Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, remontów i utrzymania dróg w referacie inwestycyjno-komunalnym

Wójt Gminy Kobylanka

ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

II. Określenie stanowiska:  stanowisko ds. gospodarki komunalnej, remontów i utrzymania dróg w referacie inwestycyjno-komunalnym

III. Wskazania, czy o stanowisko mogą ubiegać się  obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

                      o  w.w stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie

IV.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz.1202 ) tj.:

1) obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku – wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

7) posiada znajomość przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy  o drogach publicznych, ustawy Prawo energetyczne, ustawy o gospodarce komunalnej,

8) prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, arkuszy kalkulacyjnych, internetu oraz interpretacji prawnej,

2) preferowane wykształcenie wyższe techniczne lub administracyjne,

3) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

4) umiejętność redagowania pism ,

5) umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

w zakresie gospodarki komunalnej:                                                                                                                       

1) dokonywanie przeglądów technicznych oraz serwisów w obiektach budowlanych,                                                        

2) dokonywanie bieżących napraw obiektów budowlanych,                                                                                                

3) dokonywanie przeglądów technicznych i napraw placów zabaw,                                                                                         

4) prowadzenie książek obiektów budowlanych,                                                                                                                      

5) prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów do obiektów gminnych,                                                                         

6) zaopatrzenie materiałowe obiektów budowlanych,                                                                                                                    

7) prowadzenie spraw w zakresie szkód i dewastacji obiektów budowlanych,                                                                   

w zakresie remontów i utrzymania dróg                                                                                                                                              

8) organizowanie obsługi technicznej i sanitarno-estetycznej dróg, ulic, ścieżek i placów,                                                                            

9) wykonywanie zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic, ścieżek i placów  w okresie zimowym,

10) dokonywanie bieżących remontów dróg, ulic, ścieżek i placów,                                                                                

11) nadzór nad robotami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów,                                                      

12) prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego,                                                                                      

13) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,                                                                                                                     

14) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,                                                                                         

15) opracowywanie, opiniowanie, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu drogowego,                                                

16) dokonywanie systematycznych przeglądów stanu technicznego dróg i ulic na terenie gminy,                                           

17) prowadzenie spraw w zakresie szkód i dewastacji na drogach, ulicach, ścieżkach i placach,   

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy Urząd Gminy Kobylanka ul: Szkolna 12, Kobylanka
 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, wymaga wysiłku umysłowego, związana z wyjazdami w teren,
 • nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy,
 • praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 • wymiar czasu pracy :  pełny wymiar czasu pracy, 
 • budynek urzędu jest dwupiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,  
 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze,
 • budynek urzędu nie posiada windy,
 • pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. wrześniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

VIII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w administracji samorządowej za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata, ( w przypadku posiadania takich dokumentów ),
 • w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną – kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy ul.: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka w terminie do dnia 28.12.2015 r. w godz. od 7 15 do 15 15 dokumenty należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, remontów i utrzymania dróg".

Osoby, które złożą dokumenty do Urzędu Gminy Kobylanka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  lub/i  teście  w celu przeprowadzenia dalszego postępowania naboru.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2014 r. poz. 1202), będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobylanka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylanka.

 

Wójt Gminy                                                                                                                              

Mirosław Przysiwek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Pozorski 15-12-2015 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Frąckiewicz 15-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Pozorski 15-12-2015 11:42