Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR XV/101/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

U C H W A Ł A NR XV/101/15

 

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 30 listopada 2015 r.

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777), uchwala się co następuje:

 

§1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kobylanka:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 od 1 m2 powierzchni, z zastrzeżeniem ust.4,

 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 od 1 ha powierzchni,

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 od 1 m2 powierzchni, z zastrzeżeniem ust.2 i 3,

 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 od 1 m2 powierzchni;

 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - 0,75 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,14 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,46 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 1. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

2. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych wymienionych w ust.1 pkt 1 lit. c, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego, które w ewidencji gruntów i budynków oznaczone są jako drogi symbolem: dr, dr-R, dr-Ł, dr-Ps, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 0,21 od 1 m2 powierzchni.

3. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych wymienionych w ust.1 pkt 1 lit. c, które w ewidencji gruntów i budynków oznaczone są symbolem - K, w wysokości 0,30 od 1 m2 powierzchni.

4. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wymienionych w ust.1 pkt 1 lit. a, które w ewidencji gruntów i budynków oznaczone są symbolem - K, w wysokości 0,60 zł od 1 m2 powierzchni.

 

§2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XLVII/279/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),

 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

 


 

W załączniku znajduje się Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XV/101/15.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 04-12-2015 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 12-02-2016 08:26