Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminie w referacie inwestycyjno - komunalnym

Wójt Gminy Kobylanka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

II. Określenie stanowiska: stanowisko ds. gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminie w referacie inwestycyjno - komunalnym

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2016 r. poz.902 ) tj.:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku : wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

7) posiada znajomość przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, w szczególności przepisy ustaw: o ochronie środowiska, o odpadach , o utrzymaniu czystości i porzadku w gminie, o ochronie zwierząt, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,

8) posiada dobrą znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, arkuszy kalkulacyjnych, internetu oraz interpretacji prawnej,

9) posiada umiejętność redagowania pism

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w zakresie zaganień związanych z ochroną środowiska, z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, administracjią samorządową,

2) ukończone szkolenia i kursy związane z w.w stanowiskiem,

3) prawo jazdy kat. B

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości oraz nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków, wydawanie decyzji nakazujących wykonywanie obowiązku,

2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

3. prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,

4. zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed opadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,

5. prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,

6. opracowywanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,

7. likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

8. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska, organizowanie przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,

9. realizacja zadań wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 – 2032

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. miejsce pracy Urząd Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12,

2. praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową polegająca na czynnościach powtarzających się, wymaga wysiłku umysłowego, nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, jest związana z wyjazdami w teren,

3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie , obsługa urządzeń biurowych,

4. pełny wymiar czasu pracy tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

5. budynek urzędu jest dwupiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze,

6. budynek urzędu nie posiada windy,

7. pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. grudniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3. kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,

4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w zakresie zaganień związanych z ochroną środowiska, z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, administracjią samorządową, za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata, ( w przypadku posiadania takich dokumentów ),

5. w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną – kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,

6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

7. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie do dnia 23.01.2017 r w godz. od 7 15 do 15 15 , w środy od 900 do 1700 dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminie w referacie inwestycyjno - komunalnym".

Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i teście w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2016 r. poz. 902), będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 09-01-2017 17:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Frąckiewicz 09-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 09-01-2017 17:19