Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance

Wójt Gminy Kobylanka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance


 

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

2. stanowisko: kierownik

3. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz.1202 ) tj.:

1) obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

6) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku -

a) wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone do 31 grudnia 2013r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

b) co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,

c) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

d) posiada znajomość przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi programów POMOST, SYGNITY,

2)umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz kierowania zespołem,

3) znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,

4) prawo jazdy kat. B

5) znajomość edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, internetu, poczty elektronicznej,

6) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

7) samodzielność i kreatywność.

5. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie działalnością GOPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz w zakresie zadań statutowych,

2) organizowanie pracy w GOPS, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniającej sprawne wykonywanie zadań,

3) nadzór merytoryczny nad pracą pracowników ośrodka, prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych oraz kontrola spraw księgowych i kadrowo-płacowych,

4) sporządzanie wspólnie z pracownikami GOPS planu finansowego ośrodka pomocy społecznej,

5) przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem Gminy i główną księgową GOPS,

6) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

7) organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu,

8) kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników oraz ich pracy w terenie,

9) podejmowanie decyzji z zakresu przyznania bądź odmowie świadczeń na podstawie udzielonego upoważnienia przez Wójta Gminy,

10) badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta,

11) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zadań zleconych gminie,

12) składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

13) przekazywanie na stronę BIP informacji stanowiących informację publiczną (zgodnie z ustawa o dostępie do informacji publicznej),

14) współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym,

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance ul: Szkolna 12,

2) praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową polegająca na kierowaniu jednostką, wymaga wysiłku umysłowego, nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy,

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie , obsługa urządzeń biurowych, wyjazdy w teren,

4) pełny wymiar czasu pracy tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

5) pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują na parterze w budynku urzędu gminy z dostępem do podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

6) pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. maju 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

8. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wskazane w pkt.3 ppkt.6 lit.a za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata ,

4) kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskaną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,

5) kserokopia dokumentów potwierdzających 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

6) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,

7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

8) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.


 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy ul.: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie do dnia 15.07.2016 r. w godz. od 7 15 do 15 15 w środy od 9:00 do 17:00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance ".


 

Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru. Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ) , będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.


 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 29-06-2016 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Frąckiewicz 29-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2016 13:34