Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym

Wójt Gminy Kobylanka

ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

 

II. stanowisko: ds. księgowości budżetowej

 

III. Wskazania, czy o stanowisko mogą ubiegać się  obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

o  w.w stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie

 

IV.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz.1202 ) tj.:

a) obywatelstwo polskie,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

f) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku - wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie rachunkowości lub inne wykształcenie wyższe  uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie  rachunkowości,

g) posiada znajomość przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań wynikających  ze specyfiki stanowiska, a w szczególności: ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości,

b) znajomość obsługi programów finansowo – księgowych,

c) znajomość edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, internetu, poczty elektronicznej,                                                     

d) umiejętność redagowania pism,

e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

f) umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

 

V. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Prowadzenie ewidencji dochodów dla organu i jednostki budżetowej zgodnie z planem kont,

b) prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

c) prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

d) prowadzenie ewidencji księgowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

e) prowadzenie ewidencji księgowej depozytów,

f) miesięczne uzgadnianie ze stanowiskiem ds. księgowości podatkowej ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie podatków i opłat lokalnych,

g) współdziałanie z właściwymi urzędami skarbowymi, Urzędem Wojewódzkim, w zakresie planowania i sprawozdawczości oraz dochodów budżetowych,

h) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów organu finansowego –  Rb-27S i jednostki budżetowej: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-50,

i) wystawianie faktur VAT dotyczących sprzedaży,

j) prowadzenie rejestru sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT-7,

k) weryfikacja sald kont dochodów,

l) przekazywanie informacji na stanowisko windykacji w zakresie zaległych dochodów jednostki – Urzędu,

m) sporządzanie bilansu zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych dochodów organu finansowego i jednostki – Urzędu wraz z ustaleniem wyniku finansowego,

n) dokonywanie spłat rat kapitałowych rozchodów,

o) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie refundacji poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

p) wprowadzanie zmian w systemie FK dotyczących planu kont na podstawie zarządzeń Wójta,

q) współpraca z bankiem obsługującym budżet,

r) współdziałanie w zakresie opracowywania projektów budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu,

s) kontrola dokumentów księgowych pod względem poprawności formalno-rachunkowej,

t) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

u) przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

•  miejsce pracy Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12,

•  praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową polegająca na czynnościach powtarzających się, wymaga wysiłku umysłowego, nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy,

•  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie , obsługa urządzeń biurowych,

•  pełny wymiar czasu pracy tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy 

•  budynek urzędu jest dwupiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,  

•  pomieszczenie biurowe jest usytuowane na I piętrze,

•  budynek urzędu nie posiada windy,

•  pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. lutym 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

VIII. Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje za zgodność  z oryginałem poświadczona przez kandydata ,

·         kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w księgowości za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,

·         w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,

·         oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

·         oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy ul.: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie do dnia 11.04.2016 r. w godz. od 7:15 do 15:15 dokumenty należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na  wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej ".    Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  lub/i  testu  w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru. Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ) , będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.                                                                                              

 

Wójt Gminy                                                                                                                                                                                                                         

Mirosław Przysiwek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 17-03-2016 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Frąckiewicz 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 17-03-2016 09:01