiera najkorzystniejsze oferty na realizację poszczególnych zadań albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
 2. W przypadku gdy na poszczególne zadanie konkursowe złożona zostanie tylko jedna oferta, Komisja może przyjąć tę ofertę, jeżeli spełnia ona wymogi określone w ust. 1 pkt 2.
 3. Komisja może wybrać kilka ofert na realizację danego zadania i zaproponować odpowiedni podział kwoty dotacji przewidzianej dla danego zadania.

§ 4.

 1. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  • oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
  • imiona i nazwiska członków Komisji,
  • liczbę zgłoszonych ofert,
  • wskazanie ofert zgodnych i niezgodnych z przepisami wskazanymi w § 3,
  • wskazanie najkorzystniejszych ofert na poszczególne zadania, na realizację których przyznane zostaną dotacje. W uzasadnieniu wyboru oferty Komisja ustosunkuje się do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w ustawach wskazanych w § 3 oraz w ogłoszeniu otwartych konkursów ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  • wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  • podpisy członków Komisji.
 2. Protokół z posiedzenia Komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Kobylanka.

§ 5.

Po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy, Komisja w terminie 7 dni pisemnie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 20-09-2007 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 11:12