Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla części miejscowości Niedźwiedź, położonej w obrębach Niedźwiedź i Reptowo

UCHWAŁA NR XV/109/15

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia  30 listopada 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla części miejscowości Niedźwiedź, położonej w obrębach Niedźwiedź i Reptowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265 i poz. 1434) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Niedźwiedź i Reptowo,  stwierdzając zgodność ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka” przyjętego Uchwałą Nr XXXV/216/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 11 lipca 2013 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Niedźwiedź i Reptowo, zwany dalej planem.

 1. Plan obejmuje teren o łącznej powierzchni 144,43 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:
 1. załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 w trzech arkuszach;
 2. załącznik Nr 2 – wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka” dla obszaru objętego niniejszym planem, świadczący
  o zgodności rozwiązań planu ze studium;
 3. załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
 4. załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
  z zakresu infra­struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod rozwój jednorodzinnego budow­nictwa mieszkaniowego z uzupełnieniem funkcją usługową i zabudową zagrodową, wraz z zielenią urządzoną i infrastrukturą towarzyszącą oraz ustalenie zasad ich zabudowy i zagospodarowania.

 
Rozdział 1
ZASADY KONSTRUKCJI PLANU

§ 2.1. Obszar objęty planem podzielony został na tereny elementarne o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, określone liniami rozgraniczającymi. Każdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu – załączniku graficznym oraz w tekście planu identyfi­katorem liczbowo-literowym. Liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi.

 1. Ustalenia planu formułowane są na dwóch poziomach – ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem. Ustalenia szczegółowe obowiązują na obszarze właściwego terenu elementarnego:
 1. ustalenia formułowane są w następujących grupach:
 1. przeznaczenie terenu,
 2. zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
 3. zasady scalania i podziału terenu,
 4. zasady ochrony środowiska i krajobrazu,
 5. ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
 6. ustalenia komunikacyjne,
 7. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej,
 8. stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 1. dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano ustalenia szczegółowe obowiązujące dla całego terenu elementarnego, sporządzone w formie tabeli – „karty terenu”, oznaczonej symbolem terenu i zawierającej jego powierzchnię, segregując treść ustaleń wg ustalonych grup, o ile wprowadza się ustalenie;
 2. tereny elementarne, dla których sformułowano identyczne ustalenia grupowane są w jedną „kartę terenu”.
 1. W obrębie terenu elementarnego występować mogą szczególne ograniczenia i wymogi
  z tytułu:
 1. ochrony środowiska przyrodniczego – występowania obszarów i obiektów przyrodniczych podlega­jących ochronie; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 7 niniejszej uchwały; informacje o ich występowaniu zawarto w „karcie terenu” właściwego terenu elementarnego, a obszary lub obiekty podlegające ochronie oznaczono na rysunku planu;
 2. objęcia ochroną dóbr kultury – obszarów i obiektów chronionych; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 8 niniejszej uchwały; informacje o ich występowaniu zawarto
  w „karcie terenu” właściwego terenu elementarnego, a obszary lub obiekty podlegające ochronie oznaczono na rysunku planu.
 1. Pełny tekst ustaleń dla określonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe.
 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego – rysunku planu:
 1. rysunek planu sporządzono w skali 1:1000;
 2. każde ustalenie przedstawione na rysunku znajduje odpowiednie odwzorowanie w tekście planu;
 3. wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie;
 4. przebiegi linii określonych na rysunku planu wyznaczają osie tych linii.

 

§ 3. Użyte w ustaleniach szczegółowych określenia oznaczają:

 1. usługi nieuciążliwe – usługi biurowe, usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów, w tym działalność wytwórcza i usługowa artystów plastyków oraz fotografików, usługi handlu i gastronomii, z dopuszczeniem działalności rzemieślniczej nie oddziały­wującej negatywnie na pozostałe funkcje terenu;
 2. szerokość frontu działki – szerokość działki wzdłuż drogi, z której jest obsługiwana; do szerokości tej wlicza się trójkąty widoczności dróg;
 3. obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczająca położenie lica budynku funkcji podstawowej – dopuszczalne maksymalnie 2-metrowe przekroczenie linii kubaturowymi elementami elewacji o szerokości do 25% szerokości całkowitej; linia ta jest jednocześnie nieprzekraczalną linią zabudowy budynków towarzyszących (garaże, budynki gospo­darcze, oranżerie itp.); dla dobudowanych garaży dopuszczalne maksymalnie 1,5-metrowe przekroczenie lub wycofanie linii zabudowy;
 4. nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar usytuowania budynku – dla budynków istniejących lub ich części zlokalizowanych poza tym obszarem dopuszcza się przebudowy i zmiany sposobu użytkowania , bez powiększania ich kubatury;
 5. powierzchnia zabudowy – obszar wyznaczony przez rzut skrajnego obrysu budynku powyżej poziomu terenu w stanie wykończonym na płaszczyznę poziomą, przyjmując za podstawę obrys parteru, w stosunku do powierzchni działki lub terenu,

a)  do powierzchni zabudowy wlicza się powierzchnie takich elementów budynku jak: prześwity, przejścia i przejazdy (bramy), ganki, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), wiaty garażowe stanowiące integralną część budynku,

b) do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni schodów, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, daszków, okapów dachowych, sztucznych oczek wodnych;

 1. szerokość elewacji  frontowej – szerokość ściany frontowej, bez szerokości wykuszy, ryzalitów i innych elementów architektonicznych bocznych ścian budynku, uwidocz­nionych w rysunku elewacji frontowej oraz dobudowanych garaży, jeżeli ich wysokość nie przekracza 75% wysokości budynku zasadniczego; przy realizacji zabudowy w formie budynku bliźniaczego dopuszcza się 20-% tolerancję szerokości sekcji określonej w ustaleniach szczegółowych;
 2. wysokość zabudowy – wysokość głównej bryły budynku liczona od najwyższego poziomu terenu przy frontowej ścianie budynku do kalenicy;
 3. dach symetryczny – dach głównej bryły budynku o jednakowych kątach nachylenia połaci posiadających wspólną krawędź przecięcia – kalenicę;
 4. kąt nachylenia połaci dachu – kąt nachylenia głównych połaci dachu;
 5. zamknięcie kompozycyjne – zasada usytuowania budynku na osi kompozycyjnej oznaczo­nej na rysunku planu;
 6. ogrodzenie ażurowe – ogrodzenie o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszej niż 60% powierzchni ogrodzenia;
 7. zieleń izolacyjna – drzewa i krzewy w rzędach, szpalerach i grupach o funkcji użytkowej lub ozdobnej;
 8. zieleń wysoka – zadrzewienia liściaste i iglaste o wysokości powyżej 4,0 m.

 

Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgrani­czającymi i oznaczonych następującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu:

 1. tereny zabudowy:
 1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – MN,
 2. zabudowa usługowa – U,
 3. zabudowa usługowa z towarzyszącą funkcją mieszkaniową jednorodzinną – U,MN,
 4. zabudowa zagrodowa – RM,
 5. teren produkcji rolnej z towarzyszącą zabudową zagrodową – RP,RM,
 6. teren produkcji rolnej – RP,
 7. teren infrastruktury technicznej – IT;
 8. usługi publiczne w zieleni – U,ZP,
 1. tereny niezabudowane:
 1. zieleń parkowa – ZP,
 2. zieleń leśna – ZL,
 3. zieleń naturalna – ZN,
 4. rowy melioracyjne – W;
 1. tereny komunikacji:
 1. główna publiczna droga klasy lokalnej – KDLg,
 2. publiczne drogi klasy lokalnej – KDL,
 3. publiczne drogi klasy dojazdowej – KDD,
 4. drogi wewnętrzne – KDW,
 5. ciągi pieszo-jezdne – KPJ,
 6. ciągi piesze – KP.

 

§ 5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1. Na terenach działek nowej zabudowy, poza zabudową podstawową, której cechy określa się w ustaleniach szczegółowych, w ramach ustalonej powierzchni zabudowy, dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej – wolnostojących garaży i budynków gospodarczych:

1)  na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

 1. wysokość zabudowy do 6,5 m do kalenicy,
 2. dachy symetryczne, o rodzaju jak budynku mieszkalnego na działce – dwu- lub cztero­spa­dowe z kalenicą, o kątach nachylenia połaci 30÷45°;

2)  na działkach zabudowy zagrodowej i terenach produkcji rolnej:

a)  wysokość zabudowy do 9,0 m do kalenicy,

b)  dachy symetryczne, dwuspadowe, o kątach nachylenia połaci min. 25°.

2. Na terenach działek, poza ustaloną powierzchnią zabudowy, w miejscach nie powodujących konieczności wycinki wartościowych drzew, dopuszcza się lokalizację wolnostojących wiat lub niezabudowanych altan o parametrach:

a)  wysokość do 3,0 m do kalenicy,

b)  dachy symetryczne, dwu- lub wielospadowe, o kątach nachylenia połaci 15÷30°.

3. Przy zagospodarowaniu działek obowiązuje:

1) zasada lokalizacji jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej określonej w planie – w przypadku zabudowy bliźniaczej ustalenie dotyczy odrębnie każdego segmentu;

2)  w przypadku przebudowy zabudowy istniejącej zachowanie charakterystycznej, podstawowej formy budynków mieszkalnych i gospodarczych na działce, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

3) dopuszcza się budowę lukarny lub lukarn o łącznej szerokości do 40% szerokości połaci dachu, z zakazem stosowania lukarn typu trapezowego;

4)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, kontenerowych,
z wyjątkiem obiektów typowych dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
w tym rolniczej;

5)  zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, obowiązują ogrodzenia ażurowe od strony drogi;

6)  na terenach parcel dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, tj. fontann, rzeźb ogrodowych, pergoli, basenów dekoracyjnych, itp.;

7)  przystosowanie obiektów usługowych i rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

8)  kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości i bieli, z dopuszczeniem dodatkowego koloru jako uzupełniającego akcentu, np. głównego wejścia do budynku, wykusza, elementu reklamowego oraz naturalnego koloru materiałów budowlanych, np. cegły klinkierowej lub tradycyjnej; ograniczenie kolorów połaci dachowych do: czerwonych, brązowych i szarych;

9) dopuszcza się nośniki reklamowe dotyczące wyłącznie własnej działalności gospodarczej w formie napisów lub szyldów umieszczanych na elewacji frontowej lub bocznej
o wielkości nieprze­kraczającej 1,5 m², pod warunkiem dostosowania do wystroju elewacji.

 

§ 6. Zasady scalania i podziału terenu:

1.  Na obszarze objętym  planem nie określa się granic obszarów wymagających przepro­wadzenia procedury scalania i podziałów nieruchomości.

2.  Dopuszcza się podział nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu,  z dopuszczeniem 5-% tolerancji szerokości frontu i 5-% tolerancji powierzchni działki oraz 1-stopniową tolerancję kąta położenia granic nowo wy­dzielanych działek względem pasa drogowego.

3. Dopuszcza się realizację inwestycji na połączonych działkach.

4. Dopuszcza się wydzielenia działek w przypadkach niezbędnych dla realizacji i eksplo­atacji urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§ 7. Zasady w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu.

1. Obowiązuje zakaz inwestowania i ochrona przed degradacją w pasie o szerokości 25,0 m, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej, od rowu melioracyjnego stanowiącego korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, w tym zakaz zmiany topografii terenu oraz jego zabudowy i utwardzania poza ustalonymi liniami zabudowy na działkach do niego przyległych.

2.  Obowiązuje ochrona prawna ustanowionych pomników przyrody na terenie 01KDLg.

3.  Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący system gminny, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

4.  Zaopatrzenie w ciepło z eliminacją paliw powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.

5.  Obowiązuje ochrona drzew na poboczach dróg; ich wycinka może nastąpić wyłącznie
w przypadkach szczególnie uzasadnionych niezbędnym zagospodarowaniem terenu, tj. przebudową dróg, realizacją sieci inżynieryjnych, zagrożenia bezpieczeństwa oraz ich stanem sanitarnym.

6.  W zagospodarowaniu terenu ustala się maksymalną ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu, z wyjątkiem kolidującego z zabudową i sieciami infrastruktury, realizowanymi zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

7.  W zagospodarowaniu terenu ustala się zakaz stosowania w nasadzeniach obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków drzew i krzewów, w szczególności: amerykańskiej czeremchy późnej, róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej, robinii grochodrzew.

 

§ 8. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej fragmentu układu przestrzennego, w której obowiązuje:
 1. zachowanie historycznego układu przestrzennego (układ urbanistyczny, rozplanowanie
  i formy zabudowy, granice założeń);
 2. utrzymanie skali i charakteru zabudowy uzupełniającej;
 3. współdziałanie z właściwym organem ds. ochrony zabytków dokumentacji projektowej
  i prac remontowo-budowlanych.

2.  Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej krajobrazu związaną z układem zieleni komponowanej, obejmującą obustronne nasadzenia wzdłuż nawsia – aleja lipowo-klonowa,
w drodze 01 KLDg i terenie 66 ZP, w której obowiązuje:

1)  zachowanie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu;

2)  uzupełnianie nasadzeń drzewami o obwodzie pnia minimum 30,0 cm, z zachowaniem składu gatunkowego;

3)  współdziałanie z właściwym organem ds. ochrony zabytków w zakresie dokumentacji projektowych, rewaloryzacyjnych, budowlanych i wycinek zieleni, z wyjąt­kiem prac porządkowych i cięć pielęgnacyjnych.

3.  Ustala się ochronę konserwatorską budynków objętych gminną ewidencją zabytków, dla których obowiązuje:

1)  zachowanie ukształtowania bryły budynku – gabarytów i kształtu dachu, materiału budowlanego, pokry­cia, kompozycji elewacji i zewnętrznego detalu architektonicznego;

2)  stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych przy wymianach zniszczonych elementów oraz ustalenie pierwotnej kolorystyki ścian zewnętrznych;

3)  współdziałanie z właściwym organem ds. ochrony zabytków w przypadku podjęcia prac mających wpływ na zewnętrzną formę obiektu;

4)  zawiadomienie właściwego organu ds. ochrony zabytków o konieczności rozbiórki obiektu (po uzyskaniu orzeczenia o jego złym stanie technicznym), z obowiązkiem sporządzenia jego inwentaryzacji budowlanej, w tym fotograficznej.

4.  W strefie „W.III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ujętych w ewidencji służby konserwatorskiej, obowiązuje:

1)  współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednią służbą ochrony zabytków, w tym powiadomienie o zamiarze podjęcia prac ziemnych;

2)  przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

 

§ 9. Ustalenia komunikacyjne.

1.  Powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem dróg zewnętrznych zapewniać będzie droga klasy lokalnej głównej 01 KDLg – droga powiatowa nr 1702Z.

2.  Ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach własnej działki, w tym lokalizowanych w garażu i pod wiatą, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, na każdą rozpoczętą jednostkę obliczeniową:

 1. 2 miejsca postojowe / działkę dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej,
 2. 1 miejsce postojowe / 25 m² powierzchni użytkowej lokalu handlowego lub usługowego,
 3. 1 miejsce postojowe / 10 miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym,
 4. 3 miejsca postojowe / 100 m2 powierzchni użytkowej biura, gabinetu lekarskiego, kancelarii, itp.,
 5. 1 miejsce postojowe / 10 łóżek w ośrodku sanatoryjno-rehabilitacyjnym,
 6. 1 miejsce postojowe / 50 m2 pow. użytkowej obiektu sakralnego,
 7. 1 miejsce postojowe / 50 m2 pow. użytkowej rzemiosła usługowego,
 8. 1 miejsce postojowe / 3 zatrudnionych w zakładach produkcji rolnej,
 9. biblioteki, świetlice, kluby sportowe – 1 miejsce postojowe / 20 użytkowników jednocześnie,
 10. boisko sportowe – 5 miejsc postojowych  i 2 miejsca postojowe dla autobusów,

w tym min. 1 miejsce postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową na terenach U,MN, 58 U,ZP i 64 U oraz min. 2 miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na terenach 4 U i 81 U,ZP.

 

§ 10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę:

 1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej z ujęć „Lipnik” i „Bielkowo”; docelowe zaopatrzenie z sieci magistralnej Miedwie – Szczecin, z ujęcia w Żelewie
  w gminie Stare Czarnowo;
 2. zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowego zaopatrzenia, istniejącą i projektowaną siecią wodociągową;
 3. dopuszcza się przebudowę istniejących sieci uwzględniającą inne średnice i nowe materiały;
 4. sieć wodociągową prowadzić w liniach rozgraniczających dróg oraz w liniach rozgrani­czających pozostałych ciągów komunikacyjnych;
 5. do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę
  z indywidualnych studni głębinowych zlokalizowanych na własnej posesji;
 6. zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych ze studni awaryjnych poza obszarem objętym planem;
 7. zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:

 1. odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni ścieków w Stargardzie poprzez projektowany system kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej z uwzględnieniem przepompowni ścieków;
 2. sieci kanalizacyjne prowadzić w liniach rozgraniczających dróg oraz w liniach rozgraniczających pozostałych ciągów komunikacyjnych;
 3. do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych lub indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych:

 1. z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej oraz do istniejących rowów melioracyjnych poprzez separatory i piaskowniki;
 2. sieci kanalizacyjne prowadzić w liniach rozgraniczających dróg oraz w liniach rozgrani­czających pozostałych ciągów komunikacyjnych;
 3. do czasu realizacji sieci odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z utwardzo­nych nawierzchni komunikacyjnych, po ich uprzednim podczyszczeniu, w grunt poprzez studnie chłonne;
 4. odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z połaci dachowych w grunt na terenie własnej działki, dopuszcza się gromadzenie wód opadowych z połaci dachu i wykorzy­stanie ich do celów gospodarczych, np. podlewania.

4.  Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w obowiązującym systemie gospodarki odpadami dla gminy Kobylanka, z selektywną zbiórką odpadów w miejscu powstawania.

5.  Zaopatrzenie w gaz:

1)  gazyfikacja z istniejącej i projektowanej sieci gazowej, z zastosowaniem szafkowych węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe w granicach poszczególnych nieruchomości;

2)  sieci gazowe lokalizować w liniach rozgraniczających dróg poza jezdniami oraz w liniach rozgrani­czających pozostałych ciągów komunikacyjnych;

3)  do czasu budowy sieci dopuszczalne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy.

6.  Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośni­kami energii – gaz przewodowy, energia elektryczna, pelety, ekogroszek lub inne niepowo­dujące ponadnorma­tyw­nych emisji zanieczyszczeń, z jednoczesnym zakazem stoso­wania innych paliw stałych; dopuszcza się stosowanie kominków jako podstawowego źródło ciepła.

7.  Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1)  zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejącą i projektowaną sieć elektroenerge­tyczną niskie­go napięcia z istniejących i projektowanych na obszarze objętym planem stacji transformatorowych 15/0,4 kV; dopuszcza się zasilanie ze stacji poza obszarem opracowania;

2)  dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów istniejących;

3)  odcinki istniejących elektroenergetycznej linii napowietrznych SN i 0,4 kV, kolidujących
z planowa­nym zagospodarowaniem terenu – do skablowania, dopuszcza się ich pozosta­wienie na terenach działek nie przeznaczonych pod zabudowę z zakazem wprowadzania nasadzeń roślinności średniej i wysokiej pod liniami;

4)  zasilanie projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV projektowanymi elektro­ener­ge­tycznymi liniami kablowymi SN;

5)  projektowane elektroenergetyczne sieci kablowe 15/0,4 kV lokalizować w liniach rozgraniczają­cych dróg poza jezdnią oraz w liniach rozgraniczających pozostałych ciągów komunikacyjnych;

6)  w miejscach skrzyżowania z projektowaną jezdnią, istniejące i projektowane sieci kablowe zabez­pieczyć poprzez ich umieszczenie w przepustach rurowych.

8.  Dopuszczalne odnawialne źródła energii w formie paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych montowanych na dachach na powierzchni nieprzekraczającej 2/3 powierzchni połaci dachu oraz pomp ciepła.

9.  Obsługa telekomunikacyjna – na obszarze objętym  planem dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci łączności publicznej.

10. W zakresie regulacji stosunków wodnych, ustala się:

1) istniejące rowy melioracyjne do zachowania;

2) dopuszcza się przebudowę i modernizację rowów melioracyjnych oraz prace związane
z ich utrzymaniem i konserwacją przy zapewnieniu dostępności do obiektu;

3) dopuszcza się skanalizowanie rowów melioracyjnych kolidujących z ustaleniami planu.

11. Odcinki istniejących sieci kolidujące z ustaleniami niniejszego planu do przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

12. Parametry projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

1)  sieć wodociągowa Ø 100 ÷ 160 mm;

2)  sieć kanalizacji sanitarnej Ø 150 ÷ 300 mm;

3)  sieć kanalizacji deszczowej Ø 150 ÷ 300 mm;

4)  elektroenergetyczna linia kablowa SN;

5)  elektroenergetyczne linie kablowe 0,4 kV;

6)  telekomunikacyjne linie kablowe.

13. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w media obiektów istniejących.

 

§ 11.  Na obszarze objętym planem nie ma szczególnych ograniczeń i wymogów wynika­jących z położenia w obrębie terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów zagrożonych osuwania się mas ziemnych.

 

Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 12.1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 RM.

 

 

1 RM  –  powierzchnia 7,000 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa zagrodowa;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 5÷15%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 16,0÷22,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m,

g)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

i)

na terenie rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału  terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 3000,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 70,0 m

z wyjątkiem działek położonych przy placu manewrowym,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem  pasa drogowego – 65÷90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 08 KDD, 09 KDW, 010 KDD;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach,

b)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

20%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 2 MN, 3 MN.

 

 

2 MN – powierzchnia 1,231 ha

 

 

3 MN – powierzchnia 1,070 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 10÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy – kierunek kalenicy głównej - wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 14,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,5÷8,5 m,

g)

dachy symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 35÷38°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału  terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 2000,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 30,0 m,
z wyjątkiem ostatniej działki położonej przy placu manewrowym,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasa drogowego – 90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 08 KDD, 010 KDD;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

z zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach,

b)

na terenie 3MN napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 4 U.

 

 

 4 U  –  powierzchnia 4,155 ha

1)

przeznaczenie terenu;

 

usługi:

a)

sanatoryjno-rehabilitacyjne,

b)

sakralne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca lub łączona, tworząca jednorodny zespół zabudowy,

b)

nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

c)

łączna powierzchnia zabudowy – 5,0÷10,0% powierzchni terenu,

d)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji,

– do 9,0 m,

e)

dachy symetryczne, dwu- lub czterospadowe z kalenicą,

– kąt nachylenia połaci dachu 2-spadowego 35÷45°,

– kąt nachylenia połaci dachu 4-spadowego 25÷35°,

– dopuszcza się dachy płaskie w przypadku ich zastosowania na wszystkich budynkach,

f)

dopuszczalna budowa kościoła lub kaplicy jako obiektu wolnostojącego o wyróżniającej się formie:

– wysokość do 12,0 m do najwyższego punktu pokrycia dachu, 

– dach głównej bryły budynku dowolny,

– dopuszczalne zwieńczenie – wieża o wysokości do 20,0 m;

g)

zagospodarowanie terenu w formie zieleni urządzonej,

h)

dopuszcza się obiekty małej architektury, urządzenia rekreacyjne i sportowe oraz oświetlenie terenu,

i)

powierzchnia biologicznie czynna min. 50% powierzchni terenu;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego,

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 08 KDD, 011 KDD;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach,

b)

dopuszcza się przebieg przez teren projektowanej linii kablowej elektroener­getycznej SN oraz lokalizację trafostacji;

6)

stawka procentowa: 

 

30%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 5 ZP.

 

 

5 ZP –  powierzchnia 4,070 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

park leśny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

dopuszcza się urządzenie ścieżek spacerowych,

c)

dopuszcza się obiekty małej architektury oraz oświetlenie terenu;

3)

zasady podziału  terenu:

a)

wydzielenie w granicach terenu elementarnego,

b)

dopuszcza się łączenie działek istniejących;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 08 KDD;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 6 ZL.

 

 

 6 ZL –  powierzchnia 0,113 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń leśna o charakterze krajobrazowym pozostająca w dotych­cza­sowym użytkowaniu, wraz z dolesieniem;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

 

zagospodarowanie zgodnie z planem urządzenia lasu;

3)

zasady podziału  terenu:

 

w dostosowaniu do potrzeb gospodarki leśnej;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi leśnej poza obszarem objętym planem;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 7 ZN i 8 ZN.

 

 

7 ZN  –  powierzchnia1,492 ha

8 ZN  –  powierzchnia 0,672 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń naturalna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy i zmiany sposobu użytkowania,

b)

powierzchnia biologicznie czynna – 100% powierzchni terenu,

c)

zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granic z terenami 1 RM,
12 MN i 17 MN,

d)

na terenie 8 ZN rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg
§ 10 ust. 10;

3)

zasady podziału  terenu:

a)

wydzielenie w granicach terenu elementarnego,

b)

na terenie 7 ZN dopuszcza się pozostawienie istniejącego podziału,

c)

dopuszcza się podział terenu 8 ZN jako przedłużenie propono­wanych podziałów terenów sąsiednich – wg rysunku planu;

4)

zasady ochrony środowiska
i krajobrazu:

 

w granicach terenu zakaz wszelkich działań powodujących zmianę stosunków wodnych, w tym zaorywania i podnoszenia jego poziomu;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 011 KDD;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 9 MN i 10 MN.

 

 

9 MN –  powierzchnia 2,144 ha

 

 

10 MN –  powierzchnia 1,307 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 14,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m,

g)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1500,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek:

– na terenie 9 MN – 30,0 m,

– na terenie 10 MN – 35,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych:

– na terenie  9 MN – 80÷90°,

– na terenie 10 MN – 90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 02 KDL, 011 KDD, 013 KDD, 013a KDD i 012 KPJ;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 11 ZP.

 

 

 11 ZP  –  powierzchnia 0,649 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń parkowa o charakterze krajobrazowym;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

urządzenie ścieżek spacerowych,

c)

dopuszcza się obiekty małej architektury oraz oświetlenie terenu,

d)

zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granicy z terenem 10 MN;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 13a KDD i 020 KPJ;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze,

b)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 12 MN.

 

 

12 MN – powierzchnia 0,850 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

na terenie budynek stanowiący zamknięcie kompozycyjne – zgodnie
z § 3 pkt 10,

f)

szerokość elewacji frontowej – 12,0÷16,0 m,

g)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,5÷8,5 m,

h)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 35÷40°,

i)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

j)

na terenie rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału  terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1100 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek –28,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasa drogowego – 90°;

4)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu:

 

część terenu od granicy z terenem ZN do linii zabudowy (patrz rysunek planu) w zasięgu korytarza ekologicznego – obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 1;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 014a KPJ;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 13 MN i 14 MN.

 

 

13 MN  – powierzchnia 1,701 ha
14 MN  – powierzchnia 1,608 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolno stojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 14,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m,

g)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

i)

na terenie 13 MN rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału  terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1500,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 35,0 m,
z wyjątkiem działki położonych przy placu manewrowym,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych – 90°, z wyjątkiem granicy działki położonej przy placu manewrowym, dla której ustala się 51°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 02 KDL, 013 KDD, 014a KPJ, 015 KPJ i 016 KPJ;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

11. Ustalenia dla terenu o symbolu 15 ZP.

 

 

15 ZP  – powierzchnia 0,190 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń parkowa – skwer zieleni;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

urządzenie ścieżek spacerowych,

c)

zagospodarowanie zielenią komponowaną o funkcji ozdobnej,

d)

dopuszcza się obiekty małej architektury, plac zabaw oraz oświetlenie terenu,

e)

zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granicy z terenem 14 MN;

3)

zasady podziału: 

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 02 KDL i/lub 016 KPJ;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze;

6)

stawka procentowa: 

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 16 MN.

 

 

16 MN – powierzchnia 0,836 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 14,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,5÷8,5 m,

g)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 35÷40°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

i)

na terenie rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału  terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 1200,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 30,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasa drogowego – 90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

a)

dojazd z drogi 016 KPJ,

b)

dopuszcza się dojazd z dróg: 02 KDL i 014a KPJ;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 17 MN, 18 MN i 19 MN.

 

 

17 MN – powierzchnia 0,374 ha

 

 

18 MN – powierzchnia 0,880 ha

 

 

19 MN – powierzchnia 0,881 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy:

– dla terenu 17 MN – 15÷25%,

– dla terenów 18 MN i  19 MN – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 10,0÷14,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 7,0÷8,0 m,

g)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 35÷38°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

3)

zasady podziału terenu :

 

utrzymanie istniejącego podziału;

4)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu:

 

część terenu 17 MN od granicy z terenem ZN do linii zabudowy (patrz rysunek planu) w zasięgu korytarza ekologicznego – obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 1;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 03 KDL, 014 KDW i 017 KPJ;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 20 MN.

 

 

20 MN  – powierzchnia 0,627ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolno stojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 10÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 14,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,5÷8,5 m,

g)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 35÷40°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1500 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 30,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – 90º;

4)

ustalenia komunikacyjne:

a)

dojazd z drogi 02 KDL,

b)

dopuszcza się dojazd z drogi 03 KDL;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 

 

 

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 21 MN, 22 MN i 23 MN.

 

 

21 MN – powierzchnia 1,989 ha

 

 

22 MN – powierzchnia 1,698 ha

 

 

23 MN – powierzchnia 1,557 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 14,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m,

g)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

i)

na terenie rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

– na terenie 21 MN i 23 MN – 1500 m²,

– na terenie 22 MN– 1300 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 30,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasów drogowych – 89÷90°, z wyjątkiem granic na terenie 23 MN względem dróg 02 KDL – 85°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 02 KDL, 013a KDD, 018 KPJ, 019 KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach,

b)

na terenie 21 MN dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków,

c)

na terenach 21 MN i 22 MN napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 24 MN, 25 MN.

 

 

24 MN  – powierzchnia 1,718 ha

25 MN  – powierzchnia 1,487 ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)

na działkach położonych przy drodze 01 KDLg dopuszcza się lokalizację usług handlu i innych nieuciążliwych w parterach budynków;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca i projektowana,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy,
tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,  dla działek z zabudową istniejącą dopuszcza się pozostawienie istniejącej powierzchni zabudowy oraz wskaźnik do 30%,

d)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

f)

szerokość elewacji frontowej – 8,0÷15,0 m,

g)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 7,5÷9,0 m,

h)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

i)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek na terenie
25 MN – 900 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek na terenie
25 MN – 35,0 m, z wyłączeniem działek wydzielanych wewnątrz terenu 25 MN,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek na terenie 25 MN
w stosunku do pasów drogowych – 90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

a)

dojazd z dróg: 01 KDLg, 13a KDD, 020 KPJ i 021 KPJ,

b)

dopuszcza się uzupełniająco dojazd do działek nr 44/1 i 44/2 poprzez ciąg pieszy 047 KP;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 26 MN.

 

 

26 MN  – powierzchnia 0,871ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)

na działkach położonych przy drodze 01 KDLg dopuszcza się lokalizację usług handlu i innych nieuciążliwych w parterach budynków,

c)

do czasu realizacji docelowej zabudowy dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków produkcji rolnej z towarzyszącą zabudową zagrodową,

d)

dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków produkcji rolnej na hurtownie;

2)

kształtowanie zabudowy:
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca i projektowana,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy
tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%, dla działek z zabudową istniejącą dopuszcza się pozostawienie istniejącej powierzchni zabudowy oraz wskaźnik do 30%,

d)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

f)

szerokość elewacji frontowej – 10,0÷14,0 m,

g)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m,

h)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

i)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1000 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 28,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych:

– 01 KDLg – 87°,

– 13a KDD i 022 KP –  90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd do terenu z dróg: 01 KDLg i 013a KDD;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu  27a RP,RM.

 

 

27a RP,RM  – powierzchnia 1,634 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

teren produkcji rolnej z towarzyszącą zabudową zagrodową;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy z zachowaniem podstawowych parametrów budynków, tj. wysokość oraz rodzaj i geometria dachu,

b)

powierzchnia zabudowy –10÷15%,

c)

nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e)

przy granicy z drogą 02 KDL, drogą 013a KDD, w odległości ok. 20,0 m od zachodniej i 30,0 m od wschodniej ściany istniejącego budynku produkcji rolnej obowiązuje urządzenie zieleni izolacyjnej – wg rysunku planu,

f)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd do terenu z dróg: 01 KDLg i 013a KDD;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

10%

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu  27b RP.

 

 

27b RP  – powierzchnia 0,899 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

teren produkcji rolnej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

obiekty inwentarskie - kurnik w budowie, 

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

wysokość zabudowy – 1 kondygnacja, do 6,5 m,

e)

dach symetryczny dwuspadowy o kącie  nachylenia połaci min. 10°,

f)

przy granicy z terenem 23 MN, z drogą 02 KDL, drogą 013a KDD oraz drogą 019 KDW obowiązuje urządzenie zieleni izolacyjnej – wg rysunku planu,

g)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 35% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd do terenu z drogi 013a KDD;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach,

b)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

10%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 27c ZL.

 

 

 27c ZL –  powierzchnia 0,245 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń leśna o funkcji krajobrazowej do zachowania;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

 

zagospodarowanie zgodnie z planem urządzenia lasu;

3)

zasady podziału  terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 01 KDLg;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 28 MN.

 

 

28 MN  – powierzchnia 0,120 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy i rozbudowy, z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy, tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

powierzchnia zabudowy – 10÷20%,

d)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

a)

dojazd z drogi 01 KDLg,

b)

dopuszcza się dojazd z drogi 02 KDL;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach – obowiązują ustalenia wg § 10;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 29 ZP.

 

 

29 ZP  –  powierzchnia 0,170 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń parkowa – skwer zieleni;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

urządzenie ścieżek spacerowych,

c)

zagospodarowanie zielenią komponowaną o funkcji ozdobnej,

d)

dopuszcza się obiekty małej architektury oraz oświetlenie terenu,

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 01 KDLg;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 30 MN, 31 MN.

 

 

30 MN  –  powierzchnia 1,361 ha

 

 

31 MN  –  powierzchnia 1,538 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 10÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej –14,0÷20,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,0÷7,5 m,

g)

dachy symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 30÷35°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

– na terenie 30 MN – 1900,0 m²,

– na terenie 31 MN –1200,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek:

– na terenie 30 MN – 35,0 m,

– na terenie 31 MN –28,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasa drogowego – 88÷90°;

4)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu:

 

części terenów od granicy z terenami ZN do linii zabudowy (patrz rysunek planu) w zasięgu korytarza ekologicznego – obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 1;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 03 KDL,

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 32 ZN, 33 ZN, 34 ZN, 35 ZN.

 

 

32 ZN  –  powierzchnia 0,986 ha

 

 

33 ZN –  powierzchnia 0,735 ha

 

 

34 ZN –  powierzchnia 0,589 ha

 

 

35 ZN –  powierzchnia 0,293 ha

1)

przeznaczenie terenu :

 

zieleń naturalna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy i zmiany sposobu użytkowania,

b)

powierzchnia biologicznie czynna – 100% powierzchni terenu;

c)

zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granic z terenami 30 MN,
31 MN, 37 MN i 38 MN;

3)

zasady podziału  terenu:

a)

wydzielenie w granicach terenu elementarnego,

b)

dopuszcza się pozostawienie istniejącego podziału,

c)

dopuszcza się podział terenu jako przedłużenie proponowanych podziałów terenów sąsiednich – wg rysunku planu;

4)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu:

 

w granicach terenu zakaz wszelkich działań powodujących zmianę stosunków wodnych, w tym zaorywania i podnoszenia jego  poziomu;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 03 KDL i 05 KDL;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 36 ZP.

 

 

36 ZP  –  powierzchnia 0,078 h

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń parkowa – skwer zieleni;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

urządzenie ścieżek spacerowych,

c)

zagospodarowanie zielenią komponowaną o funkcji ozdobnej,

d)

dopuszcza się obiekty małej architektury oraz oświetlenie terenu,

e)

zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granicy z terenem 37 MN;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd  z drogi 023 KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze,

b)

dopuszcza się lokalizację trafostacji;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach 37 MN, 38 MN:

 

 

37 MN  –  powierzchnia 3,471 ha

 

 

38 MN  –  powierzchnia 1,686 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 10÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

na terenie 38 MN budynki stanowiące zamknięcie kompozycyjne – wg § 3 pkt 10,

f)

szerokość elewacji frontowej – 12,0÷18,0 m,

g)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,5÷8,5 m,

h)

dachy symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 35÷38°,

i)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

j)

na terenach rowy melioracyjne wzdłuż których należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

– na terenie 37 MN –1350 m²,

– na terenie 38 MN – 1250 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 30,0 m,

z wyjątkiem działek położonych przy placu manewrowym drogi 024 KPJ, działki położonej przy drodze 03 KDL przy granicy z terenem 36 ZP oraz dwóch najbliższych działek położonych po zachodniej stronie terenu 049 KP,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych:

– 03 KDL – 77°

– 023 KDW – 75÷89°,

– 024 KPJ – 90°; z wyjątkiem granicy działki położonej przy placu manewrowym – 70°;

4)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu:

 

części terenów w zasięgu korytarza ekologicznego (od granicy
z terenem ZN do linii zabudowy – patrz rysunek planu) – obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 1;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 03 KDL, 023 KDW, 024 KPJ;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 39 MN, 40 MN.

 

 

39 MN –  powierzchnia 3,230 ha

 

 

40 MN –  powierzchnia 2,474 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 12,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m,

g)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

i)

na terenie 40 MN rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1200,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek:

– na terenie 39 MN – 25,0 m,

– na terenie 40 MN – 28,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych:

– 02 i 03 KDL – 83°,

– 023 KDW –75°,

– 025 KDW i 026 KDW – 90°, z wyjątkiem granicy działki położonej pomiędzy drogą 023 KDW, a 025 KDW – 86°;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

część terenu 40 MN  (patrz rysunek planu) położona w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 4;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 02 KDL, 03 KDL, 04 KDL, 023 KDW, 025 KDW i 026 KDW;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 41 ZP.

 

 

41 ZP  –  powierzchnia 0,422 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń parkowa – skwer zieleni;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

urządzenie ścieżek spacerowych,

c)

zagospodarowanie zielenią komponowaną o funkcji ozdobnej,

d)

dopuszcza się obiekty małej architektury oraz oświetlenie terenu,

e)

zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granicy z terenem 42 MN,

f)

na terenie rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 023 KDW, dopuszczalny dojazd z dróg 026 KDW i 27 KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 42 MN, 43 MN, 44 MN.

 

 

42 MN  –  powierzchnia 2,324 ha

 

 

43 MN  –  powierzchnia 2,007 ha

 

 

44 MN  –  powierzchnia 1,349 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

na terenie 42 MN budynek stanowiący zamknięcie kompozycyjne – zgodnie z § 3 pkt 10,

f)

szerokość elewacji frontowej – 12,0÷18,0 m,

g)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷8,9 m ,

h)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

i)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

j)

na terenie 42 MN rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:
– na terenie 42 MN – 1500,0 m²,

– na terenie 43 MN – 1350,0 m²,

– na terenie 44 MN – 1200,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek:

– na terenie 42 MN –31,0 m,

– na terenie 43 MN – 35,0 m,

– na terenie 44 MN – 40,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych – 90°;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

części terenów 42 MN i 43 MN  (patrz rysunek planu)  położone
w strefie „W.III” ograni­czo­nej ochrony archeologiczno-konserwa-torskiej stanowisk archeologicznych – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 4;

5)

ustalenia komunikacyjne:

a)

dojazd z dróg: 026 KDW, 027 KDW, 028 KDW, 029 KDW,

b)

dopuszcza się dojazd z dróg: 04 KDL i 023 KDW;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 44a U,MN.

 

 

44a U,MN  – powierzchnia 0,111 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

usługi nieuciążliwe z towarzyszącą funkcją mieszkaniową jednoro­dzinną;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 20÷25%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 14,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m ,

g)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie terenu w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 04 KDL i 029  KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 45 ZP.

 

 

45 ZP  –  powierzchnia 0,229  ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń parkowa – skwer zieleni;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

urządzenie ścieżek spacerowych,

c)

zagospodarowanie zielenią komponowaną o funkcji ozdobnej,

d)

dopuszcza się obiekty małej architektury oraz oświetlenie terenu,

e)

zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granicy z terenem 44 MN i 44a U,MN;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 04 KDL i 028 KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze,

b)

na terenie dopuszcza się lokalizację trafostacji;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 46 MN, 47 MN, 48 MN.

 

 

46 MN – powierzchnia 1,658 ha

 

 

47 MN – powierzchnia 1,644 ha

 

 

48 MN – powierzchnia 1,824 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy –10÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

na terenie 48 MN budynek stanowiący zamknięcie kompozycyjne – zgodnie z § 3 pkt 10,

f)

szerokość elewacji frontowej – 12,0÷18,0 m,

g)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m ,

h)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci – 35÷45°,

i)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

j)

na terenie 48 MN rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

– na terenie 46 MN i 47 MN – 1300,0 m²,

– na terenie 48 MN – 1250,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek:

– na terenie 46 MN i 48 MN – 3,0 m, 

– na terenie 47 MN – 40,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych – 90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

a)

dojazd z dróg: 029 KDW, 030 KDW, 031 KDW, 032 KDW,

b)

dopuszcza się dojazd z dróg: 04 KDL, 023 KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 49 MN:

 

 

49 MN – powierzchnia 3,113 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca i projektowana,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy w zakresie do 20% istniejącej powierzchni zabudowy,
z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy, tj. wysokości budynku oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

powierzchnia zabudowy –10÷20%,  dla działek z zabudową istniejącą dopuszcza się pozostawienie istniejącej powierzchni zabudowy,

d)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

f)

na terenie budynki stanowiące zamknięcie kompozycyjne – zgodnie
z § 3 pkt 10,

g)

szerokość elewacji frontowej –12,0÷18,0 m,

h)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m ,

i)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

j)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek –1200,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek –25,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych – 90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 04 KDL, 05 KDL, 023 KDW i 032 KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%

         
 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 50a MN.

 

 

50a MN – powierzchnia 1,530 ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)

na działkach położonych przy drodze 01 KDLg dopuszcza się lokalizację usług handlu i innych nieuciążliwych w parterach budynków;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca i projektowana,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy,
tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%, dla działek z zabudową istniejącą dopuszcza się pozostawienie istniejącej powierzchni zabudowy oraz wskaźnik do 30%,

d)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

f)

na terenie budynek stanowiący zamknięcie kompozycyjne – zgodnie
z § 3 pkt 10,

g)

szerokość elewacji frontowej – 10,0÷16,0 m,

h)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 7,5÷9,0 m ,

i)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 35÷45°,

j)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1400,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 30,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasa drogowego – 90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 01 KDLg, 02 KDL, 04 KDL;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach,

b)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

25%

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 50b MN.

 

 

50b MN – powierzchnia 0,267 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy w zakresie do 20% istniejącej powierzchni zabudowy,
z zachowaniem istniejących parametrów zabudowy tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

obowiązująca linia zabudowy wg rysunku planu,

d)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 01 KDLg;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze;

6)

stawka procentowa:

 

25%

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 51 RP,RM:

 

 

51 RP,RM – powierzchnia 1,942 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

teren produkcji rolnej z towarzyszącą zabudową zagrodową;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy z zachowaniem podstawowych parametrów budynku, tj. wysokość oraz rodzaj i geometria dachu,

b)

dopuszcza się nową zabudowę gospodarczą oraz budynek mieszkalny,

c)

powierzchnia zabudowy – 7÷10%,

d)

nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego – 14,0÷18,0 m,

f)

wysokość budynku mieszkalnego:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m,

g)

dach budynku mieszkalnego symetryczny, dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci 40÷45°

i)

przy granicy z terenem 29 ZP, 50a MN, 50b MN i 52 MN oraz z drogą 05 KDL obowiązuje urządzenie zieleni izolacyjnej – wg rysunku planu,

j)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

wydzielenie w granicach terenu elementarnego,

b)

dopuszcza się zachowanie istniejącego podziału;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

część terenu (patrz rysunek planu)  położona w strefie „W.III” ograni­czo­nej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeolo­gicznych – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 4;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd do terenu z dróg: 01 KDLg i 04 KDL;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach,

b)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

7)

stawka procentowa:

 

10%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 52 MN.

 

 

52 MN  – powierzchnia 1,087 ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)

na działkach położonych przy drodze 01 KDLg dopuszcza się lokali­zację usług handlu i innych nieuciążliwych w parterach budynków;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca i projektowana,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy, z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

powierzchnia zabudowy – 15÷25%,

d)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

f)

szerokość elewacji frontowej –8,0÷16,0 m,

g)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m,

h)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

i)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1000 m²;

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 22,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego –81÷90°;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a)

część terenu (patrz rysunek planu) położona w strefie ochrony konserwatorskiej fragmentu układu przestrzennego – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1,

b)

na terenie budynek (patrz rysunek planu) objęty gminną ewidencją zabytków – dopuszczalna rozbiórka – obowiązują ustalenia wg § 8

ust. 3,

c)

część terenu (patrz rysunek planu) położona w strefie „W.III” ograni­czo­nej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeolo­gicznych – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 4;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 01 KDLg, 04 KDL, 033 KPJ;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach,

b)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach 53 MN i 54 MN.

 

 

53 MN  – powierzchnia 4,625 ha

54 MN  – powierzchnia 1,320 ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)

na terenie 53 MN na działkach położonych przy drodze 01 KDLg dopuszcza się lokalizację usług handlu i innych nieuciążliwych
w parterach budynków;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca i projektowana, zabudowa bliźniacza projek­to­wana, w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się łączenie garażami,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy, z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy,
tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

powierzchnia zabudowy – 15÷25%, dla działek z zabudową istniejącą dopuszcza się pozostawienie istniejącej powierzchni zabudowy oraz wskaźnik do 30%,

d)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

f)

na terenie 54 MN budynki stanowiące zamknięcie kompozycyjne – zgodnie z § 3 pkt 10,

g)

szerokość elewacji frontowej – 11,0÷18,0 m,

h)

na działkach o szerokościach frontów mniejszych niż 23,0 m szerokość 9,0÷14,0 m, z preferowaną zabudową bliźniaczą,

i)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 7,0÷8,5 m ,

j)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 35÷45°,

k)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

– na terenie 53 MN – 800 m²,

– na terenie 54 MN – 1000 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek:

– na terenie 53 MN – 20,0  m,

–  na terenie 54 MN – 27,0 m, z wyjątkiem działek położonych przy placu manewrowym,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasów drogowych – 88÷90°;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a)

część terenu 53 MN (patrz rysunek planu) położona w strefie ochrony konserwatorskiej fragmentu układu przestrzennego – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1,

b)

na terenie 53 MN budynki (patrz rysunek planu) objęte gminną ewidencją zabytków – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 3,

c)

część terenu 53 MN (patrz rysunek planu) położona w strefie „W.III” ograni­czo­nej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 4;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 01 KDLg, 04 KDL, 033 KPJ, 034 KDW, 036 KDW;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

b)

na terenie 53 MN napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 55 MN, 56 MN.

 

 

55 MN  – powierzchnia 1,427 ha

56 MN  – powierzchnia 1,716 ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)

na terenie 56 MN działkach położonych przy drodze 01 KDLg dopuszcza się lokalizację usług handlu i innych nieuciążliwych w parterach budynków;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

na terenie 55 MN projektowana zabudowa wolnostojąca i bliźniacza,

w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się łączenie garażami,

b)

na terenie 56 MN zabudowa wolnostojąca istniejąca i projektowana,

c)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy, z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy
tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

d)

powierzchnia zabudowy – 15 ÷20%, dla działek z zabudową istniejącą dopuszcza się pozostawienie istniejącej powierzchni zabudowy oraz wskaźnik do 30%,

e)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

f)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

g)

na terenach budynki stanowiące zamknięcie kompozycyjne – zgodnie z § 3 pkt 10,

h)

szerokość elewacji frontowej – 10,0÷14,0 m, dla zabudowy bliźniaczej szerokość 8,0÷12,0 m,

i)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m ,

j)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

k)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

– na terenie 55 MN – 1000 m²,

– na terenie 56 MN – 900 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek:

– na terenie 55 MN – 21,0 m,

– na terenie 56 MN – 26,0 m, z wyjątkiem działek położonych przy placach manewrowych,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasów drogowych – 89÷90°;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a)

cześć terenu 56 MN (patrz rysunek planu) położona w strefie ochrony konserwatorskiej fragmentu układu przestrzennego – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1,

b)

na terenie 56 MN budynek (patrz rysunek planu) objęty gminną ewidencją zabytków – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 3;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 01 KDLg, 04 KDL, 034 KDW, 035 KPJ, 037 KPJ;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 57 ZP.

 

 

 57 ZP  –  powierzchnia 0,535 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń parkowa – skwer zieleni;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

urządzenie ścieżek spacerowych,

c)

zagospodarowanie zielenią komponowaną o funkcji ozdobnej,

d)

dopuszcza się obiekty małej architektury oraz oświetlenie terenu,

e)

zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granicy z terenem 60 MN,

f)

kierunek przebiegu przejścia pieszego wg rysunku planu;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 04 KDL i 035 KPJ;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze,

b)

na terenie dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków,

c)

na terenie dopuszcza się lokalizację trafostacji;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 58 U,ZP.

 

 

58 U,ZP  –  powierzchnia 0,647 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

usługi publiczne w zieleni – teren ogólnodostępny:

kompleksowy zespół usług dla ludności tj. oświata, administracja, kultura, sport, zdrowie, w formie wydzielonych punktów w budynku, np. punkt pocztowy, punkt apteczny, punkt lekarski, punkt przedszkolny, biblioteka, komisariat policji, itp.;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 7,5÷9,0 m ,

f)

dach symetryczny, wielospadowy, o kącie nachylenia połaci 30÷35°, dopuszcza się dach płaski,

g)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

h)

zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granicy z terenami 59 MN i 60 MN,

i)

zagospodarowanie terenu w formie zieleni urządzonej,

j)

dopuszcza się obiekty małej architektury, urządzenia rekreacyjne
i sportowe, place zabaw oraz oświetlenie terenu,

k)

kierunek przebiegu przejścia pieszego wg rysunku planu;

3)

zasady podziału terenu:

a)

wydzielenie w granicach terenu elementarnego,

b)

dopuszcza się zachowanie istniejącego podziału w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 035 KPJ;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługę telekom­unikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

10%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 59 MN.

 

 

59 MN  – powierzchnia 0,352 ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)

dopuszcza się lokalizację usług handlu i innych nieuciążliwych w parterach budynków;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca i projektowana,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy, z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy,
tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

powierzchnia zabudowy – 10 ÷20%,

d)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

f)

na terenie budynek stanowiący zamknięcie kompozycyjne – zgodnie
z § 3 pkt 10,

g)

szerokość elewacji frontowej – 10,0÷16,0 m,

h)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,5÷8,5 m ,

i)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

j)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

 

zachowanie istniejącego podziału;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej fragmentu układu przestrzennego – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1;

5)

ustalenia komunikacyjne:

a)

dojazd z drogi 01 KDLg,

b)

dopuszcza się dojazd z drogi 035 KPJ;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projek­towane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 60 MN.

 

 

60 MN  – powierzchnia 1,309 ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)

na działkach położonych przy drodze 01 KDLg dopuszcza się lokalizację usług handlu i innych nieuciążliwych w parterach budynków;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca i projektowana,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością  przebudowy
i rozbudowy, z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy,
tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%, dla działek z zabudową istniejącą dopuszcza się pozostawienie istniejącej powierzchni zabudowy;

d)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

f)

na terenie budynek stanowiący zamknięcie kompozycyjne – zgodnie
z § 3 pkt 10,

g)

szerokość elewacji frontowej – 10,0÷21,0 m,

h)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,5÷8,5 m ,

i)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 35÷45°,

j)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1850 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 28,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasów drogowych – 88÷90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

a)

dojazd z dróg: 01 KDLg, 05 KDL,

b)

dopuszcza się dojazd z drogi 04 KDL;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 61 MN.

 

 

61 MN  – powierzchnia 0,038 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy w zakresie do 20% istniejącej powierzchni zabudowy,
z zachowaniem istnie­jących parametrów zabudowy tj. wysokości budynków oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

obowiązująca linia zabudowy wg rysunku planu,

d)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

 

utrzymanie  istniejącego wydzielenia terenu, z zakazem podziału;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej fragmentu układu przestrzennego – obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 01 KDLg;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze;

7)

stawka procentowa:

 

25%

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 62 ZP.

 

 

62 ZP  –  powierzchnia 0,082  ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń parkowa – skwer zieleni ze zbiornikiem wodnym;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

wokół zbiornika dopuszczalne zagospodarowanie zielenią kompono­waną o funkcji ozdobnej,

c)

zakaz grodzenia terenu od strony drogi 01 KDLg;

3)

zasady podziału  terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 01 KDLg;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 63 IT:

 

 

63 IT  – powierzchnia 0,01 ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

teren infrastruktury technicznej – istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV,

b)

dopuszcza się inne urządzenia infrastruktury technicznej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

utrzymanie istniejącego obiektu, z możliwością przebudowy,

b)

zagospodarowanie terenu w formie zieleni komponowanej,

c)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni terenu;

3)

zasady podziału terenu:

 

utrzymanie  istniejącego wydzielenia terenu, z zakazem podziału;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 01 KDLg;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 64 U.

 

 

64 U  –  powierzchnia 0,056 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

usługi:

a)

świetlica wiejska,

b)

ochotnicza straż pożarna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca,

b)

utrzymanie zabudowy istniejącej, z możliwością przebudowy
i rozbudowy w zakresie do 20% istniejącej powierzchni zabudowy,
z zachowa­niem istnie­jących parametrów zabudowy, tj. wysokości budynku oraz rodzaju i kąta nachylenia połaci dachu,

c)

nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu,

d)

zagospodarowanie terenu w formie zieleni komponowanej,

e)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni terenu;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 01 KDLg;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 65 ZP.

 

 

65 ZP  –  powierzchnia 0,116 ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

zieleń parkowa – skwer zieleni;

b)

istniejący plac zabaw;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

dopuszczalne urządzenie ścieżek spacerowych,

c)

zagospodarowanie zielenią komponowaną o funkcji ozdobnej,

zagospodarowanie zieleni łącznie z zielenią wysoką na terenie
01 KDLg,

d)

dopuszcza się obiekty małej architektury, urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz oświetlenie terenu,

e)

zakaz grodzenia terenu,

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 01 KDLg;

5)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu:

a)

obowiązuje ochrona istniejącej zieleni wysokiej,

b)

uzupełnienie nasadzeń zieleni wysokiej z zachowaniem składu gatunkowego;

6)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

teren położony w strefie konserwatorskiej ochrony krajobrazu – aleja lipowo-klonowa wzdłuż nawsia – obowiązują ustalenia wg § 8 ust.2;

7)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległej drodze;

8)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 66 MN.

 

 

66 MN –  powierzchnia 1,934 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 10÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 16,0÷22,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,0÷7,5 m ,

g)

dachy symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 30÷35°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1900,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 38,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasa drogowego – 85÷90°;

4)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu:

 

część terenu w zasięgu korytarza ekologicznego (od granicy z terenem ZN do linii zabudowy – patrz rysunek planu ) – obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 1;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 03 KDL;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 67 ZN, 68 ZN, 69 ZN, 70 ZN.

 

 

67 ZN  –  powierzchnia 0,930 ha

 

 

68 ZN –  powierzchnia 1,139 ha

 

 

69 ZN –  powierzchnia 0,721 ha

 

 

70 ZN –  powierzchnia 0,411 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń naturalna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy i zmiany sposobu użytkowania,

b)

powierzchnia biologicznie czynna – 100% powierzchni terenu;

c)

zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granic z terenami 66 MN i 71 MN,

d)

na terenie rowy melioracyjne wzdłuż których należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału  terenu:

a)

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

b)

na terenach  67 ZN i 69 ZN dopuszcza się pozostawienie istniejącego podziału,

c)

dopuszcza się podział terenów 67 ZN i 69 ZN jako przedłużenie proponowanych podziałów terenów sąsiednich – wg rysunku planu;

4)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu:

 

w granicach terenu zakaz wszelkich działań powodujących zmianę stosunków wodnych, w tym zaorywania i podnoszenia jego poziomu;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 03 KDL, 05 KDL i 07 KDL;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu71 MN.

 

 

71 MN –  powierzchnia 2,928 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

na terenie budynki stanowiące zamknięcie kompozycyjne – zgodnie
z § 3 pkt 10,

f)

szerokość elewacji frontowej – 16,0÷22,0 m,

g)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,0÷7,5 m,

h)

dachy symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 30÷35°,

i)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

j)

na terenie rowy melioracyjne wzdłuż których należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 2000,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 29,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasa drogowego – 88÷89°;

4)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu:

 

część terenu w zasięgu korytarza ekologicznego (od granicy z terenem ZN do linii zabudowy – patrz rysunek planu ) – obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 1;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 05 KDL, 038 KDW;

 

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach,

7)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 72 MN, 73 MN, 74 MN i 75 MN.

 

 

72 MN –  powierzchnia 2,142 ha

 

 

73 MN –  powierzchnia 1,651 ha

 

 

74 MN –  powierzchnia 1,308 ha

 

 

75 MN –  powierzchnia 1,633 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 14,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 7,0÷7,5 m ,

g)

dachy symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 30÷35°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

i)

na terenach 72 MN i 73 MN rowy melioracyjne wzdłuż których należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

– na terenie 72 MN i 73 MN – 1400,0 m²,

– na terenie 74 MN – 1350,0 m²,

– na terenie 75 MN – 1500,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek

– na terenach: 72 MN,  73 MN, 74 MN – 29,0 m,

 • na terenie 75 MN – 35,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych – 85÷90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 05 KDL, 038 KDW, 039 KDW, 040 KDD, 041 KDW, 042 KDW, 043 KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach ;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 76 U,MN.

 

 

76 U,MN  – powierzchnia 0,592 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

usługi nieuciążliwe z towarzyszącą funkcją mieszkaniową jednoro­dzinną;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

na terenie budynek stanowiący zamknięcie kompozycyjne – zgodnie
z § 3 pkt 10,

f)

szerokość elewacji frontowej – 14,0÷18,0 m,

g)

wysokość zabudowy

– 2 kondygnacje nadziemne,

– 8,0÷9,0 m ,

h)

dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 40÷45°,

i)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki;

j)

na terenie rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 9;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek –1900,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu działek – 30,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasa drogowego – 90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 05 KDL, 039 KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach 77 MN i 78 MN.

 

 

77 MN –  powierzchnia 0,493 ha

 

 

78 MN –  powierzchnia 2,254 ha

1)

przeznaczenie terenu :

a)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)

na terenie 78 MN na działkach położonych przy drodze 01 KDLg dopuszcza się lokalizację usług handlu i innych nieuciążliwych
w parterach budynków;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca istniejąca i projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%, dla działek z zabudową istniejącą dopuszcza się pozostawienie istniejącej powierzchni zabudowy;

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 12,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,5÷8,5 m ,

g)

dachy symetryczne, dwuspadowe lub czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 30÷38°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

i)

na terenach rów melioracyjny – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

– na terenie 77 MN – 1500,0 m²

– na terenie 78 MN – 1200,0 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek:

– na terenie 77 MN – 30,0 m

 •  na terenie 78 MN – 25,0 m,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych – 90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 05 KDL, 06 KDL, 39 KDW, 044 KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o
istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 79 MN i 80 MN.

 

 

79 MN –  powierzchnia 1,363 ha

 

 

80 MN –  powierzchnia 1,948ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zabudowa wolnostojąca projektowana,

b)

powierzchnia zabudowy – 15÷20%,

c)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d)

zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy głównej – wg rysunku planu,

e)

szerokość elewacji frontowej – 14,0÷18,0 m,

f)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 7,5÷8,5 m ,

g)

dachy symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 35÷38°,

h)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni działki,

i)

na terenach rów melioracyjny, wzdłuż którego należy zapewnić dostęp na czas  prac melioracyjnych – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 10;

3)

zasady podziału terenu:

a)

zasada podziału wg rysunku planu,

b)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

– na terenie 79 MN – 1500,0 m²,

– na terenie 80 MN –1250 m²,

c)

minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 30,0 m,
z wyjątkiem działek położonych przy placach manewrowych,

d)

kąt położenia granic nowo wydzielanych działek względem pasów drogowych – 84 90°;

4)

ustalenia komunikacyjne:

a)

dojazd z dróg: 06 KDL, 039 KDW, 044 KDW, 045 KPJ,

b)

dopuszcza się dojazd z drogi 040 KDW;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługa telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach;

6)

stawka procentowa:

 

25%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 81 U,ZP.

 

 

81 U,ZP  –  powierzchnia 3,600 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

usługi publiczne w zieleni – ogólnodostępne urządzenia sportowe
i rekreacyjne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

lokalizacja zespołu boisk, w tym wielofunkcyjnych oraz urządzeń rekreacyjnych,

b)

dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowych, obiektów małej architektury oraz elementów służących prawidłowemu funkcjo­nowaniu obiektów sportowych – trybuny, zadaszenia, oświetlenie,

c)

dopuszcza się lokalizację budynku klubowego z zapleczem socjalno-sanitarnym,

d)

powierzchnia zabudowy – 5÷15 % powierzchni obszaru ograniczo­nego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

e)

nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

f)

na terenie budynek stanowiący zamknięcie kompozycyjne – zgodnie
z § 3 pkt 10,

g)

wysokość zabudowy:

– do 2 kondygnacji nadziemnych,

– 6,0÷9,0 m ,

h)

dach symetryczny, dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci 35÷38°, dopuszcza się dach płaski,

i)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni działki,

j)

zagospodarowanie terenu w formie zieleni urządzonej,

k)

kierunek przebiegu przejścia pieszego wg rysunku planu;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia komunikacyjne :

 

dojazd z dróg: 06 KDL, 040 KDD;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsługę telekomu­nikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu
o projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach,

b)

na terenie dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków;

6)

stawka procentowa:

 

10%.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 82 ZP.

 

 

82 ZP  –  powierzchnia 2,265 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

zieleń parkowa – park leśny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy,

b)

dopuszcza się urządzenie ścieżek spacerowych,

c)

kierunek przebiegu przejścia pieszego wg rysunku planu;

3)

zasady podziału terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg 06 KDL i 07 KDL;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 83a W, 83b W, 83c W, 83d W, 83e W.

 

83a W  –  powierzchnia 0,270 ha

83b W  –  powierzchnia 0,255 ha

83cW   –  powierzchnia 0,278 ha

83d W  –  powierzchnia 0,320 ha

83e W  –  powierzchnia 0,221 ha

83f W  –  powierzchnia 0,1134 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

rowy melioracyjne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy i zmiany sposobu użytkowania,

b)

dopuszcza się prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów,

c)

zakaz kanalizacji rowów;

3)

zasady podziału  terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu: 

 

tereny stanowiące lokalny korytarz ekologiczny chroniony ustaleniami  wg § 7 ust. 1;

5)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 03 KDL, 05 KDL, 07 KDL, 011 KDD;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 

 

 1. Ustalenia dla terenach o symbolach: 84a W, 84b W, 84c W, 84c W.

 

 

84a W  –  powierzchnia 0,007 ha

 

 

84b W  –  powierzchnia 0,049 ha

 

 

84c W  –  powierzchnia 0,064 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

rowy melioracyjne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy i zmiany sposobu użytkowania,

b)

na terenach 84b W i 84c W dopuszcza się realizację przepustów
w celu umożliwienia dojazdu do terenu 4U i przejścia na teren 5 ZP,

c)

dopuszcza się prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów;

d)

dopuszcza się skanalizowanie rowów;

3)

zasady podziału  terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 011 KDD, 012 KPJ oraz ciągu pieszego 047 KP;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenach o symbolach: 85a W, 85b W.

 

 

85a W  –  powierzchnia 0,041 ha

 

 

85b W  –  powierzchnia 0,083 ha

1)

przeznaczenie terenu: 

 

rowy melioracyjne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy i zmiany sposobu użytkowania,

b)

na terenach  dopuszcza się realizację przepustów w celu umożli­wienia dojazdu do posesji na terenach  37 MN i 39 MN oraz przejścia na teren 36 ZP,

c)

dopuszcza się prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów,

d)

dopuszcza się skanalizowanie rowów;

3)

zasady podziału  terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego,

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z dróg: 02 KDL, 03 KDL;

5)

stawka procentowa: 

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenach o symbolach: 86a W, 86b W.

 

 

86a W  –  powierzchnia 0,015 ha

 

 

86b W  –  powierzchnia 0,085ha

1)

przeznaczenie terenu: 

 

rowy melioracyjne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy i zmiany sposobu użytkowania,

b)

na terenie 86b W dopuszcza się realizację przepustów w celu umożliwienia dojazdu do posesji na terenie 49 MN,

b)

dopuszcza się prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów,

c)

dopuszcza się skanalizowanie rowów;

3)

zasady podziału  terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 05 KDL;

5)

stawka procentowa: 

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 87 W.

 

 

87 W  –  powierzchnia 0,082 ha

1)

przeznaczenie terenu: 

 

rowy melioracyjne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

zakaz zabudowy i zmiany sposobu użytkowania,

b)

na terenie 87 W dopuszcza się realizację przepustów w celu umożliwienia dojazdu do terenu 81U,ZP,

b)

dopuszcza się prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów,

c)

dopuszcza się skanalizowanie rowów;

3)

zasady podziału  terenu:

 

wydzielenie w granicach terenu elementarnego;

4)

ustalenia komunikacyjne:

 

dojazd z drogi 040 KDD oraz ciągu pieszego 051 KP;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 KDLg.

 

 

01 KDLg  – powierzchnia 2,926 ha

1)

przeznaczenie terenu: 

 

główna publiczna droga klasy lokalnej – istniejąca droga powiatowa nr 1702Z;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca – 11,5÷40,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodnik min. jednostronny,

– ścieżka rowerowa,

– skwer zieleni wysokiej - układ zieleni komponowanej – zagospo­darowanie zieleni łącznie z zielenią na terenie 66 ZP – patrz. pkt 5,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych, z zakazem lokali­zacji  w strefie ochrony krajobrazu,

– wzdłuż płd. granicy nawsia w strefie ochrony krajobrazu dojazd
o nawierzchni gruntowej do działek poza płd. granicą opracowania,

c)

nawierzchnie jezdni, ścieżki rowerowej i chodników utwardzone;

3)

zasady podziału terenu: 

 

zakaz podziału;

4)

zasady ochrony środowiska i krajobrazu:

a)

na terenie ustanowione pomniki przyrody – obowiązują ustalenia wg § 7 ust. 2,

b)

obowiązuje ochrona istniejącej zieleni wysokiej,

c)

uzupełnienie nasadzeń zieleni wysokiej z zachowaniem składu gatunkowego;

5)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

 

część terenu (patrz rysunek planu) położona w strefie konserwa­torskiej ochrony krajobrazu – aleja lipowo-klonowa wzdłuż nawsia – obowiązują ustalenia wg § 8 ust.2;

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury techniczne:

a)

istniejące sieci:

– wodociągowa Ø 80÷100 mm,

– gazowa,

b)

projektowane sieci wg §10 ust. 12,

c)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

7)

stawka procentowa: 

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 02 KDL.

 

 

02 KDL  – powierzchnia 1,157 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczna droga klasy lokalnej – częściowo po śladzie drogi istnieją­cej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 ÷15,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej,

e)

na terenie rowy melioracyjne – obowiązuje wykonanie przepustów;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

projektowane sieci wg §10 ust.12,

b)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 03 KDL.

 

 

03 KDL  – powierzchnia 2,467 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczna droga klasy lokalnej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0÷15,0 m z poszerze­niami wg rysunku planu,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych ,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej,

e)

na terenie rów melioracyjny do przebudowy – projektowany przebieg rowu wzdłuż wschodniej granicy terenu elementarnego – patrz tereny elementarne 85a W i 85b W;

3)

zasady podziału  terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

istniejąca sieć gazowa,

b)

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 04 KDL.

 

 

04 KDL  – powierzchnia 1,367 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczna droga klasy lokalnej – po śladzie drogi istniejącej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m z poszerzeniami wg rysunku planu,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych ,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

część terenu (patrz rysunek planu) położona w strefie „W.III” ograni­czo­nej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeol­o­gicznych – obowiązują ustalenia wg § 8 pkt 4;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

projektowane sieci wg §10 ust.12,

b)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 05 KDL.

 

 

05 KDL  – powierzchnia 0,854 ha

1)

przeznaczenie terenu :

 

publiczna droga klasy lokalnej – po śladzie drogi istniejącej;

2)

kształtowanie zabudowy:
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0÷15,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych ,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej,

e)

na terenie rów melioracyjny do przebudowy – projektowany przebieg rowu wzdłuż zachodniej granicy terenu elementarnego – patrz tereny elementarne 86a W i 86b W;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

istniejąca sieć wodociągowa Ø 90 mm,

b)

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 06 KDL.

 

 

06 KDL  – powierzchnia 1,077 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczna droga klasy lokalnej - w części po śladzie drogi istniejącej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0÷19,5 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie jednostronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

istniejąca sieć wodociągowa Ø 90 i Ø 100 mm,

b)

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 07 KDL.

 

 

07 KDL  – powierzchnia 0,574 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczna droga klasy lokalnej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 17,0÷17,5 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodnik min. jednostronny,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

dopuszcza się przebieg niezbędnych sieci infrastruktury

technicznej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 08 KDD.

 

 

08 KDD  – powierzchnia 0,712 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczna droga klasy dojazdowej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodnik min. jednostronny,

– wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 09 KDW.

 

 

09 KDW  – powierzchnia 0,294 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu – plac manewrowy,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie jednostronne zieleni wysokiej,

e)

na terenie rów melioracyjny – obowiązuje wykonanie przepustu;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 010 KDW.

 

 

010 KDD  – powierzchnia 0,221 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczna droga klasy dojazdowej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 011 KDW.

 

 

011 KDD  – powierzchnia 0,402 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczna droga klasy dojazdowej – po śladzie drogi istniejącej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających –11,5÷14,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– dopuszcza się lokalizację wydzielonych zatok postojowych,

– chodniki obustronne,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu :

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 012 KPJ.

 

 

012 KPJ  – powierzchnia 0,032 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszo-jezdny – po śladzie drogi istniejącej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających –11,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu – plac manewrowy,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika, dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 013 KDD i 013a KDD.

 

 

013 KDD  – powierzchnia 0,284 ha
013a KDD - powierzchnia 0,701 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczne drogi klasy dojazdowej – częściowo po śladzie drogi istniejącej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych ,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 014 KDW.

 

 

014 KDW  – powierzchnia 0,093 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzna – po śladzie drogi istniejącej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających –7,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

na terenie rowy melioracyjne – obowiązuje wykonanie przepustu;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 014a KPJ.

 

 

014a KPJ  – powierzchnia 0,211 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczny ciąg pieszo-jezdny – po śladzie drogi istniejącej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających –7,0÷12,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

c)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 015 KPJ.

 

 

015 KPJ  – powierzchnia 0,128 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszo-jezdny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu – plac manewrowy,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika, dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 016 KPJ.

 

 

016 KPJ  – powierzchnia 0,178 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczny ciąg pieszo-jezdny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 017 KPJ.

 

 

017 KPJ  – powierzchnia 0,166 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszo-jezdny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 7,0 m,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni
i chodnika, dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 018 KPJ.

 

 

018 KPJ  – powierzchnia 0,186 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszo-jezdny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika,

c)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 019 KDW.

 

 

019 KDW  – powierzchnia 0,187 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie jednostronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenów zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 020 KPJ.

 

 

020 KPJ  – powierzchnia 0,055 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszo-jezdny – po śladzie drogi istniejącej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających –8,0 m,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika, z dopuszczalnym wydzieleniem pasów zieleni,

c)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

istniejąca sieć gazowa;

b)

dopuszcza się przebieg niezbędnych sieci infrastruktury technicznej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 021 KPJ.

 

 

021 KPJ  – powierzchnia 0,105 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszo-jezdny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika, z dopuszczalnym wydzieleniem pasów zieleni,

c)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 022 KP.

 

 

022 KP  – powierzchnia 0,02 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszy;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 1,5 m,

b)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

dopuszcza się przebieg niezbędnych sieci infrastruktury technicznej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 023 KDW.

 

 

023 KDW  – powierzchnia 0,999 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych ,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie dwustronne zieleni wysokiej,

e)

na terenie rowy melioracyjne – obowiązuje wykonanie przepustów;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 024 KPJ.

 

 

024 KPJ  – powierzchnia 0,053 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszo-jezdny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 5,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu – plac manewrowy,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika,

c)

nawierzchnia utwardzona,

d)

na terenie rów melioracyjny – obowiązuje wykonanie przepustu;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenów zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 025 KDW i 026 DKW.

 

 

 025 KDW  – powierzchnia 0,307 ha

 

 

 026 KDW  – powierzchnia 0,305 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

drogi wewnętrzne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, z poszerzeniami wg rysunku planu

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się lokalizację wydzielonych zatok postojowych,

– chodniki obustronne,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie jednostronne zieleni oraz dwustronne
w miejscu poszerzenia;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenów zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

część terenów (patrz rysunek planu) położona w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – obowiązują ustalenia wg § 8 pkt 1;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenach o symbolach 027 KDW i 028 KDW.

 

 

027 KDW  – powierzchnia 0,266 ha

 

 

028 KDW  – powierzchnia 0,263 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

drogi wewnętrzne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane jednostronne nasadzenie zieleni;

3)

zasady podziału terenu :

 

po wydzieleniu terenów zakaz podziału;

4)

ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

część terenu 27 MN (patrz rysunek planu) położona w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia wg § 8 pkt 1;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 029 KDW.

 

 

029 KDW  – powierzchnia 0,242 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane dwustronne nasadzenie zieleni wysokiej w miejscu poszerzenia;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 030 KDW.

 

 

 030 KDW  – powierzchnia 0,211 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 031 KDW.

 

 

 031 KDW  – powierzchnia 0,261 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie jednostronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 032 KDW.

 

 

032 KDW  – powierzchnia 0,297 ha

1)

przeznaczenie terenu :

 

drogi wewnętrzne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie jednostronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 033 KPJ.

 

 

033 KPJ  – powierzchnia 0,166 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszo-jezdny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika,

c)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a)

cześć terenu (patrz rysunek planu) położona w strefie ochrony konserwator­skiej fragmentu układu przestrzennego,

b)

część terenu (patrz rysunek planu) położona w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia wg § 8 pkt 1;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

projektowane sieci wg §10 ust.12,

b)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowią­zują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 034 KDW.

 

 

034 KDW  – powierzchnia 0,268 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych ,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

cześć terenu (patrz rysunek planu) położona w strefie ochrony konserwator­skiej fragmentu układu przestrzennego;

 

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 035 KPJ.

 

 

 035 KPJ  – powierzchnia 0,303 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczny ciąg pieszo-jezdny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0÷ 15,0 m - wg rysunku planu,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie  zieleni wysokiej wg rysunku planu;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

cześć terenu (patrz rysunek planu) położona w strefie ochrony konserwator­skiej fragmentu układu przestrzennego;

 

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 036 KDW.

 

 

036 KDW  – powierzchnia 0,222 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu;

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

część terenu (patrz rysunek planu) położona w strefie „W.III” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia wg § 8 pkt 4;

5)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

projektowane sieci wg §10 ust.12,

b)

na terenie napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – obowiązują ustalenia wg § 10 ust. 7;

6)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 037 KPJ.

 

 

037 KPJ  – powierzchnia 0,153 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszo-jezdny;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika, dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu :

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach 038 KDW i 039 KDW.

 

 

038 KDW  – powierzchnia 0,492 ha

 

 

039 KDW  – powierzchnia 0,499 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzna;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych ,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej,

e)

na terenach rów melioracyjny – obowiązuje wykonanie przepustu;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 040 KDD.

 

 

040 KDD  – powierzchnia 0,296 ha

1)

przeznaczenie terenu :

 

publiczna droga klasy dojazdowej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych ,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej;

e)

na terenie rów melioracyjny do przebudowy – projektowany przebieg rowu wzdłuż wschodniej granicy terenu elementarnego – patrz teren elementarny 87 W;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 041 KDW.

 

 

 041 KDW  – powierzchnia 0,224 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

droga wewnętrzne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 042 KDW i 043 KDW.

 

 

042 KDW  – powierzchnia 0,187 ha

 

 

043 KDW  – powierzchnia 0,186 ha

1)

przeznaczenie terenu :

 

drogi wewnętrzne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– dopuszcza się wydzielenie pasów zieleni,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie jednostronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu :

 

po wydzieleniu terenów zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 044 KDW.

 

 

 044 KDW  – powierzchnia 0,260 ha

1)

przeznaczenie terenu :

 

droga wewnętrzne;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,

b)

przekrój poprzeczny:

– 1 jezdnia, 2 pasy ruchu,

– chodniki obustronne,

– wydzielenie pasów zieleni,

– dopuszcza się wydzielenie zatok postojowych ,

c)

nawierzchnie jezdni i chodników utwardzone,

d)

komponowane nasadzenie obustronne zieleni wysokiej;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 045 KPJ.

 

 

045 KPJ  – powierzchnia 0,068 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszo-jezdny

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu – plac manewrowy,

b)

przekrój poprzeczny bez konieczności wydzielania jezdni i chodnika,

c)

nawierzchnia utwardzona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

projektowane sieci wg §10 ust.12;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach: 046a KP i 046b KP.

 

 

46a KP  – powierzchnia 0,317 ha

 

 

46b KP  – powierzchnia 0,245 ha

1)

przeznaczenie terenu:

a)

ciąg pieszy – po śladzie drogi istniejącej;

b)

dopuszcza się dojazd do sąsiadujących z ciągiem pól poza obszarem objętym planem;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających:

– terenu 46a KP – 2,5÷6,0 m,

– terenu 46b KP – 5,0÷6,3 m,

b)

nawierzchnia naturalna,

c)

dopuszczalne komponowane nasadzenie jednostronne zieleni wysokiej,

d)

obowiązuje budowa pomostu nad rowem melioracyjnym;

3)

zasady podziału terenu :

 

po wydzieleniu terenów zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 047a KPKP.

 

 

 047a KP  – powierzchnia 0,278 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczny ciąg pieszy – po śladzie drogi istniejącej;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 6,4÷10,9 m, z posze­rzeniem  wg rysunku planu,

b)

nawierzchnia ulepszona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

istniejąca sieć gazowa,

b)

projektowana sieć wodociągowa Ø 100÷160 mm,

c)

dopuszcza się przebieg innych niezbędnych sieci infrastruktury technicznej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 047b KP i 047c KP.

 

 

047b KP  – powierzchnia 0,439 ha

 

 

047c KP  – powierzchnia 0,210 ha

1)

przeznaczenie terenu :

 

ciągi piesze;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających:

– terenu 047b KP – 12,0÷15,0 m - wg rysunku planu,

– terenu 047c KP – 15,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu,

b)

nawierzchnia ulepszona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenów zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

na terenach 47a KP i 47c KP dopuszcza się przebieg niezbędnych sieci infrastruktury technicznej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach 048 KP.

 

 

048 KP  – powierzchnia 0,039 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciągi piesze;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 4,0 m,

b)

nawierzchnia ulepszona;

c)

na terenie 56 KP obowiązuje budowa pomostu nad rowem meliora­cyjnym;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenów zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

dopuszcza się przebieg niezbędnych sieci infrastruktury technicznej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenach o symbolach: 049 KP.

 

 

 049 KP  – powierzchnia 0,062 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszy;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 4,0 m wraz z poszerze­niem wg rysunku planu,

b)

nawierzchnia ulepszona,

c)

obowiązuje budowa pomostu nad rowem melioracyjnym;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenach o symbolach: 050 KP.

 

 

050 KP  – powierzchnia 0,050 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciąg pieszy;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 4,0 m,

b)

nawierzchnia ulepszona;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenów zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

dopuszcza się przebieg niezbędnych sieci infrastruktury technicz­nej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenu o symbolu 051 KP.

 

 

051 KP  – 0,194 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

publiczny ciąg pieszy;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m,

b)

nawierzchnia ulepszona,

c)

obowiązuje budowa pomostu nad rowem melioracyjnym –korytarzem ekologicznym,

d)

na terenie rów melioracyjny do przebudowy – projektowany przebieg rowu wzdłuż wschodniej granicy terenu elementarnego – patrz teren elementarny 87 W;

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenu zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

zakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Ustalenia dla terenów o symbolach 052 KP i 053 KP.

 

 

 052 KP  – powierzchnia 0,048 ha

 

 

 053 KP  – powierzchnia 0,030 ha

1)

przeznaczenie terenu:

 

ciągi piesze;

2)

kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 4,0 m,

b)

nawierzchnia ulepszona,

3)

zasady podziału terenu:

 

po wydzieleniu terenów zakaz podziału;

4)

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 

dopuszcza się przebieg niezbędnych sieci infrastruktury technicznej;

5)

stawka procentowa:

 

nie ustala się ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

 

 

Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 13. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Niedźwiedź, przyjętego Uchwałą Nr XXI/131/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 47, poz. 888).

 

§ 14.  Do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe zagospoda­rowanie terenów.

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Kobylanka.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 04-12-2015 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 04-12-2015 11:11