Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLANCE

 

Nazwa instytucji:

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance

Ul. Jeziorna 6

73-108 Kobylanka

 

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata i sposób ich udokumentowania

Wymagania niezbędne

Sposób udokumentowania

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie zawiadomienia z Krajowego Rejestru Karnego);
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

Oświadczenie kandydata

 1. wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. co najmniej 3-letni staż pracy związanej z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej lub podobnej;
 3. prawo jazdy kategorii B;

 

Kserokopie właściwych dokumentów (dyplomów, świadectw pracy, zaświadczeń itp.) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata

 

 1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym gminnych ośrodków kultury oraz zasad ich finansowania;
 2. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, a w tym środków z Unii Europejskiej na działalność kulturalną;
 3. znajomość przepisów o finansach publicznych, zamówieniach publicznych i samorządzie gminnym;

Znajomość przepisów i zagadnień wskazanych w ogłoszeniu zostanie zweryfikowana przez komisję podczas bezpośredniej rozmowy z kandydatem

Wymagania pożądane, dodatkowe:

Sposób udokumentowania

 1. posiadające wykształcenie w dziedzinie kultury

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów; (potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata)

 1. znajomość języka obcego ze wskazaniem na język niemiecki lub angielski

Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość j. obcego ( dyplom, certyfikat, świadectwo itp.), potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

1. Kierowanie i organizowanie pracy jednostki.
2. Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów organizacyjnych i innych).
3. Kierowanie realizacją zadań własnych gminy z zakresu organizowania i prowadzenia działalności objętych statutem Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance,
4. Zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w tym:
a) prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy o finansach publicznych,
b) planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich.
5. Reprezentowanie jednostki na zewnątrz.
6. Współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury
7. Współpraca ze wszystkimi szkołami, organizacjami, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych i gospodarczych znajdujących się w jednostce.
9. Składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności jednostki.
 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Wniosek o przystąpienie  do konkursu – list motywacyjny podpisany przez kandydata;
 2. Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata;
 3. Pisemną autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania i rozwoju  Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance;
 4. Dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. I ogłoszenia;
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ,,Wyrażam zgodna przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą    z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 j.t. ze zm.)”
 6. Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.);

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance – Nie otwierać”, 12 lutego 2016 r. w Punkcie Obsługi Interesanta. Oferty można przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. Informacje o warunkach organizacyjno- finansowych Gminnego Ośrodka Kultury będą udostępniane  w Urzędzie Gminy Kobylanka .
 2. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni po upływie składania ofert.
 4. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy.

 

 

Wójt Gminy    

Mirosław Przysiwek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 08-01-2016 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Frąckiewicz 08-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 08-01-2016 10:55