Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w referacie finansowym

Wójt Gminy Kobylanka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. wymiaru podatków i opłat w referacie finansowym


 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

II. Stanowisko: ds. wymiaru podatków i opłat

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2016 r. poz.902 ) tj.:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

f) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku - wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, ekonometrii, zarządzania, finasów i rachunkowości lub inne wykształcenie wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w wyżej wymienionym zakresie,

g) staż pracy 3 lata,

h) posiada znajomość przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, a w szczególności: ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynaja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień podatkowych, praktyczna znajomość prowadzenia postępowania podatkowego i administracyjnego;

b) znajomość obsługi programów finansowo – księgowych,

c) znajomość edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, internetu, poczty elektronicznej, d) umiejętność redagowania pism,

e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

f) umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

 

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie postępowań w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych dotyczących osób fizycznych w obrębie Bielkowo, Jęczydół, Rekowo, Cisewo, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo,

b) prowadzenie postępowań w zakresie odroczenia, rozłożenia na raty, umorzeń, zwolnień i ulg podatkowych osób fizycznych w obrębach Bielkowo, Jęczydół, Rekowo, Cisewo, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo,

c) prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat należnych Gminie Kobylanka,

d) wydawanie zaświadczeń dotyczących danych zawartych w ewidencji podatkowej,

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12,
 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową polegająca na czynnościach powtarzających się, wymaga wysiłku umysłowego, nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie , obsługa urządzeń biurowych,
 • pełny wymiar czasu pracy tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • budynek urzędu jest dwupiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na I piętrze,
 • budynek urzędu nie posiada windy,
 • pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. listopadzie 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

VII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata ,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie zagadnień podatkowych oraz praktycznej znajomości prowadzenia postępowania podatkowego i administracyjnego za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy ul.: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie do dnia 16.12.2016 r. w godz. od 7 15 do 15 15 w środy od 9 00 do 17 00 dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat ".

 

Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru. Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ) , będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.


 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 06-12-2016 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Frąckiewicz 06-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 06-12-2016 13:35