Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt nr 76/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka 2019-09-14 10:01
Projekt nr 75/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka 2019-09-14 10:00
Projekt nr 74/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka 2019-09-14 09:59
Projekt nr 73/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2019-09-14 09:59
Projekt nr 72/19 w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/64/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIX/121/04 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 2019-09-14 09:58
Projekt nr 71/19 w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/63/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 2019-09-14 09:57
Projekt nr 70/19 w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Jęczydół 2019-09-14 09:56
Projekt nr 69/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowościach Morzyczyn, Zieleniewo i Cisewo 2019-09-14 09:55
Projekt nr 68/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo 2019-09-14 09:54
PROJEKT nr 67/19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka 2019-09-14 09:53
PROJEKT nr 66/19 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 2019-09-14 09:52
Projekt nr 65/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka. 2019-09-14 09:51
PROJEKT nr 64/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030 2019-09-14 09:50
PROJEKT nr 63/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-14 09:49
Projekt nr 62/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 ? 2022 2019-09-14 09:47
PROJEKT Nr 61/19 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo" 2019-09-14 09:45
Projekt nr 59/19 w sprawie powołania skarbnika gminy 2019-08-17 10:16
Projekt nr 58/19 w sprawie odwołania skarbnika gminy 2019-08-17 10:16
Projekt nr 57/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 ? 2022 2019-08-17 10:15
PROJEKT 56/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030 2019-08-17 10:14
PROJEKT 55/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-08-17 10:13
PROJEKT 54/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-08-06 21:10
Projekt nr 53/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 ? 2032 2019-07-15 13:30
PROJEKT 52/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 2019-07-15 13:29
PROJEKT 51/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030 2019-07-15 13:28
PROJEKT 50/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-15 13:27
Projekt nr 49/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka 2019-06-24 07:59
Projekt nr 48/19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/56/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych 2019-06-24 07:57
Projekt nr 47/19 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/121/04 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 2019-06-24 07:49
Projekt nr 46/19 zmieniająca Uchwałę Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 2019-06-24 07:43
Projekt nr 45/19 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2019-06-24 07:42
PROJEKT nr 44/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną 2019-06-24 07:39
Projekt nr 43/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-06-24 07:38
PROJEKT nr 42/19 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-24 07:36
PROJEKT nr 41/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 2019-06-24 07:35
PROJEKT Nr 40/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania za 2018 rok 2019-06-24 07:35
Projekt 39/19 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kobylanka oraz nadania jej statutu. 2019-05-24 14:11
PROJEKT 38/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kobylanka. 2019-05-24 14:11
Projekt 37/19 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 2019-05-24 14:10
PROJEKT 36/19 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2019-05-24 14:09
PROJEKT 35/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-24 14:09
PROJEKT 34/19 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka 2019-05-24 14:08
PROJEKT 33/19 w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2019-05-24 14:07
PROJEKT 32/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z lokalizacją usług celu publicznego 2019-05-24 14:07
PROJEKT 31/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-24 14:06
Projekt nr 30/ 19 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2019-04-12 13:35
PROJEKT 29/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2019-04-12 13:35
PROJEKT 28/19 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2019-04-12 13:34
PROJEKT 27/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030 2019-04-12 13:33
PROJEKT 26/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-12 13:32
PROJEKT Nr 25/19 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego 2019-03-22 13:30
Projekt nr 24/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo 2019-03-22 13:30
Projekt nr 23/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka 2019-03-22 13:29
Projekt nr 22/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2019 r. 2019-03-22 13:28
Projekt 21/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019 - 2030 2019-03-22 13:26
Projekt 20/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-03-22 13:24
PROJEKT 19/19 w sprawie emisji obligacji komunalnych 2019-03-22 13:23
Projekt nr 14/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-02-22 12:48
PROJEKT 13/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2019-02-22 12:47
Projekt nr 12/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie zadań Gminie Miasto Stargard przez Gminę Kobylanka zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kobylanka. 2019-02-22 12:47
Projekt nr 11/19 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej 2019-02-22 12:46
PROJEKT nr 10/19 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-02-22 12:45
PROJEKT nr 9/19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka 2019-02-22 12:45
Projekt nr 8/19 w sprawie opłaty prolongacyjnej 2019-02-22 12:44
Projekt nr 7/19 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylanka i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg 2019-02-22 12:43
Projekt nr 4/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 2019-01-21 13:52
Projekt nr 3/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2019 2019-01-21 13:50
Projekt nr 27/18 w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Kobylanka oraz zasad i trybu jego nadawania 2019-01-18 12:27
PROJEKT nr 5/19 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kobylanka w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego z siedzibą w Szczecinie 2019-01-18 12:23
Projekt nr 4/19 w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości 2019-01-18 12:22
PROJEKT 3/19 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2019-01-18 12:21
Projekt nr 2/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2019 2019-01-18 12:21
Projekt nr 1/19 w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Kobylanka 2019-01-18 12:20