Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik Straży Gminnej w Kobylance

WÓJT GMINY KOBYLANKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka
II. Stanowisko pracy:  Strażnik  Straży Gminnej w Kobylance
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne:   o stanowisko może ubiegać się osoba, która: 

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 21 lat,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • cieszy się nienaganną opinią,
 • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • posiada prawo jazdy kategorii B,
 • posiada znajomość ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych

2. wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego w organach zapewniających bezpieczeństwo publiczne,
 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) z wynikiem pozytywnym,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz problemów,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość przepisów prawa ( ustaw i aktów wykonawczych) w zakresie niezbędnym  do wykonywania obowiązków straży gminnej , a w szczególności znajomość:

  - prawo o ruchu drogowym,

        - Kodeks wykroczeń,

        - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,  

        - ustawy o ochronie danych osobowych,

        - Kodeks postępowania administracyjnego,

        - ustawy o ochronie informacji niejawnych,

         - ustawy o dostępie do informacji publicznej

 • umiejętność redagowania pism i obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, podejmowanie decyzji i samodzielnego działania,

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Realizowanie zadań przewidzianych przepisami ustawy o strażach gminnych, innymi  ustawami oraz przepisami prawa miejscowego.

2. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

3. Kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie mutrzymania należytego stanu sanitarno – porządkowego, a w szczególności:

 • wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych oraz tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości,
 • posiadania umów i dowodów opłat dotyczących usuwania odpadów,
 • usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
 • oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
 • kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych,
 • kontrola utrzymania czystości, porządku i przestrzegania prawa na drogach publicznych,
 • kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.

4. Ujawnianie wykroczeń i przekazywanie informacji organom ścigania.

5. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem.

6. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

7. Współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

8.Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy poprzez asystowanie przy czynnościach służbowych pracownikom administracji samorządowej w uzasadnionych   przypadkach.

9. Podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków mieszkańców.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Urząd Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12 – Straż Gminna,
 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą związaną z wyjazdami po terenie Gminy Kobylanka – patrole oraz pracą biurową, wymaga sprawności fizycznej i psychicznej,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy tj.40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, praca zmianowa
 • umowa o pracę na czas nieokreślony, zostanie poprzedzona umową na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorysem (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz  innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje potwierdzone  za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • kserokopia książeczki wojskowej potwierdzona  za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że cieszy się nienaganną opinią
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • opinia psychologa i orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku lub oświadczenie kandydata,
 • kserokopia  świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych ( miejskich ) potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez kandydata,
 • kserokopia dowodu osobistego jako potwierdzenie obywatelstwa polskiego potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez kandydata,
 • kserokopia prawa jazdy potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez kandydata,

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy ul.: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie  do dnia 12.12.2016 r.   w godz. od 7 15 do 15 15 w środy do 17 00 . Dokumenty należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Straż Gminna  w Kobylance" Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.                  

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru. Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2016 r. poz.902 ), będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.     

 

              

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek                                                                                                                 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 30-11-2016 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Frąckiewicz 30-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 30-11-2016 10:53