Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko punktu obsługi interesanta

Wójt Gminy Kobylanka

ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

II. stanowisko:  samodzielne stanowisko punktu obsługi interesanta.

III. Wskazania, czy o stanowisko mogą ubiegać się  obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

                      o  w.w stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie.

IV.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2016 r. poz.902 ) tj.:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

6) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku - wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

7) posiada znajomość przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, a w szczególności ustawy: o samorządzie gminnym o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych

 oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, arkuszy kalkulacyjnych, internetu,

2) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

3) umiejętność redagowania pism,

4) umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

V. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. udzielanie informacji o merytorycznej właściwości poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu oraz zakresie i trybie załatwiania spraw,

2. udostępnianie formularzy i udzielanie pomocy w ich wypełnianiu,

3. udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw, wymaganych dokumentach oraz opłatach,

4. prowadzenie kancelarii urzędu ( przyjmowanie korespondencji, rejestrowanie korespondencji, podań zgodnie z instrukcją kancelaryjną ),

5. przekazywanie oznakowanej korespondencji na poszczególne stanowiska pracy,

6.obsługa kserokopiarki, fax.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

·         miejsce pracy Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12,

·         praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową polegająca na czynnościach powtarzających się, wymaga wysiłku umysłowego, nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy,

·         praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych,

·         pełny wymiar czasu pracy tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, 

·         budynek urzędu jest dwupiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,  

·         pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze,

·         budynek urzędu nie posiada windy,

·         pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

VIII. Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje za zgodność  z oryginałem poświadczona przez kandydata ,

·         kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,

·         w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,

·         oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

·         oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie do dnia 22.09.2016 r.  w godz. od 7:15 do 15:15, w środy od 9:00 do 17:00 dokumenty należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na  wolne stanowisko urzędnicze – punkt obsługi interesanta".                                                                                                   

Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  lub  testu  w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru. Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ), będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.                                                                             

Wójt Gminy                                                                                                                                                                                                                         

Mirosław Przysiwek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Pozorski 12-09-2016 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Frąckiewicz 12-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Pozorski 12-09-2016 09:14